Förordning (2014:1463) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar

Kommittédirektiv 2014:1463

Förordning (2014:1463) med kompletterande bestämmelser till EU:s tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningar

Innehåll

  1 § Konsumentverket är behörig myndighet och utövar tillsyn över att järnvägsföretag, biljettutfärdare, stationsförvaltare, researrangörer, transportörer, resebyråer, terminaloperatörer och hamnmyndigheter fullgör sina respektive skyldigheter enligt
  1. artiklarna 4-6, 8, 9, 11, 13-20, 22.1, 22.3-24 och 27-29 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (tågpassagerarförordningen),
  2. artiklarna 4-13, 15.4-20 och 22-24 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (fartygspassagerarförordningen), och
  3. artiklarna 4-6, 8-11, 13-15, 17.3, 19-21 och 23-27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 (busspassagerarförordningen).

  Konsumentverket får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första stycket.

  2 § Transportstyrelsen är behörig myndighet och utövar tillsyn över att järnvägsföretag, biljettutfärdare, stationsförvaltare, infrastrukturförvaltare, transportörer och terminaloperatörer fullgör sina respektive skyldigheter enligt
  1. artiklarna 10.1, 10.2, 10.4, 12.1, 21 och 26 i tågpassagerarförordningen,
  2. artikel 14 i fartygspassagerarförordningen, och
  3. artikel 16.1 i busspassagerarförordningen.

  Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första stycket.

  3 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn enligt tåg-, fartygs- och busspassagerarförordningarna.

  Kommittédirektiv

  Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.