Driva Europas tillväxt digitalt

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM50 : KOM (2012) 784

KOM (2012) 784
FPM_201213__50

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2012/13:FPM50

Driva Europas tillväxt digitalt

Näringsdepartementet

2013-01-21

Dokumentbeteckning

KOM (2012) 784

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Den digitala agendan för Europa - Drivkraft för den europeiska digitala tillväxten

Sammanfattning

Kommissionens förslag uppdaterar listan av åtgärder för att nå målen för informationssamhället som presenterades i flaggskeppsinitaitivet En digital agenda för Europa, KOM(2010) 245. Den digitala agendan för Europa spelar en mycket betydande roll för att öka tillväxten i EU och bidrar till en väl fungerande inre marknad.

Kommissionen räknar med att förbättra möjligheterna att it fortsatt ska ge ett stort bidrag till produktivitetsökning, att investeringarna ska öka i fast och mobilt bredband av hög kapacitet, samt att tillgodose behovet av kompetens på it-området. Det ska ske genom ytterligare åtgärder fördelade på sju nyckelområden:

 • En europeisk gränslös ekonomi — Den digitala inre marknaden

 • Att påskynda innovationsarbetet inom den offentliga sektorn

 • Supersnabbt internet – tillgång och efterfrågan

 • Datormoln

 • Förtroende och säkerhet

 • Entreprenörskap och digitala arbetstillfällen och färdigheter

 • Bortom forskning, utveckling och innovation: En industriell agenda för viktig möjliggörande teknik

Varje område har en nyckelåtgärd och ett antal kompletterande åtgärder, tillsammans 31 åtgärder som läggs till det tidigare förslagets 101 åtgärder.

Meddelandet utgör en plan för dessa 31 förslag som ska läggas fram under åren 2013-2015 som konkreta åtgärder och rättsakter.

Regeringen välkomnar kommissionens förslag.

1 Förslaget

1.1 Ärendets bakgrund

EU har under lång tid haft initiativ som syftar till att främja informationssamhället. Det nu gällande initiativet ”Digital agenda för Europa” presenterades som ett flaggskeppsinitiativ i strategin för Europa 2020, KOM(2010) 2020, och antogs med meddelandet En digital agenda för Europa, se faktapromemoria 2009/10:FPM95. Av de 101 förslag till åtgärder som presenterades i strategin En digital agenda för Europa, har många genomförts.

Det föreliggande meddelandet uppdaterar listan av aktiviteter som kommissionen menar behöver genomföras för att nå målen för En digital agenda för Europa, genom att presentera 31 nya förslag till åtgärder. De mål för informationssamhället som presenterades med En digital agenda för Europa, kvarstår och ändras inte med föreliggande meddelande.

Europeiska rådet och Europaparlamentet har efterlyst initiativ för att stärka Europas digitala ledarskap och fullbordandet av en digital inre marknad till år 2015.

Meddelandet antogs den 18 december 2012. Vid TTE-rådet den 20 december 2012 presenterades förslaget som välkomnades i allmänna ordalag.

1.2 Förslagets innehåll

Meddelandet bygger vidare på strategin för En digital agenda för Europa. De nya förslag som aviseras gäller såväl nya rättsakter som mer stödjande policyinitiativ. I mindre utsträckning uttrycker kommissionen önskemål om att medlemsländer ska agera i viss riktning. Däremot vill kommissionen stärka implementeringen av En digital agenda för Europa, genom ett närmare samarbete med nationella och lokala myndigheter i den s.k. högnivågruppen med nationella representanter och i nätverket av nationella s.k. digitala champion.

Kommissionen presenterar 31 förslag till åtgärder varav sju beskrivs som nyckelåtgärder, inom följande områden:

 • Vidareutveckla EU:s gränslösa digitala ekonomi och skapa världens största och rikaste digitala inre marknad för innehåll och tjänster medan konsumenters och upphovsmäns rättigheter skyddas.

