EU:s standardiserade resedokument

Fakta-PM om EU-förslag 2015/16:FPM41 : KOM (2015) 668

KOM (2015) 668

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2015/16:FPM41

EU:s standardiserade resedokument 2015/16:FPM41

Justitiedepartementet

2016-01-15

Dokumentbeteckning

KOM (2015) 668

Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a European travel document for the return of illegally staying third-country nationals (Svensk översättning ännu inte tillgänglig)

Sammanfattning

Förslaget innebär en reglering av formen och de tekniska specifikationerna för ett europeiskt resedokument för återvändande av tredjelandsmedborgare. Regeringen stödjer förslaget.

1 Förslaget

1.1Ärendets bakgrund

EU utarbetade redan vid mitten av 1990-talet ett standardiserat resedokument att använda vid avvisning eller utvisning av utlänningar som saknar passhandling.1 Dokumentet saknade dock säkerhetsdetaljer och har endast accepterats av tredjeländer i begränsad omfattning. I Europeiska rådets slutsatser från den 15 oktober 2015 föreslogs ett förbättrat standardiserat resedokument i syfte att öka möjligheterna att kunna verkställa beslut om avvisning och utvisning.

Förslaget presenterades av kommissionen den 15 december 2015.

1 Rådets rekommendation av den 30 november 1994 om antagande av ett enhetligt utformat resedokument för avlägsnande av medborgare i tredje land. EGT C 274, 19.9.1996, p. 18.

1.2Förslagets innehåll

Förslaget omfattar en reglering av formen och de tekniska specifikationerna för ett europeiskt resedokument för återvändande av tredjelandsmedborgare. Dokumentets utformning ska stämma överens med den modell som finns i ett annex till förordningen. I dokumentet ska bland annat tredjelandsmedborgarens namn och födelsedatum anges. Det ska också innehålla ett fotografi av personen. Dokumentet ska vara giltigt för en enkel resa till tredjelandet i fråga och ska tillhandahållas tredjelandsmedborgaren utan kostnad för honom eller henne.

1.3Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Förslaget påverkar inte det svenska regelverket.

1.4Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Förslaget avser att effektivisera arbetet med återvändandet från medlemsstaterna och kan därigenom medföra minskade kostnader för statens budget.

2 Ståndpunkter

2.1Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen stödjer förslaget. Om ett förbättrat standardiserat resedokument kan accepteras i högre utsträckning av tredjeländer, leder detta till kortare väntetiderna i återvändandefasen.

2.2Medlemsstaternas ståndpunkter

Medlemsstaternas synpunkter på förslaget är ännu inte kända.

2.3Institutionernas ståndpunkter

Institutionernas synpunkter är ännu inte kända.

2.4Remissinstansernas ståndpunkter

Förslaget har inte remitterats.

3 Förslagets förutsättningar

3.1Rättslig grund och beslutsförfarande

Den rättsliga grunden utgörs av artikel 79 (2) (c) i EUF-fördraget. Förslaget antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet enligt artikel 294 i EUF-fördraget. Förslaget kräver kvalificerad majoritet i rådet. Europaparlamentet antar sitt godkännande med enkel majoritet.

3.2Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Kommissionens bedömning är att syftet med förslaget; att få tredjeländer att i större utsträckning erkänna resehandlingar utfärdande av medlemsstaterna, bättre kan uppnås med ett för alla medlemsstaterna gemensamt dokument snarare än genom användande av ett antal olika dokument med olika format och säkerhetsdetaljer. Regeringen delar kommissionens analys och slutsats och bedömer således att förslaget är i enighet med subsidiaritetsprincipen.

Förslaget harmoniserar endast formatet och de tekniska specifikationerna för ett europeiskt standardiserat resedokument. Det reviderar inte det gemensamma regelverket på området som har fastställts i återvändandedirektivet. Regeringen bedömer därför att förslaget är i överensstämmelse med proportionalitetsprincipen.

4 Övrigt

4.1Fortsatt behandling av ärendet

Förslaget behandlas i rådet under 2016.

4.2Fackuttryck/termer

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.