Kommenterad dagordning TTE transport 1 december 2016

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:4646D8

Slutlig

Kommenterad dagordning

TTE-transportrådet

2016-11-21

Näringsdepartementet

Sekretariatet för EU och internationella frågor

Kommenterad dagordning TTE-rådets (transport) möte den 1 december 2016

Näringsdepartementet

Lagstiftningsöverläggningar (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

Luftfart


4: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för flygsäkerhet, samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008

-Allmän inriktning

Dokumentbeteckning

14991/15 AVIATION 152 CODEC 1667 RELEX 1014

+ ADD 1

Rättslig grund

Artikel 100 (2) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Beslut fattas av rådet med kvalificerad majoritet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Medbestämmande sker med Europaparlamentet.

Bakgrund

Kommissionen presenterade den 7 december 2015 ett förslag till reviderad förordning om gemensamma flygsäkerhetsregler och inrättande av en europeisk flygsäkerhetsbyrå, EASA (European Aviation Safety Agency). Förslaget är en del i kommissionens luftfartsstrategi. Förhandlingarna i rådet har pågått under hela 2016. Vid det senaste TTE-rådet den 7 juni 2016 godkändes en lägesrapport. Det slovakiska ordförandeskapet har som ambition att TTE-rådet den 1 december 2016 ska besluta om en allmän inriktning. Förslaget är omfattande och innebär som övergripande ansats en övergång till ett mer risk- och målbaserat regelverk och mindre av detaljerade regler. Regelverket omfattar krav och villkor för alla områden inom den civila luftfaren, t.ex. flygplatser, organisationer, flygplan, piloter och kabinpersonal, flygtrafiktjänst, m.m.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen föreslår att Sverige stödjer förslaget till allmän inriktning. Viktiga frågor för Sverige där goda resultat har uppnåtts har varit att säkerställa att de skandinaviska länderna fortsatt kan ha ett system för gemensam tillsyn av SAS, att ett risk- och målbaserat regelverk om drönare tagits fram samt att nuvarande finansieringsordning av EASA behålls.

EU-nämnden och TU

EASA-förordningen har tidigare varit föremål för samråd med EU-nämnden den 3 juni 2016. Frågan har varit föremål för information i TU den 26 maj.


Sjöfart

5. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg (första behandlingen)

Allmän inriktning

Dokumentbeteckning

14361/16 MAR 284 CODEC 1645

9953/16 MAR 160 CODEC 846

Rättslig grund

Artikel 100 (2) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Beslut fattas av rådet med kvalificerad majoritet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Medbestämmande sker med Europaparlamentet.

Bakgrund

Detta direktivförslag är ett utfall av EU-kommissionens Refit-program om kontroll av ändamålsenligheten hos EU:s lagstiftning om sjösäkerhet på passagerarfartyg. Förslaget innebär ändring i direktivet 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser för passagerarfartyg i inrikes fart för att ta bort obsoleta regler och genomföra förenklingar och förtydliganden. Bl.a. ändras definitionerna för fartområden samt att passagerarfartyg byggda i aluminium tydligare fasas in i direktivets tillämpningsområde.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen föreslår att Sverige stödjer förslaget till allmän inriktning.

EU-nämnden och TU

Frågan har inte tidigare varit föremål för samråd med EU-nämnden eller information i TU.


6. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna (första behandlingen)

- Lägesrapport

Dokumentbeteckning

13848/16 MAR 279 CODEC 1558

9964/16 MAR 161 CODEC 847

Rättslig grund

Artikel 100 (2) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Beslut fattas av rådet med kvalificerad majoritet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Medbestämmande sker med Europaparlamentet.

Bakgrund

Detta direktivförslag är ett utfall av EU-kommissionens Refit-program om kontroll av ändamålsenligheten hos EU:s lagstiftning om sjösäkerhet på passagerarfartyg.

Ändringar föreslås i direktivet 98/41/EG om registrering av personer ombord på passagerarfartyg i syfte att ta hänsyn till den tekniska utveckling som skett, ta bort godkännandeprocessen för rederiers egna registreringssystem och höja den säkerhetsnivå som direktivet syftar till.

Ordförandeskapet avser lämna en lägesrapport utifrån de förhandlingar som ägt rum för att noteras av TTE-rådet. Förhandlingen kommer fortsätta under Maltas ordförandeskap.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen föreslår att Sverige vid rådsmötet noterar lägesrapporten.

EU-nämnden och TU

Frågan har inte tidigare varit föremål för samråd med EU-nämnden eller information i TU.


7. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll och om upphävande av rådets direktiv 1999/35/EG (första behandlingen)

- Allmän inriktning

Dokumentbeteckning

14362/16 MAR 285 CODEC 1646

9965/16 MAR 162 CODEC 848

+ ADD 1

Rättslig grund

Artikel 100 (2) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Beslut fattas av rådet med kvalificerad majoritet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Medbestämmande sker med Europaparlamentet.

Bakgrund:

Detta direktivförslag är ett utfall av EU-kommissionens Refit-program om kontroll av ändamålsenligheten hos EU:s lagstiftning om sjösäkerhet på passagerarfartyg.

Detta förslag medför att direktivet 1999/35/EG om inspektioner av ro-ro-passagerarfartyg* och höghastighetspassagerarfartyg (värdstatskontroll) ska upphör att gälla och reglerna om inspektioner för dessa fartyg (passagerarfärjor) ska för fartyg som inte för medlemsstatens flagg föras in i direktivet 2009/16/EG om hamnstatskontroll och för fartyg som för medlemsstatens flagg i ett nytt direktiv (flaggstatskontroll). Inget ändras därför i sak då baskraven kvarstår men vissa ytterligare förtydliganden görs. Detta för att undvika situationen som det är idag då vissa medlemsstater kombinerar flaggstats- och hamnstatskontroller med värdstatskontroller vilket skapar ett otydligt och icke harmoniserat genomförande.

*Ro-ro passagerarfartyg - ett passagerarfartyg med lastutrymmen där last kan rulla ombord eller utrymmen av särskild kategori

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen föreslår att Sverige stödjer förslaget till allmän inriktning.

EU-nämnden och TU

Frågan har inte tidigare varit föremål för samråd med EU-nämnden eller information i TU.


Övriga frågor

8 a) Resultatet av den 39:e Icao-församlingen (Montreal den 27 september–7 oktober 2016) och den senaste utvecklingen inom Internationella sjöfartsorganisationen

- Information från kommissionen

Bakgrund

Icaobjs generalförsamling, bestående av 191 stater, sammankallas vart tredje år i Montreal. Det är Icaobjs högsta beslutande organ.

Vid rådsmötet kommer kommissionen att informera om resultatet av den senast generalförsamlingen.

Det viktigaste beslutet som togs gällde flygets klimatpåverkan.

Vid mötet antogs en resolution om att införa ett globalt styrmedel för koldioxidutsläpp från internationellt flyg (GMBM). Beslutet innebär att det internationella flygets koldioxidutsläpp ska stabiliseras på 2020-års nivå. Om flygets utsläpp fortsätter att öka efter år 2020 ska dessa utsläpp kompenseras genom att flygbolagen måste köpa utsläppskrediter som bidrar till att minska utsläppen inom andra sektorer. Systemet kommer att inledas år 2021 med en frivillig fas. Från och med 2027 kommer systemet att bli obligatoriskt för alla länder, förutom för de länder som tydligt undantas från deltagande. Redan nu har 66 stater aviserat att de kommer att delta i systemet från början, vilket utgör nära 84 procent av det internationella flygtransportarbetet.

Gällande IMO så har det under hösten varit möten med IMO:s miljöskyddskommitté (MEPC 70) och sjösäkerhetskommitté (MSC 97). Beslut som fattades under miljöskyddskommittén var bl.a. att godkänna Nordsjön och Östersjön som utsläppskontrollområden för kväveoxider (NECA). MEPC 70 beslutade även om ett globalt krav på svavelutsläpp från alla fartyg från år 2020. MEPC 70 beslutade även om att införa ett globalt obligatoriskt datainsamlingssystem för rapportering av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp från fartyg.


8 b) Utkastet till avtal om gemensamt luftrum mellan Republiken Turkiet, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan

- Information från den cypriotiska delegationen

Bakgrund

Vid rådets möte den 7 juni 2016 (TTE) fick kommissionen mandat att inleda förhandlingar om ett luftfartsavtal med Turkiet. Förhandlingarna har påbörjats, efter det att ett utkast till avtal översänts till Turkiet i oktober 2016.

Cypern menar att avtalsutkastet inte är i linje med andan i det givna mandatet, eftersom vissa artiklar i avtalsutkastet inte är kompletta. Dessa artiklar handlar om suveränitet och flygsäkerhet i östra Medelhavsområdet.


8 c) Transportsektorns säkerhet

- Lägesrapport från kommissionen

Bakgrund

Sannolikt kommer kommissionen att informera om den konferens som ägde rum den 7-8 november 2016: ”Transport Security – Protection of Public Areas”.

