KKR, RådsPM -Marknadskontroll, dp4b

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF1E

Rådspromemoria

2015-05-12

Utrikesdepartementet

Enheten för främjande och EU:s inre marknad

Rådets möte (konkurrenskraft) den 28 maj 2015

Dagordningspunkt 4b

Rubrik: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning

om marknadskontroll av produkter

Dokument:

-

Tidigare dokument: KOM (2013) 75 slutlig, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om marknadskontroll av produkter och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 1999/5/EG, 2000/9/EG, 2000/14/EG, 2001/95/EG, 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2007/23/EG, 2008/57/EG, 2009/48/EG, 2009/105/EG, 2009/142/EG, 2011/65/EG och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 305/2011, (EG) nr 764/2008 och (EG) nr 765/2008.

Fakta-PM: Utrikesdepartementet 2012/13:FPM74

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden:

Frågan har behandlats vid samråd med EU-nämnden den 15 februari och 29 november 2013 samt den 28 november 2014.

Bakgrund

Europeiska kommissionen presenterade den 13 februari 2013 ett förslag till en förordning om marknadskontroll som tillsammans med ett förslag till en förordning om konsumentprodukters säkerhet utgör det så kallade produktsäkerhetspaketet. Intensiva förhandlingar pågick under 2013 men arbetet med produktsäkerhetspaketet stannade därefter i princip av. Europaparlamentet lämnade sitt betänkande i april 2014. Orsaken till att förhandlingarna stått stilla är oenighet om artikel 7 i förordningen om konsumentprodukters säkerhet gällande obligatorisk ursprungslandsmärkning, dvs. en skyldighet att märka produkter med tillverkningsland. Sverige och flera likasinnade länder har varit emot en sådan märkning. Många medlemsstater har efterlyst en konsekvensanalys av nämnda bestämmelse eftersom en sådan saknas i kommissionens ursprungliga förslag. För att tillmötesgå detta krav presenterade kommissionen den 6 maj 2015 en studie om ursprungslandsmärkning. Ordförandskapet försöker mot bakgrund av studien finna en kompromisslösning för att komma vidare i arbetet.

Rättslig grund och beslutsförfarande

Den rättsliga grunden är artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Förordningen antas genom medbeslutandeförfarande mellan rådet och Europaparlamentet. Rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet.

Svensk ståndpunkt

Regeringen är positiv till förslaget om förordning om marknadskontroll av produkter men det bedöms inte möjligt att komma vidare med denna förordning om inte frågan om ursprungslandsmärkning som återfinns i paketets andra förordning löses ut.

Europaparlamentets inställning

Europaparlamentet har antagit sitt första ställningstagande. Parlamentet är positivt inställt till ursprungsmärkning och föreslår att tillverkare bara ska behöva märka ursprungslandet på engelska.

Förslaget

Förslagets övergripande syfte är att marknadskontrollen