En europeisk strategi för viktig möjliggörande teknik: mot tillväxt och jobb

Fakta-pm om EU-förslag 2011/12:FPM166 : KOM (2012) 341 slutlig

KOM (2012) 341 slutlig
FPM_201112__166

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2011/12:FPM166

En europeisk strategi för viktig möjliggörande teknik: mot tillväxt och jobb

Näringsdepartementet

2012-07-24

Dokumentbeteckning

KOM (2012) 341 slutlig

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - En europeisk strategi för viktig möjliggörande teknik: mot tillväxt och jobb

Sammanfattning

Kommissionen föreslår i meddelandet en rad åtgärder riktade till att stärka nyttjandet av nanoteknik, mikro- och nanoelektronik, fotonik, avancerade material, industriell bioteknik och avancerad tillverkningsteknik – så kallad viktig möjliggörande teknik. Viktig möjliggörande teknik underbygger många olika industriella värdekedjor och samhällsnyttan av investeringar i viktig möjliggörande teknik är stor. Den föreslagna strategin ska bidra till att EU:s potential på konkurrenspräglade marknader tas tillvara och ska stötta målsättningarna i strategin Europa 2020.

Strategin innehåller 22 föreslagna åtgärder som ska leda till att fyra mål uppnås. Åtgärderna faller inom ramen för:

  • Effektivare användning och samordning av nationella medel och EU-medel. Detta omfattar en sedan tidigare aviserad modernisering av reglerna för statligt stöd.

  • Samla och samordna offentliga medel i olika EU-instrument (bl.a. Europeiska Investeringsbanken (EIB), Europeiska institutet för Innovation och Teknik (EIT), Horisont 2020).

  • Motverka bristande samordning och andra hinder på den inre marknaden i EU.

  • Förstärka samarbetet mellan regioner och medlemsstater för att minska skillnader mellan medlemsstaters regler och olika tillämpningar av dem.

  • Motverka brist på yrkesskicklig arbetskraft och företagare som kan hantera den tvärvetenskapliga karaktären hos möjliggörande teknik.

Regeringen välkomnar meddelandet.

1 Förslaget

1.1 Ärendets bakgrund

Bland konkurrenskraftsrådets slutsatser från den 28 maj 2009 välkomnades kommissionens initiativ att utveckla en proaktiv politik för att skapa förutsättningar för högteknologiska industrier.

Kommissionen följde upp initiativet genom meddelandet Förberedelser för framtiden: Att utveckla en gemensam strategi för viktig möjliggörande teknik i EU (KOM(2009) 512 slutlig; faktapromemoria 2009/10:FPM24) i vilket fem möjliggörande tekniker presenterades: nanoteknik; mikro- och nanoelektronik; fotonik, avancerade material samt bioteknik.

Möjliggörande teknik har därefter framhållits av kommissionen som prioriterat inom strategin Europa 2020 (KOM(2010) 2020 slutlig; faktapromemoria 2009/10:FPM56) och de i strategin ingående flaggskeppsinitiativen Innovationsunionen (KOM(2010) 546 slutlig; faktapromemoria 2010/11:FPM20), En integrerad industripolitik för en globaliserad tid (KOM(2010) 614 slutlig; faktapromemoria 2010/11:FPM37) samt En digital agenda för Europa (KOM(2010) 245 slutlig; faktapromemoria 2009/10:FPM95).

Europeiska rådet efterlyste vid sitt möte den 2 mars 2012 ökade satsningar på att stärka möjliggörande teknik som är systemviktig för industrins innovationskraft och för hela ekonomin.

Genom föreliggande meddelande, som presenterades den 26 juni 2012, föreslår kommissionen som ett svar på Europeiska rådets efterlysning från i mars 2012 en europeisk strategi för viktig möjliggörande teknik.

1.2 Förslagets innehåll

Kommissionen föreslår en strategi för viktig möjliggörande teknik som ska bidra till att vända trenden i fråga om utflyttning av tillverkningsindustri och påskynda överföring, användning och utnyttjande av viktig möjliggörande teknik i EU för tillväxt och jobb.

I förslaget pekas följande sex teknikområden ut som EU:s viktiga möjliggörande teknik: mikro- och nanoelektronik; nanoteknik; fotonik; avancerade material; industriell bioteknik och avancerad tillverkningsteknik.

