Återinförande av allmänna tullförmåner för Burma

Fakta-pm om EU-förslag 2012/13:FPM13 : KOM (2012) 524, KOM (2012) 525

KOM (2012) 524, KOM (2012) 525
FPM_201213__13

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2012/13:FPM13

Återinförande av allmänna tullförmåner för Burma

Utrikesdepartementet

2012-10-26

Dokumentbeteckning

KOM (2012) 524

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om upphävande av rådets förordning (EG) nr 552/97 om tillfälligt upphävande av allmänna tullförmåner för Unionen Myanmar

KOM (2012) 525

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET i enlighet med artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 552/97 om tvångsarbete i Myanmar/Burma

Sammanfattning

Burmas tillgång till tullförmåner enligt den särskilda ordningen för de minst utvecklade länderna (MUL) upphävdes tillfälligt 1997 genom en förordning till följd av rutinmässigt och omfattande tvångsarbete. Tvångsarbetet bekräftades av Internationella arbetsorganisationens (ILO) undersökningskommission i ett särskilt förfarande. Burmas regering har utlovat reformer i demokratisk riktning och har också infriat vissa av dessa löften under 2011 och 2012. Den positiva utvecklingen erkändes av rådet i dess slutsatser i april 2012, i samband med att flertalet av EU:s sanktioner suspenderades. I juni 2012 hävde Internationella arbetskonferensen (ILC) de restriktioner som bland annat har hindrat den burmesiska regeringen från att få tekniskt samarbete och stöd från ILO. De arbetsrättsliga kränkningarna kan därför inte längre betraktas som ”allvarliga och systematiska” och följaktligen har kommissionen lagt förslag om att återinföra tullförmånerna enligt den nuvarande GSP-förordningen (Generalised Scheme of Tariff Preferences).

Regeringen stödjer kommissionens förslag, med utgångspunkt i ILO:s bedömning.

1 Förslaget

1.1 Ärendets bakgrund

Det allmänna preferenssystemet (GSP) är en del av Europeiska unionens gemensamma handelspolitik i enlighet med de allmänna bestämmelserna om Europeiska unionens yttre åtgärder.

Om ett land kränker principerna i ett antal centrala konventioner som återfinns som bilaga till GSP-förordningen (EG nr 732/2008) får tillämpningen av förmånsordningarna enligt förordningen tillfälligt upphävas för samtliga eller vissa produkter med ursprung i ett förmånsland. Huruvida ett förmånsland kränker dessa principer beslutas inte av EU utan av det övervakningsorgan som finns för dessa konventioner. De konventionerna omfattar bland annat väsentliga arbetsrättigheter såsom tvångsarbete.

Burmas tillgång till förmånsordningarna upphävdes tillfälligt 1997 genom rådets förordning (EG) nr 552/97 till följd av rutinmässigt och omfattande tvångsarbete, vilket bekräftades av Internationella arbetsorganisationens (ILO) undersökningskommission i ett särskilt förfarande.

År 2011 inledde Burmas nominellt civila regering ett program för öppenhet och reformer, vilket rådet erkände i sina slutsatser den 23 april 2012, i samband med att flertalet av EU:s sanktioner suspenderades. Det står bland annat i slutsatserna att Europeiska rådet ”stöder ett återinförande av det allmänna preferenssystemet för Myanmar/Burma så snart som möjligt när väl de nödvändiga villkoren är uppfyllda, efter en bedömning av Internationella arbetsorganisationen”.

Den 13 juni 2012 hävde Internationella arbetskonferensen (ILC) de restriktioner som hindrat den burmesiska regeringen från att få tekniskt samarbete och stöd från ILO, och upphävde under en ettårsperiod ILO:s uppmaning till sina medlemmar att se över sina förbindelser med Burma för att säkerställa att tvångsarbetskraft inte tillämpades.

Kommissionen lade den 17 september 2012 fram förslaget att den tidigare suspenderingen av Burma upphävs och tullförmånerna enligt den nuvarande GSP-förordningen återinförs.

