TTE_Kommenterad_dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CA449

Kommenterad dagordning rådet

2019-02-25

Miljö- och energidepartementet

Internationella sekretariatet

Rådets möte (energiministrarna) den 4 mars 2019

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

Lagstiftning

3. Förslag till reviderad däckmärkningsförordning

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Beslut om allmän inriktning

Ansvarigt statsråd:

Sr Ygeman

Förslagets innehåll:

Kommissionen har föreslagit en ny däckmärkningsförordning som innehållsmässigt bygger på den idag befintliga däckmärkningsförordningen, men tillför några krav. De nya kraven gäller bland annat krav på att redovisa däckens prestanda på snö och is samt på hur däckmärkningen ska presenteras vid distansförsäljning och vid försäljning av däck för tung trafik. I det ursprungliga förslaget föreslogs att kommissionen skulle få befogenhet att införa krav om redovisning av däckslitage och hållbarhet genom så

kallade delegerade akter. Enligt förslaget till allmän riktlinje ska kommissionen istället ta fram förslag till ny lagstiftning för att införa sådana krav när tillförlitliga standarder och testmetoder för däckslitage och hållbarhet finns på plats.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom förslaget till allmän inriktning. Förslaget tillgodoser bland annat svenska prioriteringar vad gäller redovisning av prestanda på snö och is, liksom vid distansförsäljning.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Förslaget har inte tidigare behandlats i riksdagen.

Faktapromemoria:

2017/18:FPM109

Icke lagstiftning

4.En ren planet för alla. En strategisk långsiktig vision om en välmående, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Diskussion

Ansvarigt statsråd:

Isabella Lövin

Förslagets innehåll:

Parisavtalet uppmanar parterna att senast 2020 ta fram långsiktiga strategier för att minska utsläppen av växthusgaser. Den 28 november 2018 antog kommissionen ett meddelande om en långsiktig klimatstrategi. Kommissionen bekräftar IPCC:s bedömning att EU och övriga parter behöver uppnå nettonollutsläpp till 2050 för att uppfylla målet om att hålla jordens temperaturökning till maximalt 1,5 grader. Kommissionen betonar

2 (5)

att den omställning av hela ekonomin som kommer att behövas utgör både en möjlighet och en nödvändighet. Enligt kommissionen kan EU:s BNP väntas öka med 2 procent som en följd av omställningen. Därtill räknar kommissionen med stora samhällsekonomiska risker om tidiga åtgärder inte vidtas. Kommissionen redogör i sitt meddelande för åtta olika scenarier för utsläppsminskningar inom EU där två ska leda till netto-nollutsläpp 2050. En omställning av den omfattning som beskrivs i de mest ambitiösa scenarierna berör flertalet politikområden. Meddelandet innehåller inga förslag till ny lagstiftning.

Energisektorn står ensam för ca 75 procent av alla utsläpp och förändringar i denna sektor utgör därför merparten av de åtgärder kommissionen tillämpat i de scenarier och handlingsalternativ som meddelandet beskriver.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen välkomnar meddelandet om en långsiktig klimatstrategi och att strategin beskriver hur en omfattande omställning kan ske inom ramen för scenarier som är i linje med temperaturmålen i Parisavtalet. Att kommissionen förespråkar netto-nollutsläpp av växthusgaser i EU till år 2050 är i linje med Sveriges position om att EU ska nå netto-nollutsläpp senast 2050, eller tidigare om vetenskapen visar att det krävs. Regeringen delar kommissionens bedömning att en omställning till netto-nollutsläpp 2050 behövs av både ekonomiska och miljömässiga skäl. Kostnaderna riskerar bli oacceptabelt höga och påverka industrins konkurrenskraft negativt om omställningen sker för sent och i otillräcklig omfattning. För att kunna realisera den målbild som kommissionen beskriver är det enligt regeringens uppfattning viktigt att omställningen, i likhet med vad kommissionen pekar på, inleds tidigt och omfattar hela ekonomin samt görs på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt.

Regeringen anser att det är centralt att så snabbt som möjligt uppnå nettonollutsläpp i EU:s energisektor. Tillräckliga möjligheter bör finnas lokalt att välja hur utfasningen av fossila bränslen kan ske mest effektivt och bäst kan stimulera ekonomisk tillväxt och lokala nya jobb. För vissa långsiktiga utmaningar behövs samtidigt gemensamma insatser inom EU. Det gäller exempelvis utveckling av den inre elmarknaden när andel variabel kraftproduktion ökar, åtgärder inom transportsektorn och att stärka den energiintensiva industrins globala konkurrenskraft.

3 (5)

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Näringsutskottet och miljö- och jordbruksutskottet den 13 december 2018 samt EU-nämnden den 14 december 2018 inför energirespektive miljörådsmötena den 19 respektive den 20 december 2019. Näringsutskottet och EU-nämnden den 14 februari respektive den 15 februari 2019 inför konkurrenskraftsrådet den 18 februari 2019.

Fortsatt behandling av ärendet:

Meddelandet väntas diskuteras i alla berörda rådsformationer och även behandlas av Europeiska rådet under våren 2019. De slutsatser som dras från behandlingen i rådet – inte minst vad gäller mål för minskning växthusgasutsläpp inom EU till 2050 – kan väntas ligga till grund för den långsiktiga klimatstrategi som EU väntas skicka in till FN, liksom för nästa kommissions prioriteringar.

Faktapromemoria:

En långsiktig klimatstrategi för EU 2018/19:FPM19

Övrigt

5. Aktuella lagstiftningsförslag

a) Förslag till reviderat gasmarknadsdirektiv

Den 8 november 2017 föreslog kommissionen ändringar i gasmarknadsdirektivet. Europaparlamentet röstade den 18 april 2018 i plenum om sin position. Coreper godkände den 8 februari 2019 ett mandat för ordförandeskapet att inleda trepartsförhandling utifrån. En preliminär överenskommelse mellan parterna nåddes snart därefter. Ordförandeskapet väntas under denna dagordningspunkt lämna en lägesrapport och informera om hur överenskommelsen ska formaliseras.

b)Förslag till förordning om Fonden för ett sammanlänkat Europa -

CEF

Den 7 juni 2018 presenterade kommissionen sitt förslag till revidering av Europaparlamentets och rådets förordning om Fonden för ett sammanlänkat Europa. Rådet och Europaparlamentet fastställde sina respektive positioner i

4 (5)

december 2018. Ordförandeskapet väntas lämna en lägesrapport om status i trepartsförhandlingen mellan rådet, Europaparlamentet och kommissionen.

5 (5)