Förordning om genomförandet och driften av toppdomännamnet .eu

Fakta-pm om EU-förslag 2017/18:FPM98 : COM(2018) 231

COM(2018) 231

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2017/18 :FPM98

Förordning om genomförandet och 2017/18:FPM98
driften av toppdomännamnet .eu  
Näringsdepartementet  
2018-05-31  

Dokumentbeteckning

KOM (2018) 231 slutlig

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRODNING om genomförandet och driften av toppdomännamnet .eu och om upphävande av förordning (EG) nr 733/2002 och kommissionens förordning (EG) nr 874/2004

SEC (2018) 205 slutlig

SWD (2018) 120 slutlig

SWD (2018) 121 slutlig

SWD (2018) 122 slutlig

Sammanfattning

Kommissionen föreslår att regleringen av toppdomänen .eu ska revideras för att säkerställa att .eu fortsättningsvis ska vara attraktivt för medborgare och företag och stå sig i konkurrens med andra domännamn. .eu-toppdomänen är domännamnet för Europeiska unionen och dess medborgare. I enlighet med målen för den digitala inre marknaden gör .eu-toppdomänen det möjligt för europeiska företag och medborgare att bedriva e-handel och öka sitt deltagande på den inre marknaden online. Förslaget att revidera regleringen är en följd av att ambitionsnivån höjts när det gäller användningen av eutoppdomänen och kommer, enligt kommissionen, att förbättra toppdomänens förvaltning och drift. .eu-toppdomänen kommer därmed att komplettera EU:s

strategier bland annat när det gäller den digitala inre marknaden, förtroende och säkerhet på internet, främjande av europeiskt företagande och nystartsföretag samt digitalisering av ekonomi och samhälle i Europa. Regeringen ställer sig i stort bakom förslaget att revidera regleringen avseende toppdomänen .eu.

1 Förslaget

1.1Ärendets bakgrund

Kommissionen presenterade 2015 sin handlingsplan för en inre digital marknad, ”DSM”. I april 2018 presenterades de utestående delarna av strategin. En av dessa delar är den nu föreslagna revideringen av regleringen av .eu-domänen. Kommissionen konstaterar att sedan .eu-förordningarna antogs har den politiska och rättsliga situationen i unionen och onlinevillkoren och onlinemarknaden förändrats avsevärt.

1.2Förslagets innehåll

Förslaget syftar till ett framtidssäkert regelverk som möjliggör att .eu kan anpassas till förändringar i marknaden för toppdomäner och den digitala omvandlingen, som tillvaratar EUs intressen, som tillåter unionens medborgare att registrera en .eu-domän oavsett var de är bosatta och som säkerställer bestämmelser om rättvis konkurrens i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ambitionen är att förslaget ska leda till att användningen av .eu-domänen ökar och att fördelarna med detta kommer så många EU-medborgare som möjligt till godo inom en snar framtid. Mot bakgrund av att marknaden för domännamn utvecklas snabbt föreslås ett principbaserat och framtidssäkert regulatoriskt ramverk som kommer att möjliggöra innovationer i .eu-ekosystemet både inom registreringsenhetens verksamhet och i senare led hos ombuden och de som ansöker om registrering. Kommissionen ska övervaka domänadministratören och dess administration av toppdomänen .eu. Ett flerpartssammansatt organ ska inrättas för att bistå kommissionen med råd om bl.a. styrning av domänadministratören av .eu.

1.3Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Toppdomänen .eu regleras inte i nationell lag varför förslaget inte kommer att ge några effekter på svenska regler.

1.4Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Kommissionen kommer att finansiera det föreslagna flerpartssammansatta rådet med uppskattningsvis 50 000 euro per år. Förslaget bedöms inte ge upphov till andra budgetära konsekvenser.

2 Ståndpunkter

2.1Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen stödjer förslaget i väsentliga delar. Förslaget överensstämmer med målen i regeringens strategi för den digitala inre marknaden, nämligen att uppmuntra gränsöverskridande verksamhet inom Europa, stärka säkerheten och förtroendet i onlinemiljön, främja europeiskt företagande och nystartsföretag samt värna medborgarnas rättigheter, inklusive personlig integritet, i den digitala tidsåldern.

2.2Medlemsstaternas ståndpunkter

Ännu inte kända.

2.3Institutionernas ståndpunkter

Ännu inte kända.

2.4Remissinstansernas ståndpunkter

Förslaget har inte remitterats.

3 Förslagets förutsättningar

3.1Rättslig grund och beslutsförfarande

Den rättsliga grunden är artikel 172 TFEU. Ordinarie beslutsförfarande gäller, dvs. rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet och Europarlamentet är medbeslutande.

3.2Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Kommissionen anger att toppdomänen .eu per definition är av gränsöverskridande karaktär. Det är EUs toppdomän och en symbol för onlineidentiteten för dess medborgare, institutioner och företag. För användare som önskar agera på den inre marknaden ger .eu en specifik koppling till EU som är globalt igenkänd.

Kommissionen anger att till skillnad från nationella toppdomäner som hanteras i enlighet med relevant nationell lagstiftning kan regleringsåtgärder som avser toppdomänen .eu endast ske på EU-nivå.

Enligt kommissionen ligger regleringen av .eu-domänen inom EUs kompetens och kan inte delegeras till medlemsstaterna.

I och med att den föreslagna regleringen inte påverkar hur medlemsstaterna hanterar sina egna nationella toppdomäner menar kommissionen att det är motiverat ur ett subsidiaritets- och proportionalitetsperspektiv att EU vidtar åtgärder vad gäller .eu-domänen.

Regeringen delar kommissionens uppfattning.

4 Övrigt

4.1Fortsatt behandling av ärendet

Förhandlingarna förväntas inledas under det bulgariska ordförandeskapet och tas vidare under det österrikiska ordförandeskapet.

4.2Fackuttryck/termer

Toppdomän: den domän som återfinns sist i ett domännamn.

Nationell toppdomän: toppdomän som betecknar en nation eller en region.

Administration: teknisk drift av en toppdomän samt tilldelning och registrering av domännamn under denna.

Registreringsenhet (registry): den enhet som har fått i uppdrag att organisera, administrera och förvalta toppdomänen.eu, vilket omfattar driften av tillhörande databaser och offentliga söktjänster, registrering av domännamn, drift av registreringsenheten för domännamn, drift av toppdomänens registreringsenhets namnservrar samt fördelning av zonfiler för toppdomänen,Ombud (registrar): en fysisk eller juridisk person som genom ett avtal med registreringsenheten tillhandahåller tjänster till den som ansöker om registrering av domännamn.

.

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.