Förordning (2014:1462) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt EU:s Atenförordning

Kommittédirektiv 2014:1462

Förordning (2014:1462) om tillsyn över transportörers informationsskyldighet enligt EU:s Atenförordning

Innehåll

    1 § Konsumentverket utövar tillsyn över att transportörer fullgör sina skyldigheter enligt artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss (Atenförordningen), i den ursprungliga lydelsen, eller de motsvarande skyldigheter som följer av 15 kap. 2 § sjölagen (1994:1009).

    Konsumentverket får meddela närmare föreskrifter om de skyldigheter som avses i första stycket. Förordning (2015:413).

    Kommittédirektiv

    Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.