Vid konferensen behandlades bl.a. reglering och ansvar för transportskydd, lärdomar efter attacker mot transporter, underrättelseverksamhet samt transportoperatörer – nyckelspelare när det gäller att minska riskerna.

Arbetet ska nu fortsätta, i första hand med riskhantering, förbättrad säkerhetskultur, tekniks utveckling och kommunikation.8 d) Trafiksäkerhet

- Information från kommissionen

Bakgrund

På begäran av KOM kommer information att ges till rådet om Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (Cross-border Enforcement Directive).

Vidare avser EU-komissionen presentera en preliminär översikt av vägtrafiksäkerhetssituationen år 2016 i syfte att följa upp sin uppmaning till medlemsstaterna vid transportministermötet i juni 2016 om att fortsätta stödja datainsamling och rapportering i enlighet med direktivet.


8 e) Kommande vägtransportinitiativs Åtgärder med avseende på utmaningarna inom sektorn för godstransporter på väg

- Information från kommissionen, på begäran från den franska och tyska delegationen

Bakgrund

I sitt arbetsprogram för 2017 har EU-kommissionen meddelat att man avser att lägga fram förslag om revidering av ett antal rättsakter inom vägtransportområdet. Arbetet går under rubriken Väginitiativ (Road Initiatives) och har följande indelning:

Inre marknad

Sociala villkor

Vägavgifter

I samband med Coreper den 11 november begärde Tyskland och Frankrike att väginitiativet tas upp på TTE-rådet som en punkt under övrigt och att kommissionen informerar om initiativets viktigaste beståndsdelar.


8 f) Utvecklingen inom lagstiftningen för EU-typgodkännande: Lägesrapport från Europeiska kommissionen om konsekvenser av oegentligheter i samband med utsläpp

- Information från kommissionen, på begäran från den tyska delegationen

Bakgrund

Mot bakgrund av avslöjandena om brister med emissionsutsläpp i europeisk fordonsindustri och frågan om manipulationsanordningar (defeat devices) har Tyskland efterfrågat att EU-kommissionen informerar om de åtgärder som hittills tagits och planerade aktiviteter med att uppdatera relevant EU-lagstiftning.


8 g) Kvinnor inom transport

- Information från kommissionen

Bakgrund

EU-kommissionärerna Violeta Bulc och Vera Jourova har initierat ett arbete inom Kvinnor inom transport. Det fokuserar främst på att öka andelen kvinnor som anställda inom transportsektorn men även på att få in jämställdhetsfrågorna i transportpolitiken.

Sverige har varit aktiva i planeringsarbetet för Kvinnor inom transport och deltagit i förberedande workshops. Sverige bidrog även med kvinnliga högnivåpersoner som föredragshållare på ett större seminarium anordnat av EU-kommissionen i april 2016


8 h) Galileo

- Lägesrapport från kommissionen

Bakgrund

Flaggskeppsprogrammet GNSS, Galileo och EGNOS, etablerades 2008 och nu gällande GNSS-förordning är 1285/2013. Programmet syftar till uppbyggnad och drift av de europeiska satellitnavigeringssystemen.

Inom Galileoprogrammet finns en offentligt reglerad tjänst för krypterade satellitsignaler, benämnd Public Regulated Service (PRS). 2011 definierades vilka regler som ska gälla för att få tillgång till den krypterade signalen och då antogs beslut nr. 1104/2011 om tillträde till den offentliga reglerade tjänsten PRS.

EU-kommissionen kommer under dagordningspunkten att informera om Galileo- och EGNOS-programmen.8 i) Europeiska strategi för utsläppssnål rörlighet

-Föredragning av kommissionen

Bakgrund

Kommissionen presenterade den 20 juli i år ett meddelande om en europeisk strategi för utsläppssnål rörlighet. Strategin redogör för de åtgärder och initiativ som kommissionen anser är nödvändiga för att uppnå utsläppssnål rörlighet i EU. Strategin fokuserar på 1) högre effektivitet i transportsystemen, 2) utsläppssnåla energialternativ för transporter och 3) fordon med låga eller inga utsläpp.


8 j) Det kommande ordförandeskapets arbetsprogram

-Information från den maltesiska delegationen

Bakgrund

Malta, som inkommande ordförandeskap våren 2017, ska presentera sitt ordförandeprogram. Malta kommer att avsluta det triosamarbete som började med Nederländerna våren 2016 och också omfattar nuvarande hösts ordförande Slovakien.

Malta har presenterat tre M-prioriteringar, nämligen Maritime, Mediterranean och Migration. Sjöfart, Medelhavet och migration kommer alltså att bli Maltas fokusområden under kommande halvår.