1.2 Förslagets innehåll

De restriktioner som hindrat den burmesiska regeringen från att få tekniskt samarbete och stöd från ILO hävdes av ILC den 13 juni 2012. Kommissionen finner att Burmas framsteg mot att följa ILO:s rekommendationer innebär att kränkningarna av principerna i ILO-konvention nr 29 inte längre är att anse som ”allvarliga och systematiska”. Därför rekommenderas att Burma åter ges tillgång till det allmänna förmånssystemet.

Kommissionen bör fortsätta att övervaka utvecklingen i Burma med avseende på tvångsarbete och reagera enligt gällande förfaranden, inbegripet vid behov att på nytt inleda förfaranden för tillfälligt upphävande av tullförmåner.

1.3 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Förslaget är direkt tillämpligt i Sverige och bedöms inte innebära någon påverkan på svensk lagstiftning.

1.4 Budgetära konsekvenser/Konsekvensanalys

Kommissionen bedömer att förslaget inte medför kostnader för gemenskapens budget, och en mycket begränsad förlust av tullinkomster. Importen från Burma står för 0,01 % av EU:s totala import. Den faktiska förlusten av tullinkomster på grund av återinförande av förmånstullar för Burma torde uppgå till mindre än 5 miljoner euro per år på grund av en strukturell brist på produktions- och handelskapacitet i landet.

2 Ståndpunkter

2.1 Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen stödjer kommissionens förslag, med utgångspunkt i ILO:s bedömning.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Vid Europeiska rådet den 23 april 2012 antogs slutsatser om Burma som inkluderar en paragraf om GSP där Europeiska rådet ”stöder ett återinförande av det allmänna preferenssystemet för Myanmar/Burma så snart som möjligt när väl de nödvändiga villkoren är uppfyllda, efter en bedömning av Internationella arbetsorganisationen”.

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Kommissionen finner att Burmas framsteg mot att följa ILO:s rekommendationer innebär att kränkningarna av principerna i ILO-konvention nr 29 inte längre är att anse som ”allvarliga och systematiska” och rekommenderar att Burma åter ges tillgång till det allmänna förmånssystemet. Dock bör övervakning av utvecklingen i Burma fortsätta i fråga om tvångsarbete.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Förslaget har inte sänts ut på remissbehandling. En regelbunden dialog förs med berörda intressenter om denna typ av frågor.

3 Förslagets förutsättningar

3.1 Rättslig grund och beslutsförfarande

Då det inte finns några uttryckliga bestämmelser om återinförande i den nuvarande GSP-förordningen används artikel 207 i Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt. Återinförandet av tullförmånerna enligt den nuvarande GSP-förordningen beslutas genom det ordinarie lagstiftningsförfarandet där rådet och Europaparlamentet ingår. Beslut i rådet fattas med kvalificerad majoritet. Detta är, enligt kommissionen, ett enskilt fall som är avsett att svara på ett tydligt, brådskande politiskt behov så snabbt som möjligt. Den nya GSP-förordningen, som kommer att tillämpas från och med den 1 januari 2014, innehåller bestämmelser om återinförande.

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen är inte tillämplig i detta ärende.

4 Övrigt

4.1 Fortsatt behandling av ärendet

Förslaget kommer att behandlas i rådet och i Europaparlamentet parallellt enligt institutionernas arbetsordningar för den ordinarie lagstiftningsproceduren. I rådet kommer förhandlingar främst ske i rådsarbetsgruppen för GSP.

4.2 Fackuttryck/termer

GSP (Generalised System of Preferences) är den engelska beteckningen på det Allmänna preferenssystemet, dvs. EU:s preferenssystem för utvecklingsländer.

MUL (Minst utvecklade länder). FN fastställer en förteckning över länder som definieras som minst utvecklade länder. Ett fyrtiotal länder ingår i förteckningen. Revidering görs löpande. Den förteckningen används för att ange vilka länder som omfattas av EU:s delsystem EBA (Everything But Arms), dvs. systemet för tullfrihet för de minst utvecklade länderna för samtliga varor utom vapen vid import till EU.

EBA (Everything But Arms). Delsystem inom GSP-förordningen, för de minst utvecklade länderna, som erbjuder tullfrihet för samtliga varor utom vapen vid import till EU. En förutsättning är att varorna har ursprung i ett minst utvecklat land genom att de har tillverkats enligt de ursprungsregler som gäller för GSP-systemet.

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.