Förordning (2014:1487) om att fartyg tillhör Rhensjöfarten

Kommittédirektiv 2014:1487

Förordning (2014:1487) om att fartyg tillhör Rhensjöfarten

Innehåll

  1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

  2 § Transportstyrelsen är behörig myndighet och tillsynsmyndighet enligt rådets förordning (EEG) nr 2919/85 av den 17 oktober 1985 om fastställande av villkoren för tillträde till de avtal som slutits enligt den reviderade konventionen om sjöfarten på Rhen för fartyg som tillhör Rhensjöfarten, i den ursprungliga lydelsen. Detta gäller dock inte uppgifter enligt artikel 2.1 i förordningen såvitt avser tillämpningen av artikel 2.4 i bilagan till förordningen. Det gäller inte heller uppgifter som anges i artikel 2.4 i bilagan till förordningen.

  3 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av rådets förordning (EEG) nr 2919/85, i den ursprungliga lydelsen.

  4 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:872).

  Kommittédirektiv

  Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.