En Europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM119 : 8289/08 EDUC 105 SOC 209 CODEC 446

8289/08 EDUC 105 SOC 209 CODEC 446
FPM_200708__119

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2007/08:FPM119

En Europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning

Utbildningsdepartementet

2008-06-19

Dokumentbeteckning

8289/08 EDUC 105 SOC 209 CODEC 446

Förslag till Europaparlamentets och rådets rekommendation om inrättandet av en europeisk referensram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning

Sammanfattning

Genom förslaget till rekommendation inrättas en referensram för att hjälpa medlemsländerna att främja och övervaka kvalitetsförbättringar i systemen för yrkesutbildning. Tillämpningen är frivillig.

Det rekommenderas att medlemsstaterna främjar användningen av referensramen för att gynna en kontinuerlig förbättring av yrkesutbildningens kvalitet, och att de fortsätter att utveckla den. Vidare rekommenderas att referensramen används för att främja att samtliga intressenter samarbetar och lär av varandra genom det europeiska nätverket för kvalitetsarbete inom yrkesutbildning (ENQA-VET). Enligt rekommendationen ska referensramens införande följas upp både nationellt och av kommissionen var tredje år.

Kommissionen avser stödja medlemsländerna i genomförandet av ovannämnda uppgifter genom programmet för livslångt lärande och genom att övervaka framstegen inom ramen för handlingsprogrammet Utbildning 2010.

Regeringen ställer sig positiv till samarbete och erfarenhetsutbyte kring kvalitetsarbete inom yrkesutbildningsområdet i syfte att öka den ömsesidiga tilliten för medlemsländernas olika utbildningssystem. Regeringens bedömning är dock att det är viktigt att referensramen inte ges en alltför detaljerad utformning.

1 Förslaget

1.1 Ärendets bakgrund

Lissabonprocessen (2000) och övergången till en kunskapsbaserad ekonomi förutsätter en modernisering av medlemsländernas system för yrkesutbildning så att dessa svarar mot den snabba utvecklingen på arbetsmarknaden samt att ungas anställningsbarhet och integration i samhälls- och arbetslivet ökar. Vid Europeiska rådets möte i Barcelona 2002 fastställdes målet att europeisk yrkesutbildning år 2010 ska vara en kvalitetsreferens för hela världen. År 2004 godkände rådet principen om en gemensam ram för kvalitetssäkring och uppmanade medlemsländerna och kommissionen att tillsammans med berörda intressenter främja användningen av ramen. Ett europeiskt nätverk för kvalitetsarbete inom yrkesutbildningen (ENQA-VET), bildades som en plattform för fortsatt samarbete. Vid ett möte i Helsingfors 2006 antog utbildningsministrarna den så kallade Helsingforskommunikén. I kommunikén beskrivs behovet av att vidareutveckla gemensamma europeiska verktyg som särskilt riktar sig mot yrkesutbildningen för att främja kvalitetsförbättringar.

1.2 Förslagets innehåll

Kommissionen har föreslagit inrättandet av en europeisk referensram för att hjälpa medlemsländerna att främja och övervaka kvalitetsförbättringar i systemen för yrkesutbildning. Referensramen utgår ifrån principen om en kvalitetscirkel, d.v.s. planering, genomförande, uppföljning och revidering/omprövning. För de olika stegen i kvalitetscirkeln finns fyra kvalitetskriterier och sammanlagt 20 detaljerade deskriptorer för den lokala nivån och 23 deskriptorer för den nationella nivån. Till detta kommer närmare 20 indikatorer.

Alla medlemsstater rekommenderas att upprätta tillvägagångssätt för att införa referensramen. Införandet ska följas upp vart tredje år, både nationellt och av kommissionen.

Referensramen bör användas både på system- och genomförandenivå inom yrkesutbildningen. Vidare bör referensramen vara en utgångspunkt för vidareutveckling genom samarbete på europeisk, nationell, regional och lokal nivå.

1.3 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Förslaget påverkar inte svensk rätt.

1.4 Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Kommissionen bedömer att de budgetära konsekvenserna är små. Syftet med referensramen är inte att ersätta befintliga system och nya strukturer behöver inte inrättas. I syfte att begränsa den administrativa bördan ska befintliga rapporteringssystem användas. Referensramen är utvecklad på grundval av de erfarenheter och exempel på god praxis som finns att tillgå i medlemsstaterna och andra deltagande länder.

Regeringens bedömning av de budgetära konsekvenserna är att det inte går att utesluta att tillämpningen av referensramen kan komma att medföra vissa kostnadsökningar för medlemsstaterna. Det kan t.ex. gälla ökade kostnader för kompetensutveckling av lärare, ökad insamling av resultatinformation samt nya forum för samarbete med intressenter inom yrkesutbildningsområdet.

Överensstämmelsen mellan förslaget till rekommendation om en gemensam referensram för kvalitetssäkring av europeisk yrkesutbildning och planerade reformer av den grundläggande yrkesutbildningen i Sverige är dock god. Det gäller till exempel:

samverkan med berörda intressenter angående yrkesutbildningens innehåll och utformning,

uppföljning av resultat med avseende på den gymnasiala yrkesutbildningens roll för kompetensförsörjning,

införande av riktmärken/indikatorer, t.ex. yrkesexamen.

2 Ståndpunkter

2.1 Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen ställer sig positiv till samarbete och erfarenhetsutbyte kring kvalitetsarbete inom yrkesutbildningsområdet i syfte att öka den ömsesidiga tilliten för medlemsländernas olika utbildningssystem. Regeringens bedömning är dock att det är viktigt att indikatorerna inte ges en så detaljerad utformning att implementering och uppföljning av referensramen innebär en indirekt styrning av den nationella uppföljningen av utbildningsresultaten.

Tillämpningen av referensramen kommer att vara frivillig. Emellertid finns det skäl att överväga utformningen av referensramen och hur detaljerad den bör vara för att fylla sina syften.

2.2 Institutionernas ståndpunkter

EU Institutionernas ståndpunkter är ännu inte kända.

2.3 Remissinstansernas ståndpunkter

Enligt Kommissionen har referensramen tillkommit i samarbete med ett stort antal olika organ med specifik kompetens inom kvalitetsutveckling av yrkesutbildning. Samarbetet har ägt rum i det europeiska forumet för kvalitet inom yrkesutbildning (2001–2002), i den tekniska arbetsgruppen för kvalitet inom yrkesutbildningsområdet (2003–2004) och sedan 2005 inom ENQA-VET.

I ENQA-VET ingår många olika institutioner från 25 av de länder som deltar i arbetsprogrammet Utbildning 2010 samt de europeiska arbetsmarknadsorganisationerna. Vidare kommer synpunkter in från intressenter som deltar i de skilda verksamheter som ingår i ENQA-VET:s arbetsprogram och från de nationella referenspunkterna för kvalitetssäkring, där olika intressenter på nationell nivå ingår. Kommissionen har också samrått med generaldirektörerna för yrkesutbildning(DGVT) och med den rådgivande kommittén för yrkesutbildning (ACVT), som består av företrädare för regeringar, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer från samtliga medlemsstater. Kommittén lämnade ett positivt yttrande om kommissionens förslag vid sitt möte den 14–15 juni 2007.

Kommissionen anser att samrådet har visat att det finns ett brett stöd för referensramen. Kommissionen anser också att det finns stöd för kvalitetsindikatorer och för att låta ENQA-VET utföra ytterligare uppgifter i samarbete med den ständiga gruppen för indikatorer och riktmärken (en arbetsgrupp under kommissionen där medlemsländerna är representerade och för diskussioner kring indikatorer).

3 Förslagets förutsättningar

3.1 Rättslig grund och beslutsförfarande

Den rättsliga grunden är artikel 149 i EG-fördraget. Beslut fattas gemensamt av Europaparlamentet och Ministerrådet i enlighet med artikel 251 EG. För beslut i rådet krävs kvalificerad majoritet.

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Kommissionens bedömning är att rekommendationen är förenlig med subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen.

4 Övrigt

4.1 Fortsatt behandling av ärendet

Beredningen av förslaget inleds under sommaren och det franska ordförandeskapet eftersträvar överenskommelse i rådet i november om en allmän riktlinje. Beslut kan fattas tidigast under våren 2009.

4.2 Fackuttryck / termer

ENQA-VET är ett europeiskt nätverk för samarbete kring kvalitetsfrågor inom yrkesutbildningen.

Deskriptorer är vägledande beskrivningar som konkretiserar innebörden av ett kvalitetskriterium. Ett exempel på en föreslagen deskriptor är: ”Berörda intressenter deltar i utformningen av målen för yrkesutbildningen på olika nivåer.”

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.