Beslut om mobila satellittjänster

Fakta-PM om EU-förslag 2007/08:FPM4 : KOM(2007)480 slutlig

KOM(2007)480 slutlig
FPM_200708__4

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2007/08:FPM4

Beslut om mobila satellittjänster

Näringsdepartementet

2007-09-21

Dokumentbeteckning

KOM(2007)480 slutlig

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om urval och tillståndsgivning avseende system som tillhandahåller mobila satellittjänster

Sammanfattning

Dokumentet är ett förslag från kommissionen till beslut den 22 augusti 2007 om en samordnad urvals- och tillståndsprocess för mobila satellittjänster inom hela EU i 2 GHz-bandet. Syftet med förslaget är att harmonisera formerna för tilldelningen av radiofrekvenstillstånd för mobila satellittjänster (MSS, Mobile Satellite Services). Förslaget gäller formerna för tilldelningsprocessen. Själva tillstånden och tillståndsgivningen kommer att förbli en nationell angelägenhet. Syftet är att motverka en fragmentering av marknaden och att tillvarata fördelarna med alleuropeisk täckning för mobilsatellitsystem. Med detta förslag skapas en rättslig ram för en EU-omfattande samordnad urvals- och tillståndsprocess (så kallad skönhetstävling) i syfte att medge faktisk användning av 2 GHz-bandet för MSS och uppnå målen för den inre marknaden inom elektronisk kommunikation. Utan detta beslut skulle medlemsstaterna var och en för sig vidta åtgärder för att ta 2 GHz-bandet i bruk. Sannolikt skulle olika operatörer av mobilsatellitsystem väljas ut i olika medlemsstater, vilket inte bara skulle beröva sådana operatörer möjligheten att erbjuda tjänster med alleuropeisk täckning, utan även skulle kunna leda till att skadlig störning riskerar uppstå.

Sverige stödjer förslaget till beslut.

1 Förslaget

1.1 Innehåll

Den bärande tanken är att satellitkommunikation är gränsöverskridande till sin natur och således inte bör regleras på nationell nivå. I Internationella teleunionens (ITU) bestämmelser föreskrivs förfaranden för samordning av satellitradiofrekvenser som ett verktyg för att undvika skadlig radiostörning, men urval eller tillståndsgivning omfattas inte. Enligt EU:s regelverk för elektronisk kommunikation sker urvalet av satellitoperatörer på nationell nivå.

Om olika urvals- och tillståndslösningar infördes i olika medlemsstater, skulle det motverka fördelarna med alleuropeisk täckning för mobilsatellitsystem och dessutom medföra en ineffektiv användning av det tillgängliga radiospektrumutrymmet. Detta särskilt som satellitsystem kan täcka stora delar av Europa och EU:s medlemsstater samtidigt och att en förhållandevis begränsad mängd radiofrekvenser gjorts tillgänglig för sådan kommunikation. Om man valde ut och utfärdade tillstånd avseende samma radiofrekvenser till olika operatörer i olika medlemsstater skulle det inskränka satelliternas potentiella täckningsområde, som normalt omfattar ett stort antal länder. Man skulle riskera att fragmentera marknaden för satellitkommunikation och upphäva satelliternas inneboende fördel jämfört med andra kommunikationssätt. De aktuella tjänsternas mobila karaktär betyder också att medborgare som reser i EU bör kunna dra nytta av tillgången till sådana tjänster över hela EU.

I beslutsförslagets artikel 6 anges urvalskriterierna: konsumentnytta och konkurrensfördelar, spektrumeffektivitet, alleuropeisk täckning och allmänna policymål. Det är först om det finns ett efterfrågeöverskott som ett urval kommer ske med dessa urvalskriterier som grund. Den begränsade tillgången på radiofrekvenser kommer dock troligen att göra det nödvändigt att välja ut ett begränsat antal satellitoperatörer. Metoden och poängsättningen utarbetas just nu i en parallell process i en arbetsgrupp till Kommunikationskommittén. Den kommer sedan att beslutas genom Kommunikationskommittén, även kallad Cocom, och således inte inom ramen för detta beslut.