Strategin har fyra övergripande mål som ska uppnås genom 22 åtgärder, varav vissa åtgärder föreslås bli genomförda av kommissionen och andra av medlemsländerna. Målen och åtgärderna är:

Mål 1. Koncentrera EU:s politiska insatser under nästa fleråriga budgetram inom forskning och innovation och sammanhållningspolitik samt ställa om EIB:s utlåning så att utveckling av viktig möjliggörande teknik prioriteras.

Åtgärder kopplade till forskning och innovation:

1a) Kommissionen avser att inom Horisont 2020 lägga särskild tonvikt på projekt som medger integration mellan olika typer av möjliggörande teknik eller integration mellan möjliggörande teknik och tillämpningar av dem som svar på samhällsutmaningar.

1b) Kommissionen kommer att sammanställa de olika verksamheterna med anknytning till viktig möjliggörande teknik i olika grupperingar för att bedöma den befintliga övergripande verksamheten på området och kartlägga framtida teknikbehov på marknaden. Arbetet är tänkt att leda till ett flerårigt arbetsprogram för verksamhet inom övergripande möjliggörande teknik och samordning med andra berörda program (bl. a. EIT:s kunskaps- och innovationsgrupper och strukturfonderna).

1c) Kommissionen har föreslagit att innovationsinriktade offentlig-privata partnerskap ska inrättas för de typer av möjliggörande teknik där förutsättningarna i Horisont 2020 föreligger.

Åtgärder kopplade till utbildning och färdigheter

1d) Kommissionen kommer inom Horisont 2020 att fortsätta och utöka verksamheten för att locka unga till möjliggörande teknik och få med utbildning inom produktdemonstrationsprojekt för möjliggörande teknik.

1e) Kommissionen kommer att uppmuntra att EIT grundar en kunskaps- och innovationsgrupp för mervärdestillverkning, där näringsliv, forskning och högskolor ingår, och som bl.a. möjliggör målinriktad kompetensutveckling och därtill hörande utbildnings- och innovationsinsatser.

1f) Kommissionen kommer före slutet av 2012 att lägga fram ett meddelande om de föränderliga, snabbrörliga utmaningarna för kompetensförsörjningen i EU.

1g) Kommissionen kommer att utveckla partnerskap mellan utbildning och näringsliv, bl.a. kunskapsallianser i den högre utbildningen, för att främja innovation och skapa möjligheter för kursplaner som är mer inriktade på marknadens behov av bl.a. möjliggörande teknik.

1h) Kommissionen undersöker sätt att öka tillgången på högutbildad arbetskraft på områden som rör möjliggörande teknik, bland annat genom att attrahera högutbildad personal från länder utanför EU.

Åtgärder kopplat till sammanhållningspolitiken

1i) Kommissionen kommer att främja klusterspecifika åtgärder för möjliggörande teknik t.ex. utbildning av klusterförvaltare, klusterbesök samt internationella partnersökningsevenemang.

1j) Kommissionen kommer att inleda en undersökning av nationella insatser för möjliggörande teknik för att främja utbyte av bra lösningar på området.

1k) Kommissionen kommer att se till att samarbetet kring möjliggörande teknik med Regionkommittén förstärks i enlighet med samarbetsavtalet mellan kommissionen och Regionkommittén.

1l) Medlemsstaterna och regionerna uppmanas att utnyttja forsknings- och innovationsstrategier för smart specialisering till stöd för avknoppningar från lösningar som bygger på möjliggörande teknik, stärka befintliga europeiska industriella värdekedjor och eventuellt utveckla nya.

1m) Medlemsstaterna och regionerna uppmanas att se till att myndigheter med ansvar för strategier för smart specialisering samarbetar med myndigheterna med ansvar för forsknings- och innovationspolitiken, särskilt när det gäller programmen i Horisont 2020. Kommissionen tänker understödja detta med plattformen för smart specialisering.

1n) Medlemsstaterna och regionerna uppmanas att använda samarbetsinitiativet Interreg och andra program inom strukturfonderna för att ta vara på komplementaritet mellan regionala strategier för smart specialisering och stödja avknoppningar från lösningar som bygger på möjliggörande teknik samt stärka befintliga europeiska industriella värdekedjor och eventuellt utveckla nya genom transnationellt, tvärvetenskapligt samarbete.

