Förordning om fiskemöjligheter i Östersjön 2017

Fakta-PM om EU-förslag 2016/17:FPM5 : KOM (2016) 545

KOM (2016) 545

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2016/17:FPM5

Förordning om fiskemöjligheter i 2016/17:FPM5
Östersjön 2017  
Näringsdepartementet  
2016-09-30  

Dokumentbeteckning

KOM (2016) 545

Förslag till rådets förordning om fastställande för 2017 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön

Sammanfattning

Kommissionen presenterade den 30 augusti 2016 ett förslag till reglering av maximal tillåten fångst (TAC) och kvoter under 2017 för fem arter i Östersjön. Kommissionens förslag innehåller än så länge inte något förslag till TAC för vare sig torsk i västra eller östra Östersjön. För övriga arter innebär förslaget följande:

en ökad nivå av TAC för sill, med undantag för sill i Rigabukten

en ökad nivå av TAC för skarpsill

en ökad nivå av TAC för rödspätta

en ökad nivå av TAC för lax, med undantag för lax i Finska viken

Förslaget innebär att flertalet arter kommer att förvaltas i enlighet med principen om maximal hållbar avkastning (MSY) utifrån de mål som slagits fast inom ramen för den reformerade gemensamma fiskeripolitiken. Regeringens övergripande målsättning är att förvaltningsåtgärder ska beslutas i linje med den reformerade gemensamma fiskeripolitikens mål och principer. När det gäller fiskemöjligheter i Östersjön anser regeringen således att det är angeläget att nå målen om beståndsstorlek över den nivå som kan ge maximalt hållbar avkastning, att reformens mål om landningsskyldighet möjliggörs, att den vetenskapliga rådgivningen utgör grunden för besluten och att den nya Östersjöplanen tillämpas.

1 Förslaget

1.1Ärendets bakgrund

Kommissionen lämnar årligen förslag om fiskemöjligheter i Östersjön för nästkommande år. De arter som regleras är torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Kommissionen definierade i sitt årliga meddelande om fiskemöjligheter för nästkommande år, de grundläggande principer som kommissionen avser utgå ifrån när de presenterar förslag om fastställande av maximal tillåten fångst (TAC) och kvoter för 2017. Meddelandet diskuterades vid Jordbruks- och fiskerådet i juni 2016. Den 30 augusti 2016 presenterade kommissionen ett förslag till förordning när det gäller fastställande av fiskemöjligheter i Östersjön för 2017.

1.2Förslagets innehåll

Kommissionens förslag till förordning innebär TAC och kvoter på nivåer som överensstämmer med målen i den reformerade fiskeripolitiken. Kommissionens förslag har tagits fram med stöd av biologisk rådgivning från Internationella havforskningsrådet (ICES). Utöver råd från ICES har kommissionen inhämtat råd från den vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommitteen för fiskerinäringen (STECF). Kommissionen har också inhämtat synpunkter från den rådgivande nämnden för fiskefrågor i Östersjön (BS AC).

Kommissionens förslag reglerar i Östersjön arterna torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. Kommissionen har i sitt förslag tillämpat den nya fleråriga Östersjöplanen för torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön. Kommissionen uppger att förslaget innebär att de fyra bestånden av sill/strömming, skarpsill, rödspätta och lax i egentliga Östersjön och Bottniska viken fiskas på nivåer som motsvarar MSY under 2017. De TAC som föreslås motsvarar således fiskeridödligheten vid maximal hållbar avkastning. Kommissionens förslag när det gäller TAC för lax i Finska viken motsvarar den av kommissionen aviserade metod för bestånd för vilka det endast finns begränsade uppgifter. I kommissionens årliga meddelande om fiskemöjligheter har kommissionen erinrat om att fiskemöjligheter för bestånd som omfattas av landningsskyldigheten ska fastställas på grundval av de fångster som tas i stället för de landningar som görs och i enlighet med den biologiska rådgivningen. TAC för rödspätta kommer således för 2017 anpassas till ICES MSY-råd om fångster i stället för landningar då rödspätta från och med 2017 omfattas av landningsskyldigheten.

Enligt ICES ligger det västra torskbeståndet långt under MSY-nivån. När det gäller det östra torskbeståndet kan ICES, pga. bristfällig biologisk information, inte genomföra en fullständig beståndsanalys och därmed kan inte ICES lämna någon information om fiskeridödlighet. ICES råd vad gäller

det östra torskbeståndet baseras istället på en biomassatrend. ICES har i sin rådgivning även lyft fram fritidsfiskets bidrag till fiskeridödligheten på västlig torsk. Kommissionens förslag innehåller än så länge inte något förslag till TAC för vare sig torsk i västra eller östra Östersjön.

Kommissionens förslag innebär:

en ökning av TAC för sill i västra Östersjön (område 22-24) med ca 8 %,

en ökning av TAC för sill i egentliga Östersjön (område 25-29 och 32) med ca 8 %,

en reduktion av TAC för sill i Rigabukten (område 28.1) med ca 21 %,

en ökning av TAC för sill i Bottenhavet och Bottenviken (område 30 och 31) med ca 17 %,

en ökning av TAC för skarpsill med ca 40 %,

en ökning av TAC för lax i egentliga Östersjön (område 22-31) med ca 10 %, och en reduktion av TAC för lax i Finska viken med ca 28 %, och

en ökning av TAC för rödspätta med ca 95 %.

kommissionens förslag innehåller än så länge inte något förslag till TAC för vare sig torsk i västra eller östra Östersjön.

