EU-NÄMNDEN

PROTOKOLL

SAMMANTRÄDE 2018/19:12

DATUM

2018-11-30

TID

09.00 – 09.30

09.50 – 11.10

11.20 – 12.55

12.58 – 13.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Anm. Resultatet av samrådet i EU-nämnden framgår av de stenografiska uppteckningarna från sammanträdet. I protokollet har detta vid resp. ämne anmärkts med I (stöd för regeringens ståndpunkt) eller II (stöd för regeringens redovisade inriktning). Avvikande mening har markerats med AM. Om stöd för regeringens ståndpunkt resp. inriktning inte finns, anmärks detta med *.

§ 1

Skriftliga samråd

En sammanställning av de skriftliga samråd som ägt rum sedan sammanträdet den 23 november 2018 återfinns i bilaga 2.

§ 2

Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson m. fl. från Arbetsmarknadsdepartementet, samt medarbetare från Statsrådsberedningen informerade och samrådde inför möte i rådet den 6 december 2018.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 21 juni 2018
- Återrapport från informellt ministermöte den 19-20 juli 2018
- Direktivet om carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (tredje omgången) I AM (SD)
- Förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten * AM (M, SD, C, KD, L)
- Förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
- Den europeiska planeringsterminen 2019 II AM (SD)
a) Den årliga tillväxtöversikten, rapporten om förvarningsmekanismen, utkastet till den gemensamma sysselsättningsrapporten och utkastet till rekommendationen om den ekonomiska politiken i euroområdet
b) Bidrag till de sysselsättningsrelaterade och sociala aspekterna av utkastet till rekommendation om den ekonomiska politiken för euroområdet

c) Tematiska granskningar av ”Digitaliseringens sociala aspekter” (kommittén för socialt skydd) och ”Digitalisering och robotisering av arbete” (sysselsättningskommittén) I
d) Genomförandet av rekommendationen om långtidsarbetslöshet: sysselsättningskommitténs huvudbudskap I

§ 3

Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
Socialminister Annika Strandhäll m. fl. från Socialdepartementet, samt medarbetare från Arbetsmarknadsdepartementet och Statsrådsberedningen informerade och samrådde inför möte i rådet den 6-7 december 2018.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 21-22 juni 2018
- Återrapport från informellt ministermöte den 19-20 juli 2018
- Återrapport från informellt ministermöte den 10-11 september 2018
- Rådets rekommendation om tillgång till socialt skydd för arbetstagare och egenföretagare I AM (SD)
- Samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccinering
a) Rekommendation om förstärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccinering I

b) Åtgärder mot vaccineringsmotstånd på EU-nivå och nationell nivå: utmaningar och möjligheter i en digitaliserad värld II
-
Övriga frågor
Aktuellt lagstiftningsförslag
Förordning om utvärdering av medicinsk teknik och om ändring av direktiv 2011/24/EU II


Under § 3 närvarade utskottshandläggare Caroline Schmölzer från socialförsäkringsutskottet.

§ 4

Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (jämställdhet)
Statsrådet Lena Hallengren m. fl. från Socialdepartementet, samt medarbetare från Statsrådsberedningen informerade och samrådde inför möte i rådet den 6 december 2018.

Ämnen:
-
Återrapport från möte i rådet den 21-22 juni 2018
- Återrapport från informellt ministermöte den 12 oktober 2018
- Slutsatser om jämställdhet, ungdomar och digitalisering I

§ 5

Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke m. fl. från Kulturdepartementet, samt medarbetare från Statsrådsberedningen informerade och samrådde inför möte i rådet den 6 december 2018.

Ämnen:
-
Återrapport från möte i rådet den 21 juni 2018
- Direktivet om likabehandling (artikel 19)
- Övriga frågor
Gemensamt icke-officiellt dokument om framtiden för handlings-planen för hbti-personer

Under § 2-5 närvarade utskottshandläggare Maja Sjöstedt från arbetsmarknadsutskottet.

