Förordning om fordonsregistrering

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM140 : KOM (2012) 164

KOM (2012) 164
FPM_201112__140

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2011/12:FPM140

Förordning om fordonsregistrering

Näringsdepartementet

2012-05-10

Dokumentbeteckning

KOM (2012) 164

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om att förenkla överföringen av motorfordon som är registrerade i en annan medlemsstat inom den inre marknaden

Sammanfattning

Det övergripande syftet med förslaget är att förbättra funktionen av den gemensamma marknaden genom att undanröja administrativa hinder i samband med omregistreringsförfarandet av motorfordon. De särskilda målen för förlaget är att harmonisera, effektivisera och förenkla förfarandena för omregistrering av registrerade motorfordon i en annan medlemsstat. Förslaget syftar också till att minska administrativa bördor för alla aktörer utan att hindra trafiksäkerheten eller förebyggande av brott och bedrägeri. Ett väsentligt operativt mål är att begränsa antalet handlingar som behövs för att genomföra ett förfarande om omregistrering och genom att underlätta informationsutbyte mellan de nationella registreringsmyndigheterna. I beskrivningen finns det ibland större tydlighet i motiven till vissa artiklar än vad som sägs i berörda artiklar och därför bör det förtydligas.

Förslaget omfattar motorfordon och släpvagnar och två eller trehjuliga motorfordon. Förslaget ska inte tillämpas på registrering av motorfordon som är registrerade i land utanför EES-området (tredje land). Förslaget påverkar inte medlemsstaternas rätt att undanta motorfordon från registrering enligt med rådets direktiv från 1999.

Regeringen ser positivt på förslaget till en ökad internationell harmonisering av registrering av motorfordon och släpvagnar, eftersom detta underlättar handeln med fordon.

1 Förslaget

1.1 Ärendets bakgrund

Bakgrunden till kommissionens förslag är att det förekommer relativt många klagomål mot registrering av fordon i en annan medlemsstat än den ursprungliga. Kommissionen har låtit genomföra publika enkäter för myndigheter, företag och enskilda. I dessa enkäter har kommissionen identifierat fordonsregistrering som ett av de största hindren för medborgare när de utövar sina rättigheter enligt en fungerande inre marknad. Kommissionen har då meddelat att bland de åtgärder som planeras är att undanröja sådana hinder, genomföra förenkling av förfaranden och villkor för registrering av fordon som är registrerade i en annan medlemsstat.

Skyldigheten att registrera sitt motorfordon i den mottagande medlemsstaten av ett motorfordon som är registrerat i ursprungsmedlemsstaten har under många år varit föremål för klagomål.

Registreringsavgifter för motorfordon har också negativa effekter på den fria rörligheten för varor som är en grundläggande hörnsten för den inre marknaden. Detta underströks också i Europé 2020-strategin för smart hållbar tillväxt, där det påpekades att företag och medborgare står varje dag inför den verklighet som innebär ”flaskhalsar” för gränsöverskridande verksamhet. Detta trots den rättsliga existensen för den inre marknaden.

Kommissionen anser också att tiden för förfaranden för omregistrering bör minska samt att de administrativa bördorna bör minska. Kommissionen vill därmed begränsa antalet handlingar som behövs för att utföra förfarandet med omregistrering av ett motorfordon och genom att underlätta informationsutbytet mellan de nationella registreringsmyndigheterna.

Förslaget presenterades den 4 april 2012.

1.2 Förslagets innehåll

Det övergripande syftet med förslaget är att förbättra funktionen av den gemensamma marknaden genom att undanröja administrativa hinder i samband med omregistreringsförfarandet av motorfordon. De särskilda målen för förslaget är att harmonisera, effektivisera och förenkla förfarandena för omregistrering av registrerade motorfordon i en annan medlemsstat. Förslaget syftar också till att minska administrativa bördor för alla aktörer utan att hindra trafiksäkerheten eller förebyggande av brott och bedrägeri. Ett väsentligt operativt mål är att begränsa antalet handlingar som behövs för att genomföra ett förfarande om omregistrering och genom att underlätta informationsutbyte mellan de nationella registreringsmyndigheterna.

Förslaget omfattar motorfordon och släpvagnar som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, två eller trehjuliga motorfordon som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG. Förslaget ska inte tillämpas på registrering av motorfordon som är registrerade i land utanför EES-området (tredje land). Förslaget påverkar inte medlemsstaternas rätt att undanta motorfordon från registrering i enlighet med rådets direktiv 1999/37/EG.

Förslaget innebär i korthet följande:

 • En medlemsstat kan endast kräva registrering inom sitt territorium av ett fordon registrerat i en annan medlemsstat, om innehavaren av registreringsbeviset har sitt normala hemvist på dess territorium.

