EU:s årsbudget för 2010

Fakta-PM om EU-förslag 2008/09:FPM128 : SEC(2009) 610

SEC(2009) 610
FPM_200809__128

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2008/09:FPM

EU:s årsbudget för 2010

Finansdepartementet

2009-06-10

Dokumentbeteckning

SEC(2009) 610

Preliminärt förslag till Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 2010

Sammanfattning

Budgeten för 2010 blir den fjärde årsbudgeten i den fleråriga budgetramen för perioden 2007-2013. Kommissionens förslag till budget för 2010 innebär en ökning av åtagandeanslag med 1,5 procent jämfört med budgeten för 2009 till 138,6 miljarder euro. Betalningsanslagen föreslås öka med 5,3 procent till 122,3 miljarder euro jämfört med budgeten för 2009.

De huvudsakliga orsakerna till ökningen av åtagandena kan hänföras till att sammanhållnings­politiken ökas i enlighet med den profil som beslutats i den fleråriga budgetramen 2007-2013, ökade kostnader för den gemensamma jordbrukspolitiken både vad gäller offentlig lagring och exportbidrag och vad gäller den stegvisa infasningen av direktstöden i de nya medlemsstaterna samt satsningar på hantering av migrationsströmmar. När det gäller betalningarna ökar även dessa för 2010 i enlighet med den profil som beslutats i den fleråriga budgetramen.

Sverige har som utgångspunkt att arbetet med EU:s årsbudget ska präglas av budgetrestriktivitet samt att den slutligt antagna budgeten för 2010 ska rymmas inom budgetramen1. Trots att budgetförslaget sammantaget följer den profil som beslutats i den fleråriga budgetramen bedömer regeringen att det finns anledning att ifrågasätta vissa betalningsnivåer mot bakgrund av tidigare års överbudgetering och utfallsinformation. Som ordförande kommer Sverige sträva efter att inom gängse process få till stånd en överenskommelse mellan institutionerna om EU:s årsbudget för 2010.

1 Förslaget

1.1 Ärendets bakgrund

Kommissionen fattade den 29 april beslut om sitt preliminära budgetutkast för 2010. Utkastet presenterades vid Ekofinrådet den 5 maj.

Taket för EU:s budget växer realt enligt budgetramen för perioden 2007-2013. I den fleråriga budgetramen anges en total ram för samtliga utgifter samt en ram för varje utgiftsrubrik.

Budgeten är uppdelad i sex utgiftsrubriker som tillsammans ska rymmas under den fleråriga budgetramen. Varje utgiftsrubrik är i sin tur indelad i olika politikområden. Budgeten är uppdelad i åtagande- och betalningsanslag. Åtagandeanslagen anger hur stora åtaganden som EU får ingå under året och betalningsanslagen är betalningar från EU-budgeten under budgetåret med anledning av nya och redan gjorda åtaganden.

1.2 Förslagets innehåll

Kommissionens förslag till budget för 2010 innebär en ökning av åtagandeanslagen med totalt 2 106 miljoner euro till 138 564 miljoner euro, vilket motsvarar en ökning på 1,5 procent jämfört med budgeten för 2009. Förslaget lämnar därmed en marginal på 1 754 miljoner euro motsvarande knappt 1,3 procent. Åtagandenivån motsvarar 1,18 procent av medlemsstaternas samlade BNI, vilket är oförändrat jämfört med budgeten för 2009. Betalningsanslagen föreslås öka med 5,3 procent till totalt 122 322 miljoner euro. Betalningsnivån motsvarar 1,04 procent av medlemsstaternas samlade BNI, vilket kan jämföras med 1,00 procent för budgeten 2009. Förslaget ligger inom de utgiftsramar, och följer i stort den profil som rådet, Europaparlamentet och kommissionen beslutat om i den fleråriga budgetramen.

Rubrik

PDB 2010

Skillnad jämfört med 2009

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

Hållbar tillväxt

1a Konkurrenskraft

1b Sammanhållning

62 152

12 769

49 382

47 365

10 982

36 382

-0,1%

- 7,3%

2,0%

2,8%

-1,1%

4,1%

2

Skydd och förvaltning av naturresurser

varav marknadsutgifter och direktstöd

59 004

43 745

58 075

43 626

4,0%

6,4%

10,5%

6,2%

3

Medborgarskap, Frihet, Säkerhet och Rättvisa

3a Frihet, säkerhet o rättvisa

3b Medborgarskap

1 629

980

649

1 360

720

640

6,7%

13,5%

-2,0%

3,9%

16,6%

-7,4%

4

EU som global partner

7 921

7 665

-2,3%

-7,9%

5

Administration

7 858

7 858

2,1%

2,1%

6

Kompensationer

0

0

-100%

-100%

Totalt

Marginal

138 564

1 754,3

122 322

1,5%

5,3%

Som andel av BNI

1,18%

1,04%

1.2.1 Rubrik 1 - Hållbar tillväxt

I kommissionens förslag till budget för 2010 föreslås att åtagandeanslagen under rubrik 1 uppgår till 62,2 miljarder euro och betalningsanslagen till 47,4 miljarder euro. Det motsvarar en minskning med 0,1 procent för åtaganden och en ökning med 2,8 procent för betalningar jämfört med 2009.

