Allmänna tullförmåner för utvecklingsländer

Fakta-PM om EU-förslag 2004/05:FPM5 : KOM (2004) 461 slutlig

KOM (2004) 461 slutlig

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2004/05:FPM05

Allmänna tullförmåner för utvecklingsländer

Utrikesdepartementet

2004-09-14

Dokumentbeteckning

KOM (2004) 461 slutlig

Meddelande från Kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska kommittèn. Utvecklingsländer, internationell handel och hållbar utveckling: Gemenskapens ordning med allmänna tullförmåner under perioden 2006 -2015

Sammanfattning

Förslaget anger de breda riktlinjerna för det framtida preferenssystemet för u-länder. Baserat på dessa ruktlinjer kommer en rådsförordning senare att presenteras.

1 Förslaget

1.1 Innehåll

Kommissionen har presenterat ett meddelande om inriktningen på det allmänna preferenssystemet (Generalized System of Preferences) för perioden 2006 - 2015.

Nuvarande vägledning och rådsförordning för det allmänna preferenssystemet upphör den 31 december 2005 och skall ersättas av ett nytt system. Kommissionen anger i sitt meddelande att inriktningen skall vara förenkling, ökad precision och stabilitet och långsiktig hållbarhet. Tullförmånerna ska lämnas genom tre system: bas- GSP som omfattar samtliga u-länder i systemet, tull- och kvotafri införsel för de minst utvecklade u-länderna (Everything But Arms, EBA) och ett GSP + för de länder som har antagit angivna internationella konventioner.

Tullförmånen kan tas bort enligt ett system baserat på storlek på marknadsandel vid import till EU.

1.2 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Kommissionens meddelande och de planerade rådsslutsatserna anger inriktningen i breda drag på utformningen av det framtida GSP- systemet och innehåller inte detaljerade förändringsförslag. Kommissionens meddelande påverkar därför inte svensk lagstiftning.

1.3 Budgetära konsekvenser

Kommissionens meddelande och den kommande rådsresolutionen anger inriktningen i breda drag på utformningen av det framtida GSP- systemet och föreslår inte några detaljerade förslag som medför budgetkonsekvenser.

Inriktningen kommer dock att ligga till grund för en rådsförordning som kommissionen senare under år 2004 planerar att presentera, vilken kan innehålla detaljerade förslag som kan ha effekter på budgeten.

2 Ståndpunkter

2.1 Svensk ståndpunkt

Ett system för den framtida utformningen av det allmänna preferenssystemet bör ha en inriktning att stödja fattigdomsminskning och preferenserna bör bidra till utvecklig genom stöd till produktion och handel. För att de fattiga länderna ska kunna utnyttja tullförmånen bör systemet vara enkelt, förutsägbart och transparent.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Medlemsstaterna har begärt kompletterande information från kommissionen. Några klara positioner har ännu inte redovisats.

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Institutionerna bereder dokumentet internt och ännu har inte några positioner redovisats.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Kritik har inkommit från importörshåll att riktlinjerna inte innehåller förenklingar som gör preferenserna lättare att tillämpa.

3 Övrigt

3.1 Fortsatt behandling av ärendet

Det holländska ordförandeskapet presenterar i september 2004 ett dokument med rådsslutsatser uppföljning i rådsarbetsgruppen för GSP under hösten.

3.2 Rättslig grund och beslutsförfarande

Texten i kommissionens meddelande kan inte ändras av EUs medlemsstater. Artikel 133 i fördraget gäller som rättslig grund för rådsslutsatserna, vilka blir medlemsstaternas kommentarer till kommissionens meddelande. Beslut om texten i rådsslutsatserna tas med kvalificerad majoritet.

3.3 Fackuttryck/termer

GSP = Generalised System of Preferences, det allmänna preferenssystemet

Gradering= borttagande av tullförmån

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.