EU-nämndens verksamhet riksmötet 2015/16

EU-nämndens dokument 2015/16:verk

EU-nämndens verksamhet riksmötet 2015/16

EU-nämndens verksamhetsområde

Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Regeringen ska fortlöpande informera riksdagen och samråda med organ som utses av riksdagen om vad som sker inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen. Närmare bestämmelser om denna skyldighet finns i riksdagsordningen. För samråd ska riksdagen för varje valperiod inom sig tillsätta en nämnd för Europeiska unionen (EU-nämnden). Regeringen ska underrätta EU-nämnden om frågor som ska beslutas av Europeiska unionens råd. Regeringen ska också rådgöra med nämnden om hur förhandlingarna i rådet ska föras inför besluten i rådet. Regeringen ska överlägga med EU-nämnden i andra frågor som rör arbetet i Europeiska unionen när nämnden av särskilda skäl påkallar en sådan överläggning. Regeringen ska rådgöra med nämnden inför möten och beslut i Europeiska rådet.

EU-nämndens sammansättning

EU-nämnden har 17 ordinarie ledamöter. Under riksmötet 2015/16 hade EU-nämnden totalt 103 suppleanter och 1 extrasuppleant. Under riksmötet fanns bland nämndens ledamöter och suppleanter representation från samtliga 15 utskott. Ordförande för EU-nämnden var fram till den 16 juni 2016 Carl Schlyter (MP), och efter det tillträdde Åsa Romson (MP) som ordförande. Vice ordförande var Eskil Erlandsson (C).

Under riksmötet 2015/16 hade EU-nämnden följande sammansättning:

Ledamöter

Åsa Romson (MP), ordförande fr.o.m. 2016-06-17

Carl Schlyter (MP), ordförande t.o.m. 2016-06-16

Eskil Erlandsson (C) vice ordförande

Marie Granlund ? (S)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Börje Vestlund (S)

Maria Plass (M)

Johan Büser (S) fr.o.m. 2015-10-15

Jan-Olof Larsson (S) t.o.m. 2015-10-14

Johnny Skalin (SD)

Fredrik Schulte (M) fr.o.m. 2015-01-27

Lawen Redar (S)

Johan Hultberg (M)

Pyry Niemi (S) fr.o.m. 2015-10-21

Anna-Lena Sörenson (S) t.o.m. 2015-10-02

Pavel Gamov (SD)

Tina Acketoft (L)

Jens Holm (V)

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S) fr.o.m. 2016-04-18

Teresa Carvalho (S) t.o.m. 2016-04-17

Suppleanter

Hanna Westerén (S) fr.o.m. 2015-10-31

Ingemar Nilsson (S) t.o.m. 2015-10-31

Jessica Rosencrantz (M)

Lennart Axelsson (S)

Mikael Cederbratt (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Johan Nissinen (SD)

Christian Holm Barenfeld (M)

Alexandra Völker (S) fr.o.m. 2016-03-18

Peter Jeppsson (S) t.o.m. 2016-03-18

Johan Hedin (C)

Emma Nohrén (MP) t.o.m. 2016-09-02

Margareta Cederfelt (M)

Johan Andersson (S) fr.o.m. 2016-03-31

Suzanne Svensson (S) t.o.m. 2016-03-31

Jeff Ahl (SD)

Fredrik Malm (L)

Amineh Kakabaveh (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Lars Eriksson (S)

Erik Ezelius (S) fr.o.m. 2016-02-02

Sara Karlsson (S) t.o.m. 2016-01-21

Patrik Björck (S)

Emanuel Öz (S)

Krister Hammarbergh (M)

Olof Lavesson (M)

Hans Rothenberg (M)

Jessika Roswall (M)

Amir Adan (M)

Cecilia Magnusson (M)

Maria Abrahamsson (M)

Betty Malmberg (M)

Anna Kinberg Batra (M)

Karin Enström (M)

Julia Kronlid (SD)

Mikael Jansson (SD)

Stina Bergström (MP) fr.o.m. 2016-06-28

Jakop Dalunde (MP) t.o.m. 2016-06-06

Annika Hirvonen Falk (MP) t.o.m. 2015-12-11

Pernilla Stålhammar (MP)

Janine Alm Ericson (MP) fr.o.m. 2016-06-28

Valter Mutt (MP) t.o.m. 2016-06-16

Kerstin Lundgren (C)