Underrubrik 1a omfattar bl.a. ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP), Transeuropeiska nätverken (TEN), Galileo, Programmet för livslångt lärande samt det 7:e ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling. Politikområden som har sina huvudsakliga utgifter under denna rubrik är bl.a. Näringsliv (PO 2), Energi och transport (PO 6), Forskning (PO 8), Informationssamhälle och media (PO 9) samt Utbildning och kultur (PO 15).

Kommissionen föreslår att åtagandeanslagen under rubrik 1a uppgår till 12 769 miljoner euro och betalningsanslagen till 10 982 miljoner euro. Det motsvarar en minskning med 7,3 procent för åtaganden och en minskning med 1,1 procent för betalningar jämfört med 2009. Marginalen uppgår till 118,6 miljoner euro. Minskningen förklaras framför allt av att 2 miljarder euro för den Europeiska ekonomiska återhämtningsplanen är inkluderade i 2009 års budget men inte i det preliminära budgetförslaget för 2010. Skulle återhämtningsplanen exkluderas i jämförelsen med 2009 års budget skulle förslaget innebära ökade åtaganden med 8,4 procent och minskade betalningar med 6,3 procent. Åtagandeanslagen ökar framför allt på grund av ökade utgifter för det 7:e ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling, vilket är i linje med den fleråriga budgetramen. Minskningen av betalningsanslagen beror framför allt på att det 6:e ramprogrammet fasas ut.

Underrubrik 1b omfattar strukturfonderna (ERUF och ESF) och sammanhållningsfonden. Två politikområden ryms inom underrubriken; Arbetsmarknad och Socialpolitik (PO 4) samt Regionalpolitik (PO 13). För perioden 2007-2013 finns tre mål för sammanhållningspolitiken: konvergens, regional konkurrenskraft och sysselsättning samt territoriellt samarbete.

Kommissionens förslag innebär att åtagandeanslagen ökar med 2,0 procent till 49 382 miljoner euro och betalningarna ökar med 4,1 procent till 36 382 miljoner euro. Marginalen uppgår till 11,9 miljoner euro. Under 2010 sker en kraftig minskning av betalningarna för programperioden 2000-2006 (-57 procent) samtidigt som betalningarna ökar kraftigt för programperioden 2007-2013 (37 procent). Ökningarna av såväl åtaganden som betalningar är en naturlig konsekvens av att medlemsstaterna befinner sig mitt i den sjuåriga programperioden.

1.2.2 Rubrik 2 - Bevarande och förvaltning av naturresurser

Rubriken omfattar jordbruk och landsbygdsutvecklingen (PO 5), miljö (PO 7) och fiske (PO 11).

Kommissionen föreslår att åtagandeanslagen för rubrik 2 uppgår till 59 004 miljoner euro vilket innebär en ökning med 4,0 procent. Marginalen uppgår till 1 109 miljoner euro. Betalningarna ökar med 10,5 procent till 58 075 miljoner euro. Om den Europeiska ekonomiska återhämtningsplanen exkluderas ökar åtagandena med 5,1 procent och betalningarna med 9,9 procent. Ökningen av såväl åtaganden som betalningar är summan av flera effekter men förklaras framför allt av att marknadsutgifterna ökar på grund av ökade kostnader för offentlig lagring och att direktstöden ökar på grund av infasning av nya medlemsstater. Dessutom minskar öronmärkta inkomster 2010 jämfört med 2009.

1.2.3 Rubrik 3 – medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa

Kommissionen föreslår att åtagandeanslagen under rubrik 3 ska uppgå till 1 629 miljoner euro, vilket lämnar en marginal på 64 miljoner euro. Betalningsanslagen föreslås i kommissionens förslag att uppgå till 1 360 miljoner euro.

Underrubrik 3a Frihet, säkerhet och rättvisa omfattar frågor som hantering av migrationsströmmar, skapandet av en gemensam asylpolitik, integration, kampen mot terrorism och organiserad brottslighet, civilrätt, straffrätt och medborgarskap. Kommissionen föreslår att åtagandeanslagen ökar med 13,5 procent till 980 miljoner euro, vilket lämnar en marginal på 45 miljoner euro. Betalningarna ökar med 16,6 procent till 720 miljoner euro. Ökningen förklaras framför allt av att programmen inom asyl- och migrationsområdet ökar, vilket är i linje med referensbeloppen i programförordningarna, samt att utgifterna för decentraliserade myndigheter ökar, ex. finansieras Europol för första gången över EU-budgeten.

Underrubrik 3b Medborgarskap omfattar frågor som t.ex. djur- och folkhälsa, konsumentskydd och livsmedelssäkerhet, kultur och medier, ungdoms- och medborgarprogrammen samt snabbinsatser och beredskap för allvarliga olyckshändelser. Kommissionen föreslår att åtagandeanslagen minskar med 2,0 procent till 649 miljoner euro och betalningarna minskar med 7,4 procent till 640 miljoner euro. Marginalen uppgår till 18,7 miljoner euro. Minskningen förklaras huvudsakligen av att solidaritetsfonden är inkluderad med 11,8 miljoner euro i 2009 års budget. Om fonden exkluderas är minskningen av åtaganden och betalningar 0,3 procent respektive 5,8 procent.

