EU:s strategi för Indien

Fakta-PM om EU-förslag 2018/19:FPM21 JOIN(2018) 28

JOIN(2018) 28

Regeringskansliet Faktapromemoria 2018/19:FPM21

EU:s strategi för Indien

2018/19

:FPM21

Utrikesdepartementet

2018-12-27

Dokumentbeteckning

JOIN(2018) 28

EU:s STRATEGI FÖR INDIEN: Ett partnerskap för hållbar modernisering och en regelbaserad världsordning

Sammanfattning

I sitt gemensamma meddelande ”EU:s strategi för Indien: ett partnerskap för hållbar modernisering och en regelbaserad världsordning” föreslår kommissionen och unionens höga representant för utrikes- och säkerhetspolitiska frågor hur EU ska arbeta med och vidareutveckla det strategiska partnerskap som ingicks med Indien 2004. Meddelandet innehåller konkreta förslag på byggstenar som sammantaget ska stärka förbindelserna mellan EU och Indien. Sverige ser positivt på kommissionens meddelande.

1 Förslaget

1.1Ärendets bakgrund

Det strategiska partnerskapet mellan EU och Indien upprättades 2004 baserat på en gemensam värdegrund kring viktiga områden såsom mänskliga

rättigheter och demokrati, marknadsekonomi, multilateralism och principen om en rättsstat. Partnerskapet har dock hittills inte utvecklats i den dynamiska riktning man ursprungligen hoppades på. Detta har delvis sin förklaring i att de bilaterala relationerna fortsatt kommit att väga tyngst. Kunskapen om EU är begränsad i Indien och EU:s visibilitet är låg. Mot bakgrund av Indiens starka ekonomiska tillväxt, dess ökande roll som politisk maktspelare och inte minst i ljuset av Brexit finns stark anledning att gjuta nytt liv i partnerskapet. De två toppmöten mellan EU och Indien som ägde rum 2016 respektive 2017 var viktiga steg i rätt riktning. I slutet av 2017 inledde EEAS i nära konsultationer med medlemsstaterna utarbetandet av en strategi för Indien. Denna förelåg i slutet av november. Rådslutsatser antogs enhälligt vid rådet för utrikes frågor den 10 december.

1.2Förslagets innehåll

Strategins första avsnitt fokuserar hur ett förstärkt partnerskap förhållbar modernisering kan främja investeringar och handel samtidigt som Indien snabbare kan ta sig vidare i utvecklingsprocessen genom förbättrad forskning och teknisk utveckling som leder till ökad resurseffektivitet och grön tillväxt.

Det andra avsnittet handlar om säkerhet och stabilitet där båda parter verkar för en regelbaserad världsordning med multilateralism i fokus och FN i centrum. Eu stöder ett utökat deltagande av Indien i arbetet för global stabilitet och välstånd och ser fram mot förbättrad samordning med Indien i olika internationella fora.

I det tredje avsnittet diskuteras hur man kan uppnå ett fördjupat samarbete med Indien på EU-nivå på basis av gemensamma intressen.

1.3Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Meddelandet i sig har inga effekter på svenska regler

1.4Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Meddelandet i sig, som endast beskriver kommissionens kommande arbete har inga budgetära konsekvenser.

2 Ståndpunkter

2.1Preliminär svensk ståndpunkt

Sverige har under överläggningen prioriterat frågor om regelbaserad världsordning och multilateralism med särskilt betoning av FN:s roll.

Globala frågor som klimatförändringar, hållbar utveckling och migration har lyfts fram liksom mänskliga rättigheter och jämställdhet. Sverige har också verkar för en hög ambitionsnivå rörande frihandelsavtal och investeringsskydd. Vid utarbetandet av rådets slutsatser till kommissionens meddelande verkade Sverige för starkare skrivningar om MR-frågor med särskild betoning av situationen för kvinnor och barn.

2.2Medlemsstaternas ståndpunkter

Samtliga medlemsstater har välkomnar kommissionens meddelande.. Rådets slutsatser är generellt hållna och välkomnar kommissionens meddelande. I slutsatserna betonas vikten av effektiva multilaterala åtgärder mot gemensamma globala problem, uppslutning kring gemensamma initiativ kring klimatförändring, hållbar utveckling, regelstyrd världsordning. demokrati och försvar för mänskliga rättigheter inklusive jämställdhet mellan könen. EU verkar också för ett ömsesidigt gynnsamt avtal med Indien om handel och investeringar

2.2Institutionernas ståndpunkter

Endast rådet har uttalat sig över kommissionens meddelande

2.3Remissinstansernas ståndpunkter

Meddelandet har inte gått ut på remiss.

3 Förslagets förutsättningar

3.1Rättslig grund och beslutsförfarande

3.2Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

4 Övrigt

4.1Fortsatt behandling av ärendet

Inget ytterligare rådsbeslut krävs.