Förordning (2015:198) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Kommittédirektiv 2015:198

Förordning (2015:198) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013 av den 12 juni 2013 om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor.

Kompletterande bestämmelser finns också i lagen (2015:197) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor.

Intyg på svenska

2 § Ett intyg som åberopas enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013, i den ursprungliga lydelsen, ska vara upprättat på svenska eller vara åtföljt av en översättning till svenska.

Registrering

3 § Åklagaren ska registrera en erkänd skyddsåtgärd.

Åklagaren ska också registrera ett intyg enligt artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013, i den ursprungliga lydelsen, som avser uppskjutande av skyddsåtgärden eller återkallelse av det ursprungliga intyget.

Justering av skyddsåtgärd

4 § Vid prövning av frågan om justering av skyddsåtgärden enligt artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013, i den ursprungliga lydelsen, tillämpas 11 § lagen (1988:688) om kontaktförbud.

Ett beslut om en sådan justering ska vara skriftligt och ange
1. den skyddade personen och den person som är orsak till fara,
2. innebörden av justeringen,
3. de skäl som har föranlett justeringen, och
4. upplysning om möjligheten att överklaga justeringen enligt artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013, i den ursprungliga lydelsen.

Beslutet ska delges den skyddade personen och den person som är orsak till fara.

Överklagande

5 § I 3 § första stycket lagen (2015:197) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor finns bestämmelser om behörig domstol för överklagande av åklagarens beslut.

I 43-47 §§ förvaltningslagen (2017:900) finns ytterligare bestämmelser om överklagande. Förordning (2018:879).

Översättning

6 § Om det kan antas att mottagaren av en handling inte förstår svenska, ska åklagaren låta översätta handlingen till ett språk som mottagaren kan antas förstå.

Dokumentation

7 § Åklagaren ska dokumentera de påstådda överträdelser av en erkänd skyddsåtgärd som kommer till åklagarens kännedom.

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.