§ 6

Rättsliga och inrikes frågor
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson m. fl. från Justitiedepartementet, samt medarbetare från Statsrådsberedningen informerade och samrådde inför möte i rådet den 6-7 december 2018.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet 11-12 oktober 2018
- Förordning om ändring av förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning I AM (V,L)
- Förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll
online I
- Kampen mot nätverk för människosmuggling: en övergripande uppsättning operativa åtgärder I AM (V)
-
Rättsliga och inrikes frågor: prioriteringar inför nästa fleråriga budgetram II AM (SD,V)
-
Förordningen om europeiska utlämnandeorder och bevarandeorder för e-bevisning I AM (V)
- Förhandlingsmandat för det andra tilläggsprotokollet till Budapestkonventionen
- Förhandlingsmandat för ett avtal mellan EU och USA om underlättad tillgång till e-bevisning
- Förordningen om Europeiska åklagarmyndigheten: genomförande
- Lagring av uppgifter: lagring av data från elektronisk kommunikation
- Ömsesidigt erkännande i straffrättsliga ärenden – slutsatser I
- EU:s anslutning till Europakonventionen
- Övriga frågor

Under § 6 närvarade utskottshandläggare Amanda Forsberg från justitieutskottet.


§ 7

Rättsliga och inrikes frågor
Statsrådet Heléne Fritzon m. fl. från Justitiedepartementet, samt medarbetare från Statsrådsberedningen informerade och samrådde inför möte i rådet den 6-7 december 2018.

Ämnen:
-
Återrapport från möte i rådet den 11-12 oktober 2017
- Återvändandedirektivet I AM (L,V)
- Reformeringen av det gemensamma europeiska asylsystemet och vidarebosättning
a) Dublinförordningen
b) Direktivet om mottagningsvillkor (omarbetning)
c) Skyddsgrundsförordningen
d) Förordningen om asylförfarande
e) Eurodacförordningen (omarbetning)
f) Förordningen om EU:s asylbyrå
g) Förordningen om ramen för vidarebosättning
- Avtalsrätt – direktivet om avtal om försäljning av varor I
- Bryssel IIa-förordningen (omarbetning) I
- Förordningen om överlåtelse av fordringar

Under § 3-7 närvarade utskottshandläggare Johan Eriksson från socialförsäkringsutskottet. Under § 7 närvarade utskottshandläggare Sanna Helsing från civilutskottet.


§ 8

Ekonomiska och finansiella frågor
Finansminister Magdalena Andersson m. fl. från Finansdepartementet, samt medarbetare från Utrikesdepartementet och Statsrådsberedningen informerade och samrådde inför möte i rådet den 4 december 2018.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 6 november 2018
- Direktivet om skatt på digitala tjänster I
- Förstärkning av bankunionen
a) Bankpaketet (CRR/CRD/BRRD/SRMR) I
b) Det europeiska insättningsgarantisystemet
- Den europeiska planeringsterminen 2019
Den årliga tillväxtöversikten 2019, rapporten om förvarningsmekanismen 2019 och rekommendationen om den ekonomiska politiken för euroområdet II
- Genomförande av handlingsplanen för hantering av nödlidande lån i Europa II
- Genomförande av stabilitets- och tillväxtpakten I
- Övriga frågor:
Information om dom från EU-domstolen rörande bilaterala
investeringsavtal.

Under § 8 närvarade utskottshandläggare Cecilia Kennergren från finansutskottet.