Johanna Jönsson (C)

Solveig Zander (C)

Emil Källström (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Emma Wallrup (V)

Caroline Szyber (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maria Weimer (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Lars Tysklind (L)

Erik Ullenhag (L) t.o.m. 2016-08-25

Roger Haddad (L)

Christer Nylander (L)

Bengt Eliasson (L)

Barbro Westerholm (L)

Said Abdu (L)

Ulf Berg (M)

Aron Modig (KD)

Tobias Billström (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Martin Kinnunen (SD) fr.o.m. 2015-11-03

Sven-Olof Sällström (SD) fr.o.m. 2015-11-03

Carina Herrstedt (SD) fr.o.m. 2015-11-03

Adam Marttinen (SD) fr.o.m. 2015-11-03

Markus Wiechel (SD) fr.o.m. 2015-11-03

Jonas Millard (SD) fr.o.m. 2015-11-03

Roger Hedlund (SD) fr.o.m. 2015-11-03

Jesper Skalberg Karlsson (M) fr.o.m. 2015-11-18

Dag Klackenberg (M) fr.o.m. 2015-11-25

Helena Bouveng (M) fr.o.m. 2015-12-17

Gunilla Nordgren (M) fr.o.m. 2016-02-10

Penilla Gunther (KD) fr.o.m. 2016-02-10

Mikael Oscarsson (KD) fr.o.m. 2016-02-10

Andreas Carlson (KD) fr.o.m. 2016-02-10

Lars-Axel Nordell (KD) fr.o.m. 2016-02-10

Extrasuppleant

Anna Vikström (S) fr.o.m. 2016-09-01

EU-nämndens ledamöter och suppleanter fördelade på partier vid riksmötets slut

S

M

SD

MP

C

V

L

KD

Totalt

Ordinarie

6

4

2

1

1

1

1

1

17

Suppleanter

11

20

11

3

5

3

10

8

71

Kansliet

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef, fr.o.m. 2016-09-05

Margareta Hjorth, föredragande, (kanslichef t.o.m. 2016-09-04)

Pia Törsleff Hertzberg, föredragande

Kanja Berg, föredragande

Christina Ohlén, föredragande, t.o.m. 2016-08-14

Karin Broms, föredragande (tjänstledig)

Henrik Paulander, föredragande (tjänstledig)

Agota Földes, nämndhandläggare (tjänstledig)

Helena Fridman Konstantinidou, assistent (vikarierande nämndhandläggare fr.o.m. 2016-06-01)

Johan Eriksson, assistent (tjänstledig fr.o.m. 2016-09-01)

Sara Lindberg, assistent, 2015-11-01-2016-04-30

Sanna Helsing, assistent, fr.o.m. 2016-06-01

EU-nämndens verksamhet

Regeringens samråd och information med EU-nämnden

Regeringen samrådde med EU-nämnden inför samtliga ordinarie ministerråd under riksmötet. Utöver de ordinarie ministerrådsmötena samrådde regeringen med EU-nämnden inför 6 extrainsatta ministerråd (rättsliga och inrikes frågor den 22 september, den 9 november, den 20 november, den 24 mars och den 19 april samt konkurrenskraft den 9 november).

Rådssammansättningarnas dagordningar innebär att ett ministerrådsmöte kan involvera flera statsråd. Under riksmötet 2015/16 informerade och samrådde regeringen genom ansvariga ministrar med EU-nämnden vid totalt 101 tillfällen. Regeringen representerades i statsrådens ställe med statssekreterare vid 14 tillfällen, samt med kabinettssekreteraren vid 6 tillfällen. Återrapportering från ministerrådsmöten och informella ministerrådsmöten sker skriftligen till nämnden.

Statsminister Stefan Löfven informerade och samrådde med nämnden under riksmötet inför samtliga möten i Europeiska rådet samt inför 4 extrainsatta informella möten mellan EU:s stats- och regeringschefer.

Extrainsatt informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 23 september.

Europeiska rådet den 15-16 oktober.

Extrainsatt informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 12 november.

Extrainsatt informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 29 november.

Europeiska rådet den 17-18 december.

Extrainsatt informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 7 mars.

Europeiska rådet den 17-18 mars.

Europeiska rådet den 28-29 juni.

