Inkomna_EU_dokument_24okt_7nov

Bilaga

Justitieutskottet

Inkomna EU-dokument den 24 okt – 7 nov

Dokument från EU-kommissionen (KOM, K, SWD)

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar
    RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN  
    FEMTE RAPPORTEN FRÅN Rapporten var tidigare
    KOMMISSIONEN TILL överlämnad till FöU men i
2017-09-06 KOM(2017) 467 EUROPAPARLAMENTET, enlighet med tidigare
EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET överlämnade rapporter om det
    om det operativa genomförandet av den operativa genomförandet har
    europeiska gräns- och kustbevakningen den nu hänvisats till JuU.
       
    MEDDELANDE FRÅN  
    KOMMISSIONEN TILL  
    EUROPAPARLAMENTET,  
2017-10-18 KOM(2017) 608 EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET  
    Elfte rapporten om framsteg i riktning  
    mot en effektiv och verklig  
    säkerhetsunion  
       
    COMMUNICATION FROM THE  
    COMMISSION TO THE EUROPEAN Kommissionen har inte
    PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE
    meddelat någon plan för
    EUROPEAN ECONOMIC AND
    översättningsarbetet.
2017-10-24 KOM(2017) 650 SOCIAL COMMITTEE AND THE
Vänligen notera åtföljande brev
    COMMITTEE OF THE REGIONS
    från kommissionär Frans
    Commission Work Programme 2018 An
    Timmermans.
    agenda for a more united, stronger and
     
    more democratic Europe  
       
    Förslag till  
    EUROPAPARLAMENTETS OCH Förslaget hänvisas till JuU för
    RÅDETS FÖRORDNING om ändring
    subsidiaritetskontroll.
2017-10-24 KOM(2017) 571 av förordning (EU) 2016/399 vad gäller
Åttaveckorsfristen löper ut den
    bestämmelserna om tillfälligt
    20 december.
    återinförande av gränskontroll vid de
     
    inre gränserna  
       
    KOMMISSIONENS DELEGERADE  
    FÖRORDNING (EU) / av den  
2017-10-27 K(2017) 7136 27.10.2017 om ändring av delegerad  
förordning (EU) 2016/1675 vad gäller  
     
    tillägg av Etiopien i tabellen i punkt I i  
    bilagan  
       
    MEDDELANDE FRÅN  
    KOMMISSIONEN TILL  
    EUROPAPARLAMENTET, RÅDET,  
    EUROPEISKA EKONOMISKA OCH Följ länken för tillgång till alla
2017-10-24 KOM(2017) 650 SOCIALA KOMMITTÉN SAMT
bilagor.
    REGIONKOMMITTÉN
     
    Kommissionens arbetsprogram 2018 An  
    agenda for a more united, stronger and  
    more democratic Europe  
       
    MEDDELANDE FRÅN  
2017-10-18   KOMMISSIONEN TILL  
  EUROPAPARLAMENTET, RÅDET,  
(Uppdaterad   EUROPEISKA EKONOMISKA OCH  
2017-10-30)   SOCIALA KOMMITTÉN SAMT  
    REGIONKOMMITTÉN Handlingsplan  
    till stöd för skyddet av offentliga platser  
       

Dokument från ministerrådet

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar
2017-10-26 13032/17 OUTCOME OF THE COUNCIL  
    MEETING 3566th Council meeting  
    Foreign Affairs Luxembourg, 16  
    October 2017  
       

Dokument från Regeringskansliet

Inlämnat Beteckning Rubrik (med länk till Lemur) Kansliets kommentar
      Innehåller bland annat
2017-10-30 2017/18:FPM15 Ändringar i Schengens gränskodex regeringens bedömning i
subsidiaritetsfrågan rörande
      förslaget till ändringar i
      Schengens gränskodex
       
      Meddelandet innehåller inga
2017-11-02 2017/18:FPM16 Hantering av olagligt innehåll online lagstiftningsförslag. Därmed är
en prövning av subsidiaritets-
      och proportionalitetsprincipen
      inte aktuell.
       

2 (3)

Dokument antagna av Europaparlamentet

Rubrik (med länk till Lemur) Antagna texter som berör JuU (länk till EP:s webbplats) m.m.
Genomförande av Dokument som antogs av Europaparlamentet under
medlingsdirektivet sammanträdesperioden den 11-14 september 2017 som berör JuU
   

Övriga dokument

Rubrik (med länk till Lemur) Från
   

3 (3)