Eu-nämndens verksamhet riksmötet 2006/07

EU-nämndens verksamhet riksmötet 2006/07

 if Nej
= "Ja" "
PRINTDATE \@ "yyyy-MM-dd HH.mm" 2000-08-11
16.42"


EU-nämndens arbetsområde

Regeringens
informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den
1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Närmare bestämmelser om denna
skyldighet finns i riksdagsordningen. För samråd med regeringen i frågor som
gäller Europeiska unionen tillsätter riksdagen inom sig för varje valperiod en
nämnd för Europeiska unionen (EU-nämnden).

Med anledning av Riksdagsstyrelsens framställning Riksdagen i en
ny tid (2005/06:RS3) har riksdagen under 2006 beslutat om förändringar när det
gäller riksdagens arbete med EU-frågor (bet. 2005/06:KU21 och 2006/07:KU3). De
beslutade förändringarna innebär för utskottens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida