Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillsyn inom socialförsäkringsområdet (S 2013:10)

Kommittédirektiv 2015:8 kommittébeteckning: S 2013:10

kommittébeteckning: S 2013:10

Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillsyn inom socialförsäkringsområdet (S 2013:10)

Beslut vid regeringssammanträde den 29 januari 2015

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 23 maj 2013 kommittédirektiv om behovet av en förstärkt tillsyn inom socialförsäkringen utöver den tillsyn som utövas i dag (dir. 2013:58). Den 27 mars 2014 beslutades tilläggsdirektiv (dir. 2014:49). Enligt dessa tilläggsdirektiv ska utredaren även överväga hur det allmänna ombudet för socialförsäkringen kan ges bättre förutsättningar för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Uppdraget ska enligt direktivet (dir. 2014:49) redovisas senast den 1 april 2015.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 1 maj 2015.

      (Socialdepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.