§ 9

Transport, telekommunikation och energi
Statsrådet Peter Eriksson m. fl. från Näringsdepartementet, samt medarbetare från Utbildningsdepartementet och Statsrådsberedningen informerade och samrådde inför möte i rådet den 4 december 2018.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 8 juni 2018
- Förordningen om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 I

- Förordningen om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet och av nätverket av nationella samordningscentrum
- Förordningen om integritet och elektronisk kommunikation (e-privacy) II
- Övriga frågor
a) Aktuella lagstiftningsförslag
i) Direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn
ii) Förordningen om genomförandet av toppdomännamnet .eu
iii) Cybersäkerhetsakten – förordning
b) Läget för genomförandet av strategin för den digitala inre marknaden
c) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram


10

Transport, telekommunikation och energi
Statsrådet Thomas Eneroth m. fl. från Näringsdepartementet, samt medarbetare från Statsrådsberedningen informerade och samrådde inför möte i rådet den 3 december 2018.

Ämnen:
- Återrapport från möte i rådet den 7 juni 2018
- Återrapport från informellt ministermöte den 29-30 oktober 2018
- Paketet för rörlighet I I
a) Förordningen om tillträde till yrket och tillträde till marknaden för godstransporter
b) Förordningarna om viloperioder och om färdskrivare
c) Direktivet om efterlevnad av sociala bestämmelser och om lex specialis för utstationering av förare
- Paketet för rörlighet II I
Direktivet om ändring av direktiv 92/106 om kombinerad transport
- Paketet för rörlighet III I
Direktivet om förvaltning av vägars säkerhet
- Direktivet om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar
- Förordningen om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer
- Direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk I


- Paketet för rörlighet III I
Förordningen om inrättande av en europeisk miljö med en enda kontaktpunkt för sjötransport
- Förordningen om Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE)
I AM (V)
- Paketet för rörlighet III
Förordning om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)
- Paketet för rörlighet II
Direktivet om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon
- Paketet för rörlighet III
Förordningen om elektronisk information om godstransporter
- Slutsatser om transport på inre vattenvägar I
Under § 9-10 närvarade utskottshandläggare Sofia Ekstrand från Trafikutskottet.

11

Justering
Uppteckningar från sammanträdet den 16 november samt protokoll från sammanträdena den 23 november 2018.


Vid protokollet

Åsa Westlund

Caroline Hägerhäll

Justerat den

EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2018/19:12

Namn

§ 1-2

§ 3

§ 4-5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

LEDAMÖTER

Åsa Westlund (S)

D

D

D

D

D

D

D

Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.)

D

D

D

D

D

D

D

Karin Enström (M)

D

D

D

D

Björn Wiechel (S)

D

D

D

N

D

D

Åsa Coenraads (M)

N

D

N

N

D

D

D

Martin Kinnunen (SD)

D

D

D

D

D

D

D

Markus Selin (S)

N

D

D

D

N

N

N

Jens Holm (V)

2

D

D

Johan Hultberg (M)

Ludvig Aspling (SD)

Maria Strömkvist (S)

N

N

D

D

N

N

N

Robert Halef (KD)

N

N

N

D

D

D

D

Pyry Niemi (S)

N

N

N

N

D

D

D

Tina Acketoft (L)

Johnny Skalin (SD)

Amanda Palmstierna (MP)

D

D

D

D

D

D

D

Jessika Roswall (M)

D

N

N

N

D

D

D

SUPPLEANTER

Kadir Kasirga (S)

N

D

N

N

D

D

D

Helena Bouveng (M)

Mathias Tegnér (S)

N

N

N

N

D

D

D

Arin Karapet (M)

N

D

D

D

D

D

D

Björn Söder (SD)

Dag Larsson (S)

D

D

N

N

N

N

N

Johan Hedin (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Lotta Olsson (M)

Roger Hedlund (SD)

Leif Nysmed (S)

Lars Adaktusson (KD)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Bengt Eliasson (L)

Eric Westroth (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Ottoson (M)

Mattias Ottosson (S)

Teres Lindberg (S)

N

N

N

N

N

N

D

Pia Nilsson (S)

D

N

N

D

N

N

N

Anna Vikström (S)

Johan Andersson (S)

D

N

D

Erik Ezelius (S)

N

N

N

D

N

Alexandra Anstrell (M)

Tomas Tobé (M)

D

D

D

D

Jörgen Warborn (M)

N

N

D

D

D

Hans Rothenberg (M)

Ann-Sofie Alm (M)

Tobias Billström (M)

Jan R Andersson (M)

Betty Malmberg (M)

Hanif Bali (M)

D

N

D

D

D

Jessica Polfjärd (M)

Robert Stenkvist (SD)

Jonas Andersson I Linköping (SD)

Jonas Millard (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Julia Kronlid (SD)

Paula Bieler (SD)

D

D

D

D

D

Per Ramhorn (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Alexander Christiansson (SD)

D

D

D

Markus Wiechel (SD)

Lars Andersson (SD)

Josef Fransson (SD)

Adam Mattinen (SD)

Tobias Andersson (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Angelica Lundberg (SD)

N

D

D

D

Staffan Eklöf (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

N

N

N

D

N

D

D

Christian Carlsson (KD)

D

D

D

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Fredrik Malm (L)

Jan Björklund (L)

Maria Ferm (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Martina Johansson (C)

Magnus Ek (C)

Per Lodenius (C)

Solveig Zander (C)

Martin Ådahl (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

D

D

D

D

1

Nooshi Dadgostar (V)

Daniel Riazat (V)

Barbro Westerholm (L)

D

D

D

D

D

D

D

Gulan Avci (L)

Mats Persson (L)

Johan Pehrson (L)

Arman Teimouri (L)

Lina Nordquist (L)

Helena Gellerman (L)

Erik Bengtzboe (M)

EU–NÄMNDEN

Bilaga 1 till protokoll 2018/19:12

Namn

§ 10-11

LEDAMÖTER

Åsa Westlund (S)

D

Eskil Erlandsson (C) (Vice ordf.)

D

Karin Enström (M)

Björn Wiechel (S)

Åsa Coenraads (M)

D

Martin Kinnunen (SD)

D

Markus Selin (S)

D

Jens Holm (V)

D

Johan Hultberg (M)

Ludvig Aspling (SD)

Maria Strömkvist (S)

N

Robert Halef (KD)

D

Pyry Niemi (S)

D

Tina Acketoft (L)

Johnny Skalin (SD)

Amanda Palmstierna (MP)

D

Jessika Roswall (M)

D

SUPPLEANTER

Kadir Kasirga (S)

D

Helena Bouveng (M)

Mathias Tegnér (S)

N

Arin Karapet (M)

D

Björn Söder (SD)

Dag Larsson (S)

N

Johan Hedin (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Lotta Olsson (M)

Roger Hedlund (SD)

Leif Nysmed (S)

Lars Adaktusson (KD)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Bengt Eliasson (L)

Eric Westroth (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Erik Ottoson (M)

Mattias Ottosson (S)

Teres Lindberg (S)

D

Pia Nilsson (S)

N

Anna Vikström (S)

Johan Andersson (S)

Erik Ezelius (S)

Alexandra Anstrell (M)

Tomas Tobé (M)

Jörgen Warborn (M)

Hans Rothenberg (M)

Ann-Sofie Alm (M)

Tobias Billström (M)

Jan R Andersson (M)

Betty Malmberg (M)

Hanif Bali (M)

D

Jessica Polfjärd (M)

Robert Stenkvist (SD)

Jonas Andersson I Linköping (SD)

Jonas Millard (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Julia Kronlid (SD)

Paula Bieler (SD)

Per Ramhorn (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Markus Wiechel (SD)

Lars Andersson (SD)

Josef Fransson (SD)

Adam Mattinen (SD)

Tobias Andersson (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Angelica Lundberg (SD)

D

Staffan Eklöf (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

D

Christian Carlsson (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Fredrik Malm (L)

Jan Björklund (L)

Maria Ferm (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Martina Johansson (C)

Magnus Ek (C)