1.2.4 Rubrik 4 - EU som global partner

EU:s ansvar för yttre åtgärder inriktas på tre övergripande mål: att skapa stabilitet, säkerhet och välstånd i EU:s grannländer, att aktivt arbeta för fattigdomsbekämpning inom ramen för en hållbar utveckling på internationell nivå och att främja ett globalt politiskt styre som garanterar strategisk och civil säkerhet.

Kommissionen föreslår att åtagandeanslagen uppgår till 7 921 miljoner euro, vilket innebär en minskning med 2,3 procent jämfört med 2009. Marginalen föreslås uppgå till 221 miljoner euro. Betalningarna föreslås uppgå till 7 665 miljoner euro, vilket är en minskning med 7,9 procent. Minskningen förklaras av att EU:s s.k. Matfacilitet är inkluderad i 2009 års budget. Exkluderas Matfaciliteten innebär förslaget istället en ökning av åtagandena med 1,8 procent och en minskning av betalningarna med 7,1 procent. Minskningen av betalningarna förklaras framför allt av att de utestående utbetalningarna (RAL) från tidigare år har minskat.

1.2.5 Rubrik 5 - Administration

Kommissionen föreslår att åtagande- och betalningsanslagen ökar med 2,1 procent till 7 858 miljoner euro. Marginalen uppgår till 230,2 miljoner euro. Kommissionen föreslår en ökning av sin egen budget med 0,9 procent att jämföra med övriga institutioner som föreslås öka med i genomsnitt 2,4 procent.

1.3 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Förslaget har inga effekter på svenska regler.

1.4 Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

En ökning av betalningsanslagen får direkt effekt på medlemsstaternas EU-avgifter det aktuella budgetåret. En ökning av åtagandeanslagen innebär att avgifterna ökar på sikt när dessa åtaganden väl förfaller till betalningar.

Det är först när beslutet om årsbudgeten har fattats som den svenska EU-avgiften för 2010 med säkerhet kan fastställas. Preliminärt kan dock konstateras att jämfört med prognosen för avgiften i 2009 års ekonomiska vårproposition innebär kommissionens förslag, allt annat lika, en lägre avgift med i storleksordningen 230 miljoner kronor. Skillnaden förklaras i huvudsak av lägre betalningsnivåer än tidigare beräknat.

2 Ståndpunkter

2.1 Preliminär svensk ståndpunkt

Sveriges övergripande målsättning för 2010 års budget är, liksom tidigare år, att budgeten ryms inom den fleråriga budgetramen och att den utgår från realistiska och väl underbyggda prognoser för att på så sätt minska överbudgetering. Även om kommissionens budgetförslag i stort följer den profil som beslutats i den fleråriga budgetramen anser Sverige, mot bakgrund av tidigare års överbudgetering, att vissa betalningsnivåer kan ifrågasättas. Med detta som utgångspunkt kommer Sverige som ordförande att sträva efter att inom gängse process få till stånd en överenskommelse om EU:s årsbudget för 2010.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Sverige ingår i en grupp av likasinnade medlemsstater som tillsammans förespråkar en budgetrestriktiv linje i rådet.

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Generellt kan sägas att Europaparlamentet strävar efter ökat samarbete på europeisk nivå, vilket tidigare år bidragit till att Europaparlamentet har en benägenhet att öka utgifterna.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

-------------

3 Förslagets förutsättningar

3.1 Rättslig grund och beslutsförfarande

Årsbudgeten antas i enlighet med artikel 272 i EG-fördraget. Dessutom finns en särskild budgetförordning och ett interinstitutionellt avtal (IIA) mellan rådet, parlamentet och kommissionen som reglerar utgiftsramarna. Reglerna som styr medlemsstaternas EU-avgifter regleras i det s.k. egna-medelsbeslutet.

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

-------------

4 Övrigt

4.1 Fortsatt behandling av ärendet

Kommissionens budgetförslag för 2010 behandlas av rådets budgetkommitté under maj och juni månad. Därefter behandlas förslaget i Coreper i början på juli. Beslut om rådets första läsning fattas av Ekofinrådet den 10 juli. Därefter följer Europaparlamentets första läsning som avslutas den 22 oktober. Rådet fattar beslut om sin andra läsning den 19 november och den 17 december fastställer Europaparlamentet budgeten för 2010.

4.2 Fackuttryck / termer

BNI – Bruttonationalinkomst

ERUF – Europeiska regionala utvecklingsfonden

ESF – Europeiska socialfonden

Marginal – Skillnad mellan åtaganden enligt budgetramen per år och det årliga åtagandet i årsbudgeten

RAL – Utestående åtaganden, dvs., åtaganden som ännu inte fallit ut i betalningar (Reste à liquider)


[1]

Budgetramen för 2010 uppgår i löpande priser till 139 489 miljoner euro för åtagandena och 134 155 miljoner euro avseende betalningarna.

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.