Förordning om statistik över migration och internationellt skydd

Fakta-PM om EU-förslag 2017/18:FPM130 : KOM (2018) 307

KOM (2018) 307

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2017/18:FPM130

Förordning om statistik över migration 2017/18:FPM130 och internationellt skydd

Finansdepartementet 2018-06-29

Dokumentbeteckning

KOM (2018) 307

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd

Sammanfattning

Den befintliga förordningen ska revideras för att komma till rätta med bristerna i migrationsstatistiken.

Regeringen stöder förslaget.

1 Förslaget

1.1Ärendets bakgrund

Innehållet i den europeiska migrationsstatistiken som tagits fram i enlighet med förordning (EG) nr 862/2007 tillgodoser vissa behov. Kommissionen anser dock att bristerna i statistiken blir allt påtagligare, framför allt på grund av den senaste utvecklingen när det gäller migrationen till EU. Fram till nu har de nya behoven av statistik tillgodosetts på helt frivillig basis och utan någon översyn av förordning (EG) nr 862/2007. De europeiska och nationella systemen för asyl och reglerad migration utvecklas inom ramen för den europeiska migrationsagendan. Eftersom migrationen håller på att förändras anser kommissionen att det finns behov av att förbättra statistiken på området. Statistiken behöver bli mer relevant, så att man får en starkare faktabas för beslutsfattande och utvärdering. Detta är skälet till att det i kommissionens lägesrapport 2017 om den europeiska migrationsagendan anges att det krävs specifika ändringar av förordning (EG) nr 862/2007 för

att åstadkomma förbättringar i vissa specifika avseenden, framför allt när det gäller återvändanden (mer regelbunden statistik), vidarebosättningar, uppehållstillstånd och migrerande barn.

Kommissionen presenterade sitt förslag den 25 maj 2018.

1.2Förslagets innehåll

När det gäller statistik om internationellt skydd (artikel 4) innebär ändringen att en uppdelning av statistiken för ensamkommande barn införs, att ny statistik införs om förnyad prövning enligt Dublinförordningen och förstagångsasylsökande och att uppdelningar av statistik införs sett till bosättarland och typ av asylbeslut för personer som ingår i ett vidarebosättningsprogram.

När det gäller statistik om uppehållstillstånd och tredjelandsmedborgares bosättning (artikel 6) innebär ändringen ytterligare uppdelningar efter ålder och kön. Dessutom införs krav på statistik över antalet varaktigt bosatta personer uppdelat efter medborgarskap, efter typ av status som varaktigt bosatt och efter ålder och kön.

När det gäller statistik om återvändande (artikel 7) innebär ändringen att regelbundenheten ändras från årsbasis till kvartalsbasis när det gäller statistik om tredjelandsmedborgare som uppehåller sig olagligt på en medlemsstats territorium och som är föremål för ett administrativt eller rättsligt beslut eller en rättsakt där deras vistelse anges eller förklaras olaglig och där de åläggs en skyldighet att lämna medlemsstatens territorium. Detsamma gäller statistik om tredjelandsmedborgare som har lämnat medlemsstatens territorium till följd av ett administrativt eller rättsligt beslut eller en rättsakt. När det gäller statistik om tredjelandsmedborgare som har lämnat den berörda medlemsstatens territorium till följd av ett administrativt eller rättsligt beslut eller en rättsakt, innebär ändringen att tre uppdelningar ska införas: ”Typ av återvändande och erhållet stöd”, ”Typ av avtalsförfarande” och ”Destinationsland”.

Förslaget innebär också att kommissionen ges befogenhet att anta genomförandeakter för att fastställa närmare bestämmelser om uppdelningar i enlighet med artiklarna 4, 5, 6 och 7 och att fastställa bestämmelser om lämpligt format för överföring av uppgifter i enlighet med artikel 9.

1.3Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Gällande svenska regler är lagen (2001:99) om den officiella statistiken och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Förslaget väntas inte innebära någon förändring i det svenska regelverket.

1.4Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Enligt kommissionen påverkar förslaget inte unionens budget. Förslaget beräknas inte få några konsekvenser på statsbudgeten.

2 Ståndpunkter

2.1Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen stöder förslaget.

2.2Medlemsstaternas ståndpunkter

Medlemsstaternas ståndpunkter är ännu inte kända.

2.3Institutionernas ståndpunkter

Europaparlamentet har ännu inte tagit ställning till förslaget.

2.4Remissinstansernas ståndpunkter

Förslaget har remitterats till Migrationsverket, Polismyndigheten och Statistiska centralbyrån. Remissvaren har ännu inte kommit in.

3 Förslagets förutsättningar

3.1Rättslig grund och beslutsförfarande

Rättslig grund är artikel 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Beslut fattas av rådet med kvalificerad majoritet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

3.2Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Kommissionen bedömer att målet med initiativet - att se över och komplettera de befintliga gemensamma bestämmelserna för insamling och sammanställning av europeisk statistik om migration och internationellt skydd - inte kan nås av EU-länderna i tillräcklig utsträckning var för sig. Mot bakgrund av initiativets omfattning och behovet av jämförbarhet kan målet bättre nås på EU-nivå. För att kunna sammanställa statistik om migration och internationellt skydd på EU-nivå krävs en standardmetod, och de standardresultat som medlemsstaterna ska nå måste fastställas.

De nya behoven av statistik om asyl och reglerad migration i linje med den europeiska migrationsagendan och utvecklingen av denna tillgodoses inte av den nuvarande förordningen. Förordningen måste därför ändras om den ska utgöra en tillförlitlig grund för sammanställning av de uppgifter som behövs.

Subsidiaritetsprincipen är tillämplig eftersom förslaget inte avser ett område där EU har exklusiv befogenhet. Syftet med initiativet är att säkerställa att de uppgifter som de nationella myndigheterna för närvarande lämnar på frivillig basis blir mer kompletta och tillförlitliga, möjliggöra ytterligare förbättringar av migrationsstatistiken och visa att kommissionen är lyhörd för behovet av att ta fram migrationsuppgifter som utgör ett bättre stöd för prioriteringarna i migrationsagendan. EU kan därför vidta åtgärder på detta område i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

Kommissionen bedömer att förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen. Berörda parters behov till följd av det arbete som inletts mot bakgrund av den europeiska migrationsagendan kan tillgodoses genom en begränsad ändring av förordning (EG) nr 862/2007, vilken till stor del baseras på dagens frivilliga datainsamling, i kombination med den flexibilitet som införts genom genomförandeakter. Detta kommer att innebära att nya och framväxande databehov kommer att kunna tillgodoses snabbare i framtiden. Enligt kommissionen går den föreslagna förordningen inte utöver vad som är nödvändigt för att nå målet med förordningen, vilket är i linje med proportionalitetsprincipen.

Regeringen bedömer på de skäl som kommissionen anför att förslaget är förenligt med subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen.

4 Övrigt

4.1Fortsatt behandling av ärendet

Förslaget kommer behandlas i rådets arbetsgrupp för statistik. Beslut kan väntas tidigast 2019.

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.