Per Lodenius (C)

Solveig Zander (C)

Martin Ådahl (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Nooshi Dadgostar (V)

Daniel Riazat (V)

Barbro Westerholm (L)

D

Gulan Avci (L)

Mats Persson (L)

Johan Pehrson (L)

Arman Teimouri (L)

Lina Nordquist (L)

Helena Gellerman (L)

Erik Bengtzboe (M)

D = Deltagande

D* = Uppkopplade per telefon

N = Närvarande
N*= Uppkopplade per telefon

En siffra i kolumnen för Deltagande anger att deltagandet skett viss del av sammanträdet.

I kolumnen för Närvarande redovisas inte närvarons längd.

Anmärkning:
1) D till kl. 11.40
2) D från kl. 11.40

EU-NÄMNDEN – – – – – Bilaga 2 till protokoll 2018/19:12

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande komplettering troliga A-punkter v. 48.
Samrådet avslutades den 29 november 2018. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. Ingen avvikande mening har inkommit.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande EU:s insatser (EUMM Georgien),
(
EUCAP Somalia) och (EUTM CAR). AM SD
Samrådet avslutades den 28 november 2018. Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkter.

Avvikande mening har inkommit från Sverigedemokraterna som följer:
”Vi säger nej på samtliga dessa.”

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 48 inkl. komplettering. AM M, V, KD
Samrådet avslutades den 28 november 2018. . Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Följande avvikande mening har inkommit från Moderaterna:

”Avvikande mening rörande dp.6, 7 och 8:

Moderaterna (och KD) anser att Sverige bör avstå i omröstningen kring rådets beslut om ett nytt partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan EU och Konungariket Marocko.

 

Rådets rättstjänst har bedömt att avtalet uppfyller kraven från EU-domstolen. Sveriges regering delar inte rättstjänstens bedömning och avser rösta nej till avtalet. Samtliga övriga medlemsstater avser rösta ja till avtalet. Med hänsyn till den osäkerhet som trots allt råder gällande de folkrättsliga aspekterna av avtalet anser vi att Sverige bör avstå vid omröstningen.”

Följande avvikande mening har inkommit från Vänsterpartiet:

”Avvikande mening, Cor II, punkt 4 EU:s förteckning över icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet

Det är djupt otillfredsställande att flera av de EU-länder som underlättar aggressiv skatteplanering inte finns med på listan. Det handlar bl a om Luxemburg, Malta, Irland, Nederländerna och den självständiga rättsordningen City of London Corporation. Vi anser att Sverige borde driva att alla icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner förs upp på listan.”

Följande avvikande mening har inkommit från Kristdemokraterna:

”Avvikande mening rörande dp.6, 7 och 8:

Kristdemokraterna (och Moderaterna)anser att Sverige bör avstå i omröstningen kring rådets beslut om ett nytt partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan EU och Konungariket Marocko.

 

Rådets rättstjänst har bedömt att avtalet uppfyller kraven från EU-domstolen. Sveriges regering delar inte rättstjänstens bedömning och avser rösta nej till avtalet. Samtliga övriga medlemsstater avser rösta ja till avtalet. Med hänsyn till den osäkerhet som trots allt råder gällande de folkrättsliga aspekterna av avtalet anser vi att Sverige bör avstå vid omröstningen.”Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen.
Samrådet avslutades den 28 november 2018. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Ingen avvikande mening har anmälts.

Skriftligt samråd med EU-nämnden rörande troliga A-punkter v. 47. AM V
Samrådet avslutades den 23 november 2018. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Följande avvikande mening har inkommit från Vänsterpartiet:

”Avvikande mening, punkt 13 Cor I, CORSIA

Vi anser att Sverige borde motsätta sig CORSIA som det är utformat idag och istället verka för verkliga och kraftfulla åtgärder för att minska flygets utsläpp ex vis att avskaffa skattebefrielsen av flygbränsle.”