 • Regleras vad som menas med normal hemvist och bosättningsland.

 • Om flyttning sker från en medlemsstat till en annan ska innehavaren av registreringsbeviset registrera sitt fordon inom sex månader från ankomsten till den nya medlemsstaten. Under denna period kan inte användningen av fordonet begränsas av den ankommande medlemsstaten.

 • Erkänna intyg som utfärdats i en annan medlemsstat om, till exempel att ett fordon registrerat i landet i den staten har genomgått en kontrollbesiktning.

 • Samarbete på elektronisk väg där fordonsregistreringsmyndigheten bör söka fordonsdata i fordonsregistret i ett annat medlemsland där motorfordonet var registrerat.

 • Registreringsmyndigheten får endast utföra fysiska kontroller av fordonet i vissa fall.

 • Den nya medlemsstaten ska anmäla registreringen av fordonet till ursprungsmedlemsstaten.

 • Vägran att registrera ett fordon som är registrerat i en annan medlemsstat får ske under vissa villkor och förutsättningar. Det huvudsakliga syftet med denna bestämmelse är att förhindra bedrägeri och för att garantera trafiksäkerheten eftersom omregistrering av ett motorfordon som är registrerat i en annan medlemsstat används ibland för att legalisera stulna fordon eller fordonsdokument. Stulna fordon säljs ofta med en förändrad identitet, till exempel genom ”kloning”. Detta kan endast förhindras genom ett nära samarbete mellan registreringsmyndigheterna. Medlemsstat ska se till att behöriga myndigheterna vidtar nödvändiga åtgärder att förhindra missbruk och stöld av handlingar för fordonsregistrering.

 • Harmonisera bestämmelserna om tillfällig registrering och ge möjlighet att erhålla en tillfällig registrering för att fylla ut gapet mellan registreringen i ursprungslandet och registreringen i det nya landet. Giltighetstiden föreslås till 30 dagar så det är förenligt med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för användning av motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs.

 • Utbyte av information mellan medlemsstaterna ska ske elektroniskt. Kommissionen ska bemyndigas att anta genomförandeakter för gemensamma förfaranden och specifikationer, inklusive formatet.

 • Harmonisering av saluvagnslicens och saluvagnsregistrering. Kommissionen ska bemyndigas att anta genomförandeakter för att fastställa formatet och modellen av registreringsbeviset för saluvagnsregistrering.

 • Medlemsstaterna ska informera kommissionen om namn och kontaktuppgifter för de myndigheter för fordonsregistrering som är ansvariga för att förvalta de officiella registren över fordon på dess territorium och för tillämpningen av denna förordning. Kommissionen kommer sedan att offentliggöra en lista över fordonsregistreringsmyndigheter och eventuella uppdateringar av denna förteckning på sin webplats.

1.3 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Gällande svenska bestämmelser finns i lagen (2001:558) om vägtrafikregister, förordningen (2001:650) om vägtrafikregister och i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret. De ändringar som föreslås i den föreslagna förordningen påverkar innehållet i nämnda författningar.

1.4 Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Enligt kommissionens konsekvensanalys ska förslaget leda till en avsevärd administrativ förenkling för företag, medborgare och registreringsmyndigheter. Minskningen av den administrativa bördan beräknas uppgå till besparingar på minst 1 445 miljoner euro per år, vilket kan innebära besparingar i den berörda svenska administrationen. Någon mer preciserad besparing är inte tillgänglig. De myndigheter som främst berörs av förslagen är Transportstyrelsen, besiktningsorganen samt polisen.

Kommissionen har genomfört offentliga samråd med skräddarsydda frågeformulär för medborgare, ekonomiska aktörer och offentliga myndigheter. Kommissionen anordnade också en konferens den 21 juni 2011 för att presentera preliminära resultat av det offentliga samrådet, och ge ytterligare forum för debatt och utbyte av information mellan olika intressenter och särskilt vad gäller offentliga myndigheter som ansvarar för fordonsregistreringen i medlemsstaterna.

Förslaget bedöms inte innebära några konsekvenser för vare sig statsbudgeten eller EU:s budget.

2 Ståndpunkter

2.1 Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen ser positivt på förslaget till en internationell harmonisering av fordonsregistrering, tillfällig registrering och saluvagnsregistrering.