Den 14 februari 2007 fattades det grundläggande beslutet (2007/98/EG) att reservera radiofrekvensutrymme i 2 GHz-bandet i alla medlemsstater, från och med den 1 juli 2007. Annan användning än MSS i detta band är inte skyddad från skadlig radiostörning.

1.2 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Beslutet innehåller i sig inga förslag som kan förväntas medföra förändringar i svensk lagstiftning. Tilldelning av radiofrekvenser regleras i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

1.3 Budgetära konsekvenser

Förslaget medför inga budgetära konsekvenser.

2 Ståndpunkter

2.1 Svensk ståndpunkt

Regeringen stöder förslaget.

Regeringen har kontinuerligt stött initiativet och grundprinciperna. I arbetsgruppen till Kommunikationskommittén, har regeringen verkat aktivt för att urvalskriterierna i tilldelningsprocessen ska värdera geografisk täckning högt i relation till de andra urvalskriterierna. Syftet med detta att länder med glesbefolkade områden inte ska få ett sämre utgångsläge att få täckning än mer tätbefolkade länder.

När mobila satellittjänster lanseras i kommersiell skala förväntas de medföra innovation, större flexibilitet och förbättrat tjänsteutbud för europeiska konsumenter. En effektiv och samordnad användning av radiospektrum är nödvändig för utvecklingen av elektroniska kommunikationstjänster och kan hjälpa EU att främja tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. Förslaget ligger i linje med den förnyade Lissabonstrategin för främjande av tillväxt och sysselsättning genom större konkurrenskraft och kommissionens därtill hörande initiativ för informationssamhället i2010.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Medlemsstaterna är positiva till en gemensam process.

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Institutionernas ståndpunkter är inte kända.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Utkastet till beslut har inte remitterats.

3 Övrigt

3.1 Fortsatt behandling av ärendet

Förslaget till beslut väntas tas upp på TTE -rådsmötet i november 2007.

Arbetsgruppen arbetar just nu med att ta fram en utvärderingsmetod. Denna skall beslutas av Cocom så snart som möjligt. Under våren eller sommaren 2008 kommer en inbjudan till ansökan för tillstånd att gå ut till marknaden. Senast våren 2009 beräknas tillståndsbesluten att vara fattade.

3.2 Rättslig grund och beslutsförfarande

Artikel 95, Rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet. Europaparlamentet är medbeslutande enligt artikel 251och Ekonomiska och sociala kommittén ska höras.

3.3 Fackuttryck/termer

Med radiospektrumutrymme avses det utrymme i vilket radiosignaler sänds och tas emot. Signalen utgörs av elektromagnetisk strålning över en yta med en viss räckvidd och på en viss frekvens. Signalen tas emot av en mottagare som befinner sig inom sändarens räckvidd och som är inställd på samma frekvens. På så sätt kan luftburen elektronisk kommunikation uppstå.

Radiosignaler bärs upp av radiovågor. Radiovågor kan vara olika långa och därmed svänga olika fort, dvs. ha olika våglängd och frekvens. Frekvens anger antalet svängningar per sekund. Radiovågor gör det möjligt att överföra information utan att dra ledningar eller gräva ner kablar.

Frekvens – antalet svängningar per sekund. Mäts i Hertz (Hz)

Frekvensband – ett intervall av frekvenser inom vilket en viss radioutrustning kan fungera, t.ex. som i det här fallet 2 GHz-bandet.

Radiospektrum – den del av det elektromagnetiska spektrumet (mellan 3 kHz och 300 GHz) som används för att skicka radiosignaler.

Radiofrekvensutrymme och radiospektrum används i de flesta fall synonymt.

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.