Lagändringar som blir nödvändiga med anledning av Rom I- och Rom II-förordningarna

Departementsserien 2013:21

Justitiedepartementet har givit mig i uppgift att inom ramen för mitt uppdrag att biträda departementet i förhandlingar i EU:s Civilrättskommitté (Ju 2005:S) utreda vilka lagändringar som blir nödvändiga med anledning av Rom I- och Rom
II-förord-
ningarna och lämna förslag. Under arbetets gång har jag haft underhandskontakter med tjänstemän vid Finlands Justitieministerium i syfte att samordna justeringarna av sjölagen (1994:1009) med motsvarande i Finland. Jag får härmed överlämna promemorian Lagvalsregler på obligationsrättens område

– Rom I- och Rom
II-förordningarna.

Vallentuna i mars 2013

Michael Hellner

Innehåll

Promemorians huvudsakliga innehåll

.................................. 9

1

Promemorians lagförslag ..........................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida