Direktiv om mjölkproteinerna kaseiner och kaseinater

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM70 : KOM (2014) 174

KOM (2014) 174

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2013/14:FPM70

Direktiv om mjölkproteinerna kaseiner 2013/14:FPM70 och kaseinater

Landsbygdsdepartementet

2014-04-24

Dokumentbeteckning

KOM (2014) 174

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel och om upphävande av rådets direktiv 83/417/EEG

Sammanfattning

Kommissionen lämnade den 20 mars 2014 ett förslag till direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om mjölkproteinerna kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel. Förslaget innebär att ett tidigare direktiv ersätts med ett nytt. Det görs för att anpassa kommissionens befogenheter till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och för att ta hänsyn till nya regler och standard på livsmedelsområdet.

Regeringen stödjer kommissionens förslag under förutsättning att vissa tekniska felaktigheter rättas.

1 Förslaget

1.1Ärendets bakgrund

Sedan rådets direktiv 83/417/EEG om kaseiner och kaseinater trädde i kraft har en rad förändringar skett. Dels har livsmedelslagstiftningen utvecklats, dels har en internationell varustandard för kasein och kaseinater antagits inom Codex Alimentarius. Därutöver innebär ikraftträdandet av Lissabonfördraget att de befogenheter som kommissionen har fått måste anpassas till artikel 290 i EUF-fördraget.

1.2Förslagets innehåll

Förslaget till direktiv ska tillämpas på kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel samt på blandningar av sådana kaseiner och kaseinater. Det framlagda förslaget innebär i huvudsak att definitioner, bestämmelser och bemyndiganden anpassas till andra relevanta regelverk som ändrats eller antagits sedan direktiv 83/417/EEG trädde i kraft.

Bestämmelserna i direktivet föreskriver vilken produktinformation som ska lämnas. Dels för att livsmedelsföretagarna ska få den information de behöver för att märka slutprodukten t.ex. när det gäller allergener, dels för att undvika att produkterna kan förväxlas med liknande produkter som inte är avsedda som livsmedel.

Förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll av bl.a. livsmedel innehåller unionsbestämmelser om metoder för provtagning och analys av livsmedel och förordning (EG) nr 178/2002 innehåller EU-bestämmelser om nödåtgärder för livsmedel och foder. Det gör att de motsvarande bestämmelserna i direktiv 83/417/EEG inte längre behövs.

I förordning (EG) nr 1333/2008 definieras "processhjälpmedel” som betecknas som ”tekniska tillsatser” i direktiv 83/417/EEG. I det nya direktivet föreslås därför att termen ”processhjälpmedel” ska användas i stället för ”tekniska tillsatser”.

I bilaga I till direktiv 83/417/EEG fastställs den högsta vattenhalten för ätliga kaseiner till 10 procent och den högsta mjölkfetthalten för ätligt syrakasein till 2,25 procent. I Codex Alimentarius varustandard för dessa produkter är dessa värden 12 procent respektive 2 procent. I förslaget till direktiv införs värdena från den nu gällande codexstandarden.

För att de tekniska delarna i bilagorna snabbt ska kunna anpassas med hänsyn till utvecklingen av internationella standarder och tekniska framsteg föreslås att kommissionen ska få anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget för de standarder som är tillämpliga på ätliga kaseiner och ätliga kaseinater enligt bilagorna I och II till det nya direktivet.

1.3Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Bestämmelserna i rådets direktiv 83/417/EEG har genomförts i SLVFS 1993:28, Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om kaseiner och kaseinater. Dessa föreskrifterbehöver ändras om förslaget till nytt direktiv antas.

1.4Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Förslaget bedöms inte ha några konsekvenser varken för statsbudgeten eller EU-budgeten.

2 Ståndpunkter

2.1Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen stödjer kommissionens förslag under förutsättning att vissa tekniska felaktigheter, som definitionsfrågor av kasein och skummjölk i grundakten samt några tekniska detaljer i bilagorna, rättas.

2.2Medlemsstaternas ståndpunkter

De övriga medlemsstaternas ståndpunkter är inte kända.

2.3Institutionernas ståndpunkter

De övriga institutionernas ståndpunkter är inte kända.

2.4Remissinstansernas ståndpunkter

Förslaget har inte remissbehandlats.

3 Förslagets förutsättningar

3.1Rättslig grund och beslutsförfarande

Artikel 114 i EUF-fördraget. Förslaget antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, enligt vilket rådet och Europaparlamentet gemensamt beslutar om antagande. Rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet.

3.2Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Regeringen anser i likhet med kommissionen att förslaget är förenligt både med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna framförallt eftersom det är fråga om produkter som det handlas med både inom EU och internationellt. Därutöver finns även en varustandard för dessa produkter inom Codex Alimentarius. EU behöver anpassa sin lagstiftning till denna standard.

4 Övrigt

4.1Fortsatt behandling av ärendet

Förslaget kommer att behandlas i rådsarbetsgrupp under första halvåret 2014.

4.2Fackuttryck/termer

kasein, är ett mjölkprotein. Det framställs genom syrning eller utfällning av skummjölk. Det används bl.a. som livsmedelsingrediens.

kaseinater, salter av kasein som framställs genom att kasein behandlas med natrium, kalium eller kalcium. Det används bl.a. som livsmedelsingrediens.

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.