v 49 troliga A-punkter Coreper I -kompletterande bilaga

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I den 7 december 2016.Commission Directive (EU) .../ of XXX establishing a fourth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC, and amending Commission Directives 91/322/EEC, 2000/39/EC and 2009/161/EU

=Decision not to oppose adoption
12460/16 EMPL 357 SOC 545 CHIMIE 49 ENV 600 SAN 330
12392/16 EMPL 355 SOC 542 CHIMIE 48 ENV 595 SAN 328+ ADD 1

Ansvarigt statsråd
Ylva Johansson


Annotering
Avsikt med behandlingen i rådet: Beslut att inte motsätta sig Europeiska kommissionens direktiv med en fjärde lista indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt direktiv 98/24/EG (Rådets direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet).

Hur regeringen ställer sig till den blivande A-punkten: SE kan ställa sig bakom ett beslut att inte motsätta sig det föreslagna kommissionsdirektivet.

Bakgrund: Kommissionen har till uppgift att, utifrån senast tillgängliga vetenskapliga rön och med hänsyn till tillgängliga mätmetoder, föreslå indikativa yrkeshygieniska gränsvärden för skydd av arbetstagare mot kemiska risker. Sådana gränsvärden är inte bindande, men medför att medlemsstaterna ska fastställa ett nationellt gränsvärde med beaktande av gränsvärdet på unionsnivå (direktiv 98/24/EG art. 3).

Gränsvärdena fastställs genom ett kommittéförfarande (direktiv 98/24/EG art. 3, direktiv 89/391/EEG art. 17, förordning 182/2011). Kommissionen har vid tre tidigare tillfällen fastställt listor med indikativa yrkeshygieniska gränsvärden, så det föreslagna kommissionsdirektivet blir den fjärde listan. Sverige är positiva till denna fjärde lista, som innebär en uppdatering av de indikativa yrkeshygieniska gränsvärdena.