 • Öka hastigheten för innovation inom offentlig sektor genom utbyggnad av it med bättre interoperabilitet och bättre utbyte och användning av information.

 • Återta rollen som världsledare för nättjänster genom att stimulera privata investeringar i snabba fasta och mobila bredbandsnät, genom att åstadkomma ett förutsägbart regelverk, bättre planering och riktad privat och offentlig finansiering med EU- och nationella medel.

 • Främja en säker och pålitlig internetmiljö för användare och operatörer som bygger på förstärkt europeisk och internationellt samarbete för att svara på globala risker.

 • Skapa världens största marknad för molnbaserade it-tjänster genom att etablera en sammanhållen ram och villkor för molnbaserade tjänster i Europa.

 • Skapa en gynnsam miljö för att utveckla traditionella verksamheter och sporra innovativa webbaserade företag. Öka digital kompetens och specialistkompetens på it-området för att fylla gapet mellan tillgång och efterfrågan på it-specialister.

 • Implementera en ambitiös strategisk forsknings- och innovationspolitik för industrins konkurrenskraft baserat på finansiering av viktig möjliggörande teknik.

1.3 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Meddelandet utgör i praktiken en beskrivning av vilka konkreta åtgärder och förslag till rättsakter som ska läggas fram de kommande åren samt när så ska ske. Det framgår av texten att kommissionen förutser att använda sig av förordning snarare än direktiv för förslag som syftar till att harmonisera regler för den inre marknaden. Det närmare innehållet i respektive åtgärd kommer att framgå först när de enskilda rättsakterna presenteras. Någon analys av eventuella effekter på svenska regler går inte att göra i detta skede.

1.4 Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Meddelandet utgör en beskrivning av vilka konkreta åtgärder och förslag till rättsakter som ska läggas fram de kommande åren samt när så ska ske. Det närmare innehållet i respektive åtgärd kommer att framgå först när de enskilda förslagen presenteras. Någon analys av eventuella budgetära konsekvenser går därför inte att göra i detta skede.

Meddelandet syftar till att öka konkurrensen på marknader inom EU vilket bör leda till ett mer effektivt utnyttjande av resurser och ge lägre priser för konsumenter.

2 Ståndpunkter

2.1 Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen bedömer det vara viktigt att uppdatera åtgärdslistan för att nå målen för En digital agenda för Europa, och välkomnar meddelandet. Regeringen bedömer specifika förslag och rättsakter när de presenterats, bland annat på basis av dess ekonomiska konsekvenser för EU och Sverige, och förhåller sig avvaktande till kommissionens deklarerade inställning till att ta initiativ till förordning snarare än direktiv för förslag som syftar till att harmonisera regler för den inre marknaden.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Många medlemsstater har uttalat sitt stöd för en översyn och uppdatering av strategin En digital agenda för Europa, vid TTE-rådet den 20 december 2012.

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Institutionernas ståndpunkter om meddelandet är inte kända.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Meddelandet har inte remitterats.

3 Förslagets förutsättningar

3.1 Rättslig grund och beslutsförfarande

Inget beslut är aktuellt.

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Meddelandet beskriver vilka konkreta åtgärder och förslag till rättsakter som ska läggas fram de kommande åren samt när så ska ske. Formen för, och innehållet i, respektive åtgärd kommer att framgå först när de enskilda förslagen presenteras. Någon närmare analys av om subsidiaritets och proportionalitetsprinciperna iakttagits går inte att göra i detta skede men det bör noteras att kommissionen förutser att använda sig av förordning snarare än direktiv för förslag som syftar till att harmonisera regler för den inre marknaden.

4 Övrigt

4.1 Fortsatt behandling av ärendet

De olika initiativen i den digitala agendan kommer att presenteras av kommissionen under 2013-2015.

4.2 Fackuttryck/termer

Molnbaserade tjänster – tjänster som tillhandahålls och lagras på annan plats än den egna datorn och kan nås via Internet.

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.