Förordning (2014:1328) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2015

Kommittédirektiv 2014:1328

Förordning (2014:1328) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2015

Innehåll

  1 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten på elektrisk kraft för kalenderåret 2015 ska utgöra
  1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,
  2. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i skepp som används för sjöfart och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och spänningen på den elektriska kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt,
  3. 19,4 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och 2 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och
  4. 29,4 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

  Första stycket 2 gäller inte när skeppet används för privat ändamål eller när skeppet är upplagt eller på ett varaktigt sätt är taget ur trafik.

  2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

  Kommittédirektiv

  Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.