Åtgärder kopplade till statligt stöd

1o) Kommissionen avser att modernisera reglerna för statligt stöd, som tillkännagavs i meddelandet om modernisering av det statliga stödet i EU27 (KOM(2012) 209), inklusive rambestämmelserna för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation.

Åtgärder kopplade till Europeiska investeringsbanken (EIB)

1p) Kommissionen kommer att ingå ett avtal med EIB, där viktig möjliggörande teknik fastslås som prioriterat för bägge parter och där det anges närmare uppgifter om stöd som kan ges till projekt på området, inklusive alla etapper av forskning, utveckling och innovation till och med förstagångsproduktionen.

1q) Kommissionen kommer tillsammans med EIB att fortsätta med stödet till projekt för forskning, utveckling och innovation inom möjliggörande teknik, bl.a. genom RSFF, och ställa ytterligare medel till förfogande genom det nya instrumentet RSI (SME risksharing instrument, förvaltas av EIF) under nästa finansieringsperiod.

Mål 2: Samordna EU:s och medlemsstaternas insatser för att nå samverkansfördelar och komplementaritet mellan insatserna och kraftsamla resurser där det krävs.

Åtgärder

2a) Medlemsstaterna uppmanas att intensifiera sina ansträngningar att anpassa innovationspolitiken och införa lämpliga system för att satsa på möjliggörande teknik som driver utvecklingen av nya varor och tjänster.

2b) Industrin förväntas underteckna avsiktsförklaring där de utrycker sin vilja att genom viktig möjliggörande teknik bidra till strategin Europa 2020.

Mål 3: Utnyttja befintliga handelspolitiska instrument för att garantera rättvis konkurrens och lika spelregler på världsmarknaden – stärka det internationella samarbetet för viktig möjliggörande teknik

Åtgärder kopplade till internationellt samarbete

3a) Kommissionen kommer att sträva efter att skapa gynnsamma handelsförhållanden och lika spelregler på världsmarknaden. Här ingår underlättat marknadstillträde och bättre investeringsmöjligheter, motverkande av snedvridningar på världsmarknaden, stärkt immaterialrättsligt skydd, främjande av ömsesidighet inom bl.a. offentlig upphandling, minskad användning av subventioner, tullar och icke-tariffära handelshinder på världsmarknaden samt kontroll av efterlevnaden av tillämpliga EU- och WTO-regler.

Mål 4: Inrätta en extern grupp för viktig möjliggörande teknik som ska ge kommissionen råd i frågor av betydelse för området

Åtgärder

4a) Kommissionen kommer att inrätta ett observationscentrum för viktig möjliggörande teknik 2013, som ska ge marknadsuppgifter om tillgång till och efterfrågan på sådan teknik i och utanför EU.

4b) Kommissionen kommer att offentliggöra observationscentrumets resultat på en särskild webbplats.

1.3 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Förslaget innehåller inga lagstiftande åtgärder.

1.4 Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Inga ökade offentliga medel föreslås. Den nya strategin ska göra det möjligt att använda befintliga medel effektivare och mer produktivt.

2 Ståndpunkter

2.1 Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar den samlade strategin för att i ökad omfattning nyttja potentialen hos den viktiga möjliggörande tekniken till att stärka befintlig industris konkurrenskraft samt bidra till framväxten av ny industri.

Regeringen anser att det är positivt att kommissionen avser prioritera inom befintliga budgetramar för att uppnå målen med strategin och stärka genomslaget för viktig möjliggörande teknik.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Medlemsstaterna har ännu inte behandlat meddelandet i rådet.

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Meddelandet har ännu inte behandlats av institutionerna.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Nuvarande förslag har inte remitterats.

3 Förslagets förutsättningar

3.1 Rättslig grund och beslutsförfarande

Inte aktuellt då meddelandet inte innehåller lagstiftningsförslag.

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Inte aktuellt.

4 Övrigt

4.1 Fortsatt behandling av ärendet

Meddelandet kommer att behandlas vid konkurrenskraftrådets sammanträde den 10 december 2012.

4.2 Fackuttryck/termer

Viktiga möjliggörande tekniker motsvaras på engelska av Key Enabling Technologies (KET).

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.