I samband med det extrainsatta informella mötet mellan EU:s stats- och regeringschefer den 7 mars och mötet i Europeiska rådet den 18 mars informerade och samrådde regeringen även med nämnden via telefon under pågående möte. Vid det första tillfället informerade kabinettssekreteraren nämnden om det pågående mötet, och vid det andra tillfället informerade och samrådde statssekreteraren med nämnden. Statsministerns sammanträden med EU-nämnden var öppna för allmänheten.

Statsministern återrapporterade från samtliga möten dels i kammaren, dels i nämnden. Återrapportering i nämnden ägde rum per telefon den 18 december från mötet i Europeiska rådet den 17-18 december och den 30 juni från Europeiska rådets möte den 28-29 juni.

Det aktuella läget i Europeiska unionen ledde till ett flertal extrainsatta möten i rådet för rättsliga och inrikes frågor, samt informella möten mellan stats- och regeringschefer.

Den 12 november 2015 informerade H G Wessberg, svensk ledamot av Europeiska revisionsrätten, nämnden om Europeiska revisionsrättens årsrapport för 2014.

EU-nämnden har under tidigare mandatperioder tillsatt en beredningsgrupp med företrädare för varje parti i riksdagen för fördjupad information om aktuella frågor. Den 18 november 2015 fick beredningsgruppen information om flexibilitet i stabiliserings- och tillväxtpakten.

Skriftliga samråd

Utöver regeringens samråd och information vid EU-nämndens sammanträden har regeringen skriftliga samråd med nämnden, dels om s.k. troliga A-punktslistor (A-punkter avser de beslut där överenskommelse har nåtts i ett tidigare skede i beslutsprocessen och som ska antas formellt av rådet), dels om vissa beslut inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och dels om beslut som tas i ministerrådet via skriftliga procedurer.

Under riksmötet 2015/16 hölls 49 skriftliga samråd om troliga A-punktslistor. I andra frågor höll regeringen skriftliga samråd med EU-nämnden i 79 frågor, varav ett flertal inför rådets möte om utrikes frågor. Vissa beslut inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) kräver ett regeringsbeslut innan beslutet kan antas i EU. Under riksmötet hölls regelbundet skriftliga samråd med EU-nämnden med anledning av godkännandet av gemensamma åtgärder respektive ståndpunkter om restriktiva åtgärder som rörde bl.a. Iran, Syrien och Ukraina.

Under hösten 2015 samrådde regeringen skriftligt med nämnden om bl.a. EU:s årsbudget för 2016. Under våren 2016 samrådde regeringen skriftligt med nämnden om bl.a. EU:s militära utbildningsinsats i Centralafrikanska republiken och Eunavfor MED Operation Sophia.

Sammanträden och utskick

Under riksmötet 2015/16 höll EU-nämnden 55 protokollförda sammanträden mellan den 22 september 2015 och 12 september 2016. Av dessa hölls 22 under hösten 2015 och 33 under våren och sommaren 2016. EU-nämnden sammanträdde sammanlagt 79 timmar, varav 33 timmar under hösten 2015 och 46 timmar under våren och sommaren 2016.

Inför EU-nämndens sammanträden under riksmötet 2015/16 gjordes 121 utskick med sammanträdesmaterial. Majoriteten av dessa utskick var i elektronisk form (digitala mötestjänsten). Dessutom skickades material ut via e-post inför skriftliga samråd. Aktuelltnotiser publicerades inför varje sammanträde. Sammanträdesmaterial, protokoll och en förteckning över skriftliga samråd publicerades på riksdagens webbplats. Uppteckningarna från nämndens sammanträden är tillgängliga på riksdagens webbplats. Dessa uppteckningar ingår i riksdagstrycket.

Yttrande

Den 27 april 2016 yttrade sig EU-nämnden till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2015/16:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2015. EU-nämndens yttrande 2015/16:EUN1y finns som bilaga till utrikesutskottets betänkande Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 (bet. 2015/16:UU10).

Cosac

Konferensen mellan de parlamentariska organen för EU-frågor vid Europeiska unionens parlament (Cosac) upprättades 1989 och är ett forum för kontakter och diskussioner mellan Europaparlamentet och de nationella parlamentens särskilda organ för EU-frågor.

