Förordning (2014:1448) om vissa sanktioner mot Ryssland

Kommittédirektiv 2014:1448

Förordning (2014:1448) om vissa sanktioner mot Ryssland

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om förbud och andra åtgärder för att i Sverige genomföra vissa sanktioner mot Ryssland som har antagits av Europeiska unionens råd genom rådets beslut 2014/512/GUSP av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina.

Uttryck i förordningen

2 § Med krigsmateriel avses i denna förordning materiel som är upptagen i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.

Med paramilitär utrustning avses utrustning som är upptagen i bilagan till denna förordning.

Förbud mot att köpa, importera eller transportera krigsmateriel, paramilitär utrustning m.m. från Ryssland

3 § Det är inte tillåtet att direkt eller indirekt från Ryssland köpa, importera eller transportera krigsmateriel, paramilitär utrustning eller reservdelar till sådan materiel eller utrustning. Förbudet gäller oavsett om materielen eller utrustningen har sitt ursprung inom Rysslands territorium eller inte.

Undantag från förbudet gäller för att kunna fullgöra avtal eller överenskommelser som ingåtts före den 1 augusti 2014 samt för att kunna tillhandahålla reservdelar och tjänster som är nödvändiga för underhåll av - och säkerhet för - befintlig kapacitet inom Europeiska unionen.

Förbud mot att leverera, sälja, överföra eller transportera paramilitär utrustning till Ryssland

4 § Det är inte tillåtet att direkt eller indirekt leverera, sälja, överföra eller genom Sverige transportera paramilitär utrustning till Ryssland, eller för användning i eller till förmån för Ryssland, oavsett om utrustningen har sitt ursprung inom Sverige eller inte.

Undantag från förbudet gäller för att kunna fullgöra avtal eller överenskommelser som ingåtts före den 1 augusti 2014 samt för att kunna tillhandahålla reservdelar och tjänster som är nödvändiga för underhåll av - och säkerhet för - befintlig kapacitet inom Europeiska unionen.

Gemensamma bestämmelser om transporter

5 § Förbuden enligt 3 och 4 §§ gäller även transport av materiel och utrustning på fartyg och luftfartyg som är registrerade i Sverige.

Förbud mot att utan tillstånd tillhandahålla viss utrustning och vissa tjänster

6 § Det är inte tillåtet att till personer, enheter och organ i Ryssland, eller i något annat land för användning i Ryssland, utan tillstånd
1. direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera sådan utrustning som omfattas av tillståndskrav enligt artikel 3 i rådets förordning (EU) nr 833/2014 av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina, eller
2. direkt eller indirekt tillhandahålla sådant tekniskt bistånd, sådana förmedlingstjänster, sådan finansiering eller sådant finansiellt bistånd som omfattas av tillståndskrav enligt artikel 4.3 i rådets förordning (EU) nr 833/2014.

Tillstånd enligt första stycket meddelas av Kommerskollegium.

Tillsyn

7 § Inspektionen för strategiska produkter och Tullverket ansvarar var och en inom sitt ansvarsområde för tillsyn över förbuden enligt 3 och 4 §§. Tullverket ansvarar inom sitt ansvarsområde, i samverkan med Transportstyrelsen, för tillsyn över förbudet enligt 5 §. Kommerskollegium och Finansinspektionen ansvarar var och en inom sitt ansvarsområde för tillsyn över förbuden enligt 6 §.

Myndigheterna ska i sin tillsyn samråda med varandra och lämna varandra de uppgifter som behövs för tillsynen.

Bilaga

Förteckning över paramilitär utrustning

Med paramilitär utrustning avses följande utrustning, om den inte samtidigt tas upp i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel.
1. Eldrörsvapen med kaliber <20>
2. Ammunition speciellt utformad för eldrörsvapen enligt punkten 1.
3. Vapensikten.
4. Bomber och andra explosiva laddningar.
5. Explosiva ämnen.
6. Utrustning till skydd mot konventionella stridsmedel.
7. Övningsmateriel för militär verksamhet.
8. Spanings- och mätutrustningar med militär prestanda för observation i mörker.
9. Utrustning för tillverkning av utrustning enligt punkterna 1-8.
10. Speciell teknologi och mjukvara för utrustning enligt punkterna 1-9.

Kommittédirektiv

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.