Tilläggsdirektiv till Yrkesprogramsutredningen (U 2014:01)

Kommittédirektiv 2015:84 kommittébeteckning: U 2014:01

kommittébeteckning: U 2014:01

Tilläggsdirektiv till Yrkesprogramsutredningen (U 2014:01)

Beslut vid regeringssammanträde den 30 juli 2015

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 5 december 2013 att ge en särskild utredare i uppdrag att bl.a. föreslå hur tydliga yrkesutgångar kan införas på gymnasieskolans teknikprogram (dir. 2013:122). Genom tilläggsdirektiv fick utredaren i uppdrag att även se över dimensionering, utbud och innehåll i den gymnasiala yrkesutbildningen och utredningstiden förlängdes till den 31 mars 2015 (dir. 2014:50 och dir. 2014:95).

Samtliga direktiv ersattes genom beslut den 12 februari 2015 av nya direktiv, där utredaren gavs i uppdrag att lämna förslag som syftar till att stärka den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft, underlätta ungdomars övergång från skola till arbetsliv och förstärka den nationella kompetensförsörjningen (dir. 2015:15). Samtidigt förlängdes utredningstiden så att uppdraget skulle slutredovisas senast den 30 september 2015.

Utredningstiden förlängs nu ytterligare. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 15 november 2015.

     (Utbildningsdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.