Förordning (2014:1517) om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden på privaträttens område

Kommittédirektiv 2014:1517

Förordning (2014:1517) om erkännande och verkställighet av vissa utländska avgöranden på privaträttens område

Förordningens innehåll

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar
1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1215/2012 av den 12 december 2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2012 års Bryssel I-förordning),
2. rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2000 års Bryssel I-förordning),
3. konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område jämte tillträdeskonventioner (Brysselkonventionen),
4. konventionen den 30 oktober 2007 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Luganokonventionen),
5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 805/2004 av den 21 april 2004 om införande av en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar (förordningen om den europeiska exekutionstiteln),
6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande (den europeiska småmålsförordningen), och
7. Haagkonventionen av den 30 juni 2005 om avtal om val av domstol (2005 års Haagkonvention).

Genom första stycket 1 och 2 kompletterar förordningen även avtalet den 19 oktober 2005 mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Danmarksavtalet), eftersom 2012 års Bryssel I-förordning och 2000 års Bryssel I-förordning tillämpas i förhållandet mellan EU och Danmark till följd av detta avtal. Förordning (2015:549).

Behörig domstol

2 § En ansökan som avses i 4, 9 eller 17 § lagen (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden görs i sådana fall som avses i
1. 4 § första stycket den lagen till den tingsrätt i följande förteckning inom vars domsområde sökanden har sin hemvist,
2. 4 § andra stycket den lagen till den tingsrätt i följande förteckning inom vars domsområde motparten har sin hemvist,
3. 9 § den lagen till den tingsrätt i följande förteckning som följer av

a) artikel 39.2 i 2000 års Bryssel I-förordning,
b) artikel 32.2 i Brysselkonventionen, eller

c) artikel 39.2 i Luganokonventionen, och
4. 17 § den lagen till den tingsrätt i följande förteckning inom vars domsområde motparten har sin hemvist.

Om en sökande vid en ansökan som avses i första stycket 1 eller en motpart vid en ansökan som avses i första stycket 2 eller 4 inte har sin hemvist i Sverige, görs ansökan till Nacka tingsrätt.

Tingsrätt            Domsområde
Nacka tingsrätt     Stockholms län
Uppsala tingsrätt        Uppsala län
Eskilstuna tingsrätt      Södermanlands län
Linköpings tingsrätt      Östergötlands län
Jönköpings tingsrätt      Jönköpings län
Växjö tingsrätt         Kronobergs län
Kalmar tingsrätt        Kalmar län
Gotlands tingsrätt       Gotlands län
Blekinge tingsrätt       Blekinge län
Kristianstads tingsrätt     Bromölla, Båstads, Hässleholms,
        Klippans, Kristianstads, Osby, 
        Perstorps, Simrishamns,
        Tomelilla, Åstorps, Ängelholms, 
        Örkelljunga och Östra Göinge
        kommuner
Malmö tingsrätt       Bjuvs, Burlövs, Eslövs, 
        Helsingborgs, Höganäs, Hörby, 
        Höörs, Kävlinge, Landskrona, 
        Lomma, Lunds, Malmö, Sjöbo, 
        Skurups, Staffanstorps, 
        Svalövs, Svedala, Trelleborgs, 
        Vellinge och Ystads kommuner
Halmstads tingsrätt     Hallands län
Göteborgs tingsrätt     Göteborgs, Härryda, Kungälvs, 
        Lysekils, Munkedals, Mölndals, 
        Orusts, Partille, Sotenäs, 
        Stenungsunds, Strömstads, 
        Tanums, Tjörns, Uddevalla och 
        Öckerö kommuner
Vänersborgs tingsrätt    Ale, Alingsås, Bengtsfors,
        Bollebygds, Borås, Dals-Eds, 
        Färgelanda, Herrljunga, Lerums,
        Lilla Edets, Marks, Melleruds, 
        Svenljunga, Tranemo, 
        Trollhättans, Ulricehamns, 
        Vårgårda, Vänersborgs och Åmåls
        kommuner
Skaraborgs tingsrätt    Essunga, Falköpings, Grästorps,
        Gullspångs, Götene, Habo, Hjo, 
        Karlsborgs, Lidköpings,
        Mariestads, Mullsjö, Skara, 
        Skövde, Tibro, Tidaholms,
        Töreboda och Vara kommuner
Värmlands tingsrätt     Värmlands län
Örebro tingsrätt      Örebro län
Västmanlands tingsrätt   Västmanlands län
Falu tingsrätt     Dalarnas län
Gävle tingsrätt     Gävleborgs län
Ångermanlands tingsrätt   Västernorrlands län
Östersunds tingsrätt    Jämtlands län
Umeå tingsrätt     Västerbottens län
Luleå tingsrätt     Norrbottens län
Förordning (2015:549).

Underrättelseskyldighet för domstol

3 § En domstol som med tillämpning av 2012 års Bryssel I-förordning har beslutat att ett utländskt avgörande inte ska verkställas i Sverige eller att verkställigheten ska begränsas till säkerhetsåtgärder, göras beroende av ställande av säkerhet eller skjutas upp, ska samma dag sända en kopia av beslutet till Kronofogdemyndigheten. Detsamma gäller i fråga om senare beslut av betydelse för verkställigheten.