Konferensen är fördragsbunden enligt Lissabonfördragets protokoll nr 1. I protokollet anges följande: "En konferens mellan parlamentariska organ för EU-frågor får till Europaparlamentet, rådet och kommissionen överlämna alla bidrag som den finner lämpliga. Konferensen ska dessutom främja utbyte av information och bästa praxis mellan de nationella parlamenten och Europaparlamentet, och även mellan deras fackutskott" (art. 10, protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, avdelning II Interparlamentariskt samarbete).

Representanter vid Cosacs möten kan inte binda sitt nationella parlament. I mötet deltar högst sex delegater från varje nationellt parlament, sex delegater från Europaparlamentet och tre observatörer från kandidatländernas parlament. Observatörerna får tillfälle att delta i debatterna men inte i besluten.

Värdskapet för Cosacmötet roterar halvårsvis och arrangeras av det EU-ansvariga organet i ordförandelandets parlament. EU-nämnden deltog vid samtliga Cosacmöten under riksmötet.

Cosackonferens den 29 november-1 december 2015, Luxemburg: Vid mötet diskuterades bl.a. gemensam asylpolitik, utvidgning och den digitala inre marknaden. Den svenska delegationen bestod av ordförande Carl Schlyter (MP), Marie Granlund (S), Börje Vestlund (S), Ulrika Karlsson i Uppsala (M) och Mikael Jansson (SD).

Cosac ordförandemöte den 7-8 februari 2016, Haag: Utöver ordförandeskapets prioriteringar diskuterades även de olika parlamentens granskningsfunktioner. Vid mötet deltog ordförande Carl Schlyter (MP) och vice ordförande Eskil Erlandsson (C).

Cosackonferens den 12-14 juni 2016, Haag: Vid mötet diskuterades bl.a. parlamentarisk granskning och effektiviserat samarbete mellan parlament. Den svenska delegationen bestod av Marie Granlund (S) och Cecilia Magnusson (M).

Cosac ordförandemöte den 10-11 juli 2016, Bratislava: Vid mötet diskuterades bl.a. sociala frågor och sammanhållningspolitiken. Den svenska delegationen bestod av vice ordförande Eskil Erlandsson (C) och Marie Granlund (S).

Resor

Den 30-31 maj 2016 deltog EU-nämnden i en studieresa till Bratislava. Syftet med resan var att diskutera Slovakiens kommande ordförandeskap. Delega-
tionen besökte bl.a. utrikesministeriet, parlamentet och svenska ambassaden i Wien. I programmet ingick bl.a. möten med utrikesrådet Iveta Hricova, Slovakiens särskilda sändebud för migration Igor Slobodnik, och ledamöter från det slovakiska parlamentets EU-utskott. Ämnen som togs upp var bl.a. migra-
tionsfrågor, inre marknadsfrågor och Energiunionen. Delegationen bestod av ordförande Carl Schlyter (MP), vice ordförande Eskil Erlandsson (C), Marie Granlund (S), Börje Vestlund (S), Johan Büser (S), Hans Rothenberg (M), Pavel Gamov (SD), Tina Acketoft (L) och Désirée Pethrus (KD).

Besök

Den 18 september 2015 besöktes EU-nämnden och justitieutskottet gemensamt av EU-kommissionär Vera Jourova. Man diskuterade bl.a. den digitala inre marknaden.

Den 2 november 2015 besöktes EU-nämnden av det estländska parlamentets EU-utskott. Ämnen som diskuterades var bl.a. migration och omfördelningsmekanismen.

Den 23 februari 2016 besöktes EU-nämnden och utrikesutskottet av Albaniens talman Ilir Meta. Ämnen som diskuterades var bilaterala relationer och Albaniens status i arbetet för ett EU-medlemskap.

Den 7 mars 2016 besöktes nämnden av EU-kommissionär Miguel Arias Cañete. Huvudpunkt på dagordningen var kommissionens kommande förslag inom miljö- och energiområdet.

Den 18 maj 2016 besöktes EU-nämnden av det tjeckiska parlamentets EU-utskott. Man diskuterade aktuella EU-frågor, men framför allt migration.

Den 26 maj 2016 besöktes EU-nämnden, utrikesutskottet och försvarsutskottet gemensamt av Finlands talman Maria Lohela. Ämnen som diskuterades var bl.a. Brexit och Nato.

Den 2 juni 2016 besöktes EU-nämnden av EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans. Ämnen som diskuterades var bl.a. Brexit, Dublinförordningen och migration.

Tryck: Elanders, Vällingby 2016

Tryck: Elanders, Vällingby 2016