1.3Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik är ett fullständigt harmoniserat politikområde.

1.4Budgetära konsekvenser/Konsekvensanalys

Förslaget har inga budgetära konsekvenser för statsbudgeten staten. Förslaget bedöms inte heller påverka Europeiska unionens budget.

2 Ståndpunkter

2.1Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringens övergripande målsättning är att förvaltningsåtgärder ska beslutas i linje med den reformerade gemensamma fiskeripolitikens mål och principer. När det gäller fiskemöjligheter i Östersjön anser regeringen således att det är angeläget att nå målen om beståndsstorlek över den nivå som kan ge maximalt hållbar avkastning, att reformens mål om landningsskyldighet möjliggörs, att den vetenskapliga rådgivningen och försiktighetsansatsen utgör grunden för besluten och att den nya Östersjöplanen tillämpas för de bestånd som omfattas av planen. Utifrån detta kan regeringen stödja ansatsen i kommissionens förslag och stödjer att TAC för torsk, sill och skarpsill sätts i enlighet med Östersjöplanen.

Regeringen anser således att det är viktigt att TAC för torsk sätts i enlighet med den gemensamma fiskeripolitikens MSY-mål, att den vetenskapliga rådgivningen och försiktighetsansatsen utgör grunden för besluten och att den nya Östersjöplanen tillämpas. Vad gäller TAC för lax i egentliga Östersjön anser regeringen att den, främst i syfte att minska fisketrycket på de svagaste laxbestånden, bör fastställas på en lägre nivå än den som föreslagits av kommissionen. När det gäller TAC för rödspätta stödjer regeringen att TAC 2017 anpassas till ICES MSY-råd om fångster i stället för landningar då rödspätta från och med 2017 omfattas av landningsskyldigheten.

Regeringen anser att det för närvarande skulle finnas ett mervärde i att reglera fritidsfiske efter torsk i västra Östersjön inom ramen för denna förordning, givet den västra torskens beståndssituation och fritidsfiskets bidrag till fiskeridödligheten på detsamma. Regeringen är också angelägen om att relativ stabilitet bibehålls. Generellt anser dock regeringen att reglering av fritidsfiske i första hand är varje medlemsstats ansvar och att EU-lagstiftning på detta område endast bör övervägas i specifika fall och om den kan tillföra mervärde.

2.2Medlemsstaternas ståndpunkter

Medlemsstaterna har hittills endast lämnat preliminära generella synpunkter på förslaget i rådet. Frågan har dock behandlats av Östersjökretsen där det framgår att kommissionens ansats har generellt stöd när det gäller de flesta bestånd. Flera stater har dock bl.a. givit uttryck för behovet att inom de ramar som ställs i den gemensamma fiskeripolitiken och i den nya Östersjöplanen undvika allt för stora svängningar i TAC mellan åren.

2.3Institutionernas ståndpunkter

Institutionerna har inte yttrat sig.

2.4Remissinstansernas ståndpunkter

Förslaget har inte remitterats givet den korta tid som finns att tillgå mellan det att kommissionen antog sitt förslag den 30 augusti 2016 tills det att en politisk överenskommelse planeras vid Jordbruks- och fiskerådet den 10-11 oktober 2016. Regeringen beredde dock Sveriges Fiskares Riksförbund (SFR), Sveriges Fiskares Producentorganisation (SFPO), Sveriges Torskfiskares producentorganisation (STPO), Kustfiskarnas producentorganisation, Sportfiskarna, företrädare för turbåtsnäringen, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden (WWF), Coalition Clean Baltic (CCB) och Fisksekretariatet möjlighet att vid samrådsmöten sensommaren 2016 yttra sig avseende fastställande av nästa års fiskemöjligheter. Även Greenpeace har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter.

Den rådgivande nämnden för Östersjön (BS AC) har lämnat synpunkter direkt till kommissionen.

3 Förslagets förutsättningar

3.1Rättslig grund och beslutsförfarande

Artikel 43.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Beslut fattas av rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen.

3.2Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Kommissionen anger att förslaget omfattas av unionens exklusiva befogenhet i enlighet med artikel 3.1 d i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Subsidiaritetsprincipen är därför inte tillämplig. Kommissionen anger vidare att förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen. Regeringen delar kommissionens bedömning.

4 Övrigt

4.1Fortsatt behandling av ärendet

Förslaget kommer att diskuteras i rådet under september och oktober 2016 med målsättningen att rådet ska nå en politisk överenskommelse vid Jordbruks- och fiskerådet den 10-11 oktober 2016.

4.2Fackuttryck/termer

TAC: Total Allowable Catch; Maximal tillåten fångst

Kvot: Kvoten är den del av TAC som en medlemsstat tilldelats enligt en fast fördelningsnyckel

MSY: Maximum Sustainable Yield; Maximal hållbar avkastning

ICES: Internationella havsforskningsrådet

STECF: Vetenskapliga, tekniska och ekonomiska kommittén för fiskerinäringen

BS AC: Baltic Sea Advisory Council; Regionala rådgivande nämnden för Östersjön vad gäller fiskefrågor

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.