Regeringen stödjer också i allt väsentligt kommissionens förslag till förordning i de delar som rör harmonisering av fordonsregistrering. Det är väsentligt att underlätta den inre marknaden och att minska de administrativa bördorna på företagen, enskilda och myndigheterna. Regeringen anser att motiveringar till vissa artiklar innebär en större tydlighet än vad själva innehållet i aktuella artiklar (främst artikel 4 och artikel 5). Regeringen anser att det är viktigt att ha goda kontroller av fordonets identitet för att eliminera risker att stulna fordon, fordon med oklar identitet eller där dokumenten är stulna kan registreras i Sverige. Den modell som redan är införd i Sverige angående ursprungskontrollen kan vara en förebild för sådana bestämmelser i den föreslagna förordningen.

I förslaget sägs att man ska kunna värdera trafiksäkerheten på fordon men ger samtidigt inga direkta möjligheter till sådan kontroll. Det kan också vara ett problem att medlemsstaterna har olika syn och kultur på trafiksäkerhetsnivå och det märks främst på kommersiella fordon (tunga lastbilar som byggs om och anpassas).

När det gäller harmonisering av tillfällig registrering så är det också väsentligt att skapa sådana bestämmelser för att underlätta den fria rörligheten och den inre marknaden. Den begränsade giltighetstiden av 30 dagar som föreslås anser regeringen vara för snäv. Den begränsningen skulle begränsa möjligheten för tillverkare att testa sina fordon i Sverige. Numera kan tillverkaren välja 3 månader, 6 månader, 9 månader eller 12 månader. Kommissionens förslag skulle då kunna innebära ett problem för Sverige, vilket regeringen ställer sig klart negativ till. Regeringen anser dessutom att det är väsentligt att harmonisera de registreringsskyltar som ska användas för den tillfälliga registreringen och på vilket sätt giltigheten ska redovisas på skylten. Enligt regeringens uppfattning så torde det också vara väsentligt vilka uppgifter som ska finnas i respektive medlemsstats fordonsregister samt på aktuellt fordonsregistreringsbevis.

Beträffande saluvagnsregistrering så anser regeringen att det också är viktigt att harmonisera dessa bestämmelser, formatet och modellen för registreringsbeviset som kommissionen ska anta bestämmelser om samt utformningen m.m. av registreringsskyltar som ska användas för denna form av registrering.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

För närvarande inte kända.

2.3 Institutionernas ståndpunkter

För närvarande inte kända.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Förslaget har ännu inte remissbehandlats.

3 Förslagets förutsättningar

3.1 Rättslig grund och beslutsförfarande

Den rättsliga grunden är artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I artikeln stadgas att Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén, ska besluta om åtgärder för tillnärmning av sådana bestämmelser i lagar och andra författningar i medlemsstaterna som syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera. Rådet beslutar med kvalificerad majoritet.

Den föreslagna rättsakten har formen av en förordning av följande skäl. En förordning är direkt tillämplig i medlemsstaterna utan att det behövs införlivande i de olika nationella lagstiftningarna. Eftersom rättsakten skulle gälla endast gränsöverskridande situationer inom EU, skulle en reglering garantera rättslig säkerhet och förenkla den inre marknaden. Dessutom är en förordning ett mer effektivt instrument för att organisera elektroniskt utbyte av information mellan de nationella registreringsmyndigheterna.

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Subsidiaritetsprincipen är tillämplig eftersom förslaget rör ett område där unionen inte har exklusiv befogenhet. Syftet med förslaget kan inte uppnås av medlemsstaterna på egen hand. En harmoniserad europeisk lösning är bättre eftersom den bidrar till att minska de administrativa bördorna.

När det gäller proportionalitetsprincipen så kommer förordningen endast att harmonisera de metoder som ska användas. Förslaget påverkar inte medlemsstaternas rätt att undanta motorfordon från registrering i enlighet med rådets direktiv 1999/37/EG.

Kommissionens slutsats är att förslaget är förenligt med subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen. Regeringen delar denna bedömning.

4 Övrigt

4.1 Fortsatt behandling av ärendet

Förslaget kommer att diskuteras vid ett Board-meeting inom EReg och dess årliga konferens som ska hållas 10 – 11 maj. Kommissionen kommer att presentera förslaget. Det kommer också att diskuteras i en arbetsgrupp inom EReg i slutet av maj och dessutom diskuteras i en annan arbetsgrupp i början av juli.

Den planerade tidplanen för kommissionens fortsatta arbete är att förslaget ska diskuteras under tiden fram till årsskiftet 2012/2013 och att ett beslut om förordning ska fattas innan utgången av mars 2013.

4.2 Fackuttryck/termer

EReg är en sammanslutning av registreringsmyndigheterna inom EU. Inom EReg bildas olika arbetsgrupper med olika aktuella teman som behöver diskuteras och för att vara en diskussionspart med kommissionen.

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.