RIF_kommenterad_dagordning_9_november

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:431C06

RIF

  Kommenterad dagordning
  2015-11-02
Justitiedepartementet EU-nämnden
  Riksdagen
  Kopia: Justitieutskottet
  Kopia: Socialförsäkringsutskottet
  Kopia: Civilutskottet
  Kopia: Konstitutionsutskottet

Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 9 november 2015

INRIKES FRÅGOR

1. Godkännande av den preliminära dagordningen

Se bifogad preliminär dagordning.

Lagstiftningsöverläggningar

2. Godkännande av A-punktslistan

Det har ännu inte presenterats någon A-punktslista.

3.Migrationskrisen

=Lägesrapport och uppföljning av vidtagna åtgärder =Ytterligare åtgärder

Avsikten med behandlingen i rådet

Det extrainsatta RIF-rådet kommer att behandla migrationskrisen. Vid rådsmötet förväntas ordförandeskapet ge en lägesrapport. Rådet förväntas följa upp vidtagna åtgärder och diskutera framtida åtgärder.

Dokument: Det har ännu inte presenterats något dokument för behandlingen i rådet.

Tidigare dokument: -

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: -

Tidigare behandlad vid överläggning med eller information till riksdagsutskott: -

2

Bakgrund

Det extrainsatta RIF-rådet den 9 november är en uppföljning av rådsmötena den 14 september, den 22 september och den 8–9 oktober och de åtgärder man där beslutade att vidta för att hantera migrationskrisen.

Ordförandeskapet har meddelat att det är troligt att rådet kommer att beröra bl.a. medlemsstaternas mottagningskapacitet, migrationsrutten via östra Medelhavet/västra Balkan och samarbetet med länderna på västra Balkan samt genomförandet av redan antagna åtgärder när det gäller intern omfördelning på området internationellt skydd och s.k. hot spots.

Svensk ståndpunkt

Sverige välkomnar ökat samarbete mellan länderna längs med migrationsrutten via östra Medelhavet/västra Balkan.

Det är centralt att få kontroll över situationen med migrationsflödena och värna grundläggande principer när det gäller asylrätt och human behandling av flyktingarna längs rutten.

Det är viktigt att stärka kapaciteten att hantera flyktingströmmarna hos de medlemsstater som utsätts för stort tryck för att motverka risk för humanitära kriser samt motverka de stora sekundära rörelser som noterats mellan länderna längs med rutten.

Det är viktigt att genomföra de beslut som antagits gällande den interna omfördelningen och vidarebosättning. Det operativa stödet, genom bl.a. hot spots, måste komma igång.