Utfärdande av intyg

4 § En domstol ska, om någon begär det, på en kopia av en dom eller ett beslut som har meddelats av domstolen intyga att avgörandet är äkta. Om avgörandet omfattas av förordningen om den europeiska exekutionstiteln, ska domstolen även, om någon begär det, på en kopia av ett intyg om en europeisk exekutionstitel som har utfärdats av domstolen ange att intyget är äkta.

Om avgörandet omfattas av Brysselkonventionen, ska domstolen dessutom på kopian av avgörandet eller intyget ange om avgörandet är verkställbart i Sverige.

5 § Ett intyg enligt artikel 53 eller 60 i 2012 års Bryssel I-förordning, enligt artikel 54 i 2000 års Bryssel I-förordning, artikel 54 i Luganokonventionen eller enligt artikel 20.2 i den europeiska småmålsförordningen utfärdas av den domstol som har meddelat avgörandet. Ett intyg enligt artikel 13.3 i 2005 års Haagkonvention utfärdas av den domstol som har meddelat avgörandet, om en part begär ett sådant intyg. Förordning (2017:416).

6 § Kronofogdemyndigheten ska, om någon begär det, på en kopia av ett utslag som har meddelats av myndigheten enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning intyga att utslaget är äkta. Om utslaget omfattas av förordningen om den europeiska exekutionstiteln, ska Kronofogdemyndigheten även, om någon begär det, på en kopia av ett intyg om en europeisk exekutionstitel som har utfärdats av myndigheten ange att intyget är äkta.

Om utslaget omfattas av Brysselkonventionen, ska Kronofogdemyndigheten dessutom på kopian av utslaget ange om utslaget är verkställbart i Sverige. Ett intyg om ett utslag enligt artikel 53 i 2012 års Bryssel I-förordning, artikel 54 i 2000 års Bryssel I-förordning eller artikel 54 i Luganokonventionen utfärdas av Kronofogdemyndigheten.

7 § En socialnämnd ska, om någon begär det, på en kopia av ett avtal om underhållsbidrag som socialnämnden har godkänt intyga att avtalet är äkta.

Om avtalet om underhållsbidrag omfattas av förordningen om den europeiska exekutionstiteln, ska den socialnämnd som har godkänt avtalet utfärda ett intyg enligt artikel 25 i förordningen om den europeiska exekutionstiteln samt, om någon begär det, på en kopia av intyget ange att intyget är äkta.

Om avtalet om underhållsbidrag omfattas av Brysselkonventionen, ska socialnämnden på en kopia av avtalet ange om avtalet är verkställbart i Sverige. Ett intyg enligt artikel 57 i 2000 års Bryssel I-förordning eller artikel 57 i Luganokonventionen ska utfärdas av den socialnämnd som har godkänt avtalet om underhållsbidrag.

Översättningar

8 § En auktoriserad translator är behörig att göra översättningar enligt artiklarna 57.1 och 57.2 i 2012 års Bryssel I-förordning och enligt artiklarna 21.2 och 21a.2 i den europeiska småmålsförordningen. Förordning (2017:416).

9 § En auktoriserad translator är behörig att bestyrka översättningar enligt artikel 55.2 i 2000 års Bryssel I-förordning, artikel 55.2 i Luganokonventionen, artikel 48.2 i Brysselkonventionen och artikel 20.2 i förordningen om den europeiska exekutionstiteln.

Intyg vid erkännande och verkställighet i Sverige

10 § En domstol eller Kronofogdemyndigheten behöver inte godta ett intyg enligt artikel 53 eller 60 i 2012 års Bryssel I-förordning om inte intyget är utfärdat på eller översatt till svenska, danska eller engelska.

Kronofogdemyndigheten behöver inte godta ett intyg om en europeisk exekutionstitel eller ett intyg om en dom i ett europeiskt småmålsförfarande om inte intyget är utfärdat på eller översatt till svenska eller engelska.

Informationsutbyte

11 § Domstolsverket är behörig myndighet för informationsutbyte enligt artikel 3 i Protokoll 2 till Luganokonventionen.

Information till parter

12 § Sådan information till parterna som avses i artikel 11 i den europeiska småmålsförordningen ska finnas tillgänglig på Domstolsverkets webbplats för Sveriges Domstolar.

Det formulär som avses i artikel 4.5 i den europeiska småmålsförordningen ska finnas tillgängligt både vid tingsrätterna och på Domstolsverkets webbplats för Sveriges Domstolar. Förordning (2017:416).

Övergångsbestämmelser

2014:1517
1. Denna förordning träder i kraft den 10 januari 2015.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2005:712) med föreskrifter om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden.
3. Föreskrifterna i 2 § andra stycket och 5 § i den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i sådana fall då konventionen den 16 september 1988 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område tillämpas med stöd av övergångsbestämmelserna i Luganokonventionen.

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.