En nationell kommitté för hållbar vargpolitik

Kommittédirektiv 2015:40

En nationell kommitté för hållbar vargpolitik

Beslut vid regeringssammanträde den 1 april 2015

Sammanfattning

En stående kommitté med förankring hos berörda intressegrupper ska bistå regeringen i utarbetandet av en hållbar nationell vargpolitik som har som övergripande mål att vargen ska ha gynnsam bevarandestatus i Sverige och att socioekonomisk hänsyn tas. Kommittén ska i syfte att stödja regeringen i utarbetandet av en hållbar nationell vargpolitik bl.a. utgöra en referensgrupp till regeringen och verka för att berörda intressegrupper finner en gemensam hållning i frågor som gäller utvecklingen och förvaltningen av vargstammen. Kommittén ska redovisa sitt arbete genom en sammanfattande rapport senast den 30 mars 2018. Regeringen avser att senast den 1 januari 2019 ta ställning till organisationsformen för det fotsatta arbetet.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 16 augusti 2011 att tillsätta en nationell kommitté för hållbar rovdjurspolitik för varg (dir. 2011:70). Ledningarna för följande organisationer gavs i enlighet med kommittédirektiven möjlighet att ingå i kommittén: Jägarnas Riksförbund, Lantbrukarnas Riksförbund, Naturskyddsföreningen, Svenska Jägareförbundet, Svenska Rovdjursföreningen, Svenska Samernas Riksförbund, Föreningen Sveriges Fäbodbrukare, Sveriges Kommuner och Landsting och Världsnaturfonden. Kommittén, som tog namnet Vargkommittén, hade som huvudsakligt uppdrag att med bred förankring följa arbetet med utvecklingen av vargstammen i Sverige och bistå regeringen i arbetet med att utveckla en hållbar rovdjurspolitik för varg i Sverige. Kommittén hade även i uppgift att vid sidan av ansvariga myndigheter medverka i utarbetandet av Naturvårdsverkets förvaltningsplan för varg samt att följa resultatet av Rovdjursutredningens (M 2010:02) arbete och verka för att berörda organisationer ges möjlighet att medverka i arbetet med att nå gynnsam bevarandestatus för vargen med hänsyn till berörda intressen, näringar och verksamheter samt rådande kunskapsläge. Regeringen beslutade den 7 juni 2012 i tilläggsdirektiv att kommittén även skulle föra en dialog om de socioekonomiska förutsättningarna för förekomst av björn, varg, järv och lo i Sverige, dvs. hur rovdjurens närvaro påverkar förutsättningar för näringsliv, rekreation, fäboddrift, jakt och människors vardag (dir. 2012:63). Vargkommittén överlämnade i augusti 2013 slutbetänkandet Åtgärder för samexistens mellan människa och varg (SOU 2013:60). Betänkandet har behandlats vid ett remissmöte och remissvaren finns tillgängliga i Miljödepartementet (dnr M2013/1876/Nm). Betänkandet var en del av det underlag som låg till grund för regeringens proposition En hållbar rovdjurspolitik (prop. 2012/13:191).

Skälen för att tillsätta en nationell kommitté för hållbar vargpolitik

För några decennier sedan var vargen utrotad i Sverige. Den har sedermera återhämtat sig tack vare invandring österifrån och är i dag här för att stanna. Denna positiva utveckling av vargstammen medför samtidigt betydande utmaningar för näringar och levnadssätt i de områden där vargen finns. Det måste därför ägnas mer kraft åt att möta de utmaningar som ligger i att kombinera en livskraftig vargstam med förutsättningar för att hålla tamboskap och ha husdjur i områden med varg.

Regeringen anser att Sverige ska ha en långsiktigt livskraftig vargstam. Det övergripande målet för regeringens rovdjurs-politik är att varg och andra rovdjur ska ha gynnsam bevarandestatus och att tamdjurshållning inte påtagligt försvåras samt att även annan socioekonomisk hänsyn tas.

Att tillsätta en stående kommitté för hållbar nationell vargpolitik är ett led i att få till stånd en långsiktigt hållbar förvaltning av vargstammen.

Kommitténs sammansättning

Ledningarna för följande organisationer ska ges möjlighet att ingå i kommittén: Jägarnas Riksförbund, Lantbrukarnas Riks-förbund, Naturskyddsföreningen, Svenska Jägareförbundet, Svenska Rovdjursföreningen, Svenska Samernas Riksförbund, Föreningen Sveriges Fäbodbrukare, Sveriges Kommuner och Landsting och Världsnaturfonden.

Kommittén ska ledas av en ordförande. Kommitténs ledamöter och ordförande utses av regeringen. Kommittén kan vid behov konsultera forskare.

Kommitténs uppdrag

Kommittén ska bistå regeringen i utarbetandet av en hållbar nationell vargpolitik som har som övergripande mål att vargen ska ha gynnsam bevarandestatus i Sverige och att tamdjurshållning inte påtagligt försvåras samt att övrig socioekonomisk hänsyn tas.

Detta innebär bl.a. att kommittén i syfte att stödja regeringen i utarbetandet av en hållbar nationell vargpolitik ska

. utgöra en referensgrupp till regeringen,

. följa och föra en dialog med Naturvårdsverket i arbetet med uppdraget att utreda gynnsam bevarandestatus för varg (dnr M2015/1573/Nm),

. följa och föra en dialog med Statens jordbruksverk i arbetet med att undersöka hur angrepp orsakade av stora rovdjur på tamdjur och husdjur kan förebyggas (dnr N2015/3037/FJR), och

. verka för att berörda intressegrupper finner en gemensam hållning i frågor som gäller utvecklingen och förvaltningen av vargstammen i Sverige.

Uppdraget förutsätter att kommittén noga följer utvecklingen och förvaltningen av vargstammen och dess socioekonomiska påverkan, samt det arbete som utförs för att vargen ska ha gynnsam bevarandestatus i Sverige.

Samråd och redovisning av uppdraget

Ordföranden för kommittén ska regelbundet hålla dialogmöten med Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet och Näringsdepartementet). Naturvårdsverket och Jordbruksverket ska ges möjlighet att följa och medverka i kommitténs arbete samt regelbundet bjudas in för att presentera pågående arbete i relevanta frågor.

Kommittén ska vid varje års- och halvårsskifte redovisa det arbete som hittills har bedrivits under respektive halvårsperiod till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet). Kommittén ska lämna en samlad redovisning av sitt arbete genom en sammanfattande rapport senast den 30 mars 2018. Regeringen avser att senast den 1 januari 2019 ta ställning till organisationsformen för det fortsatta arbetet.

     (Miljö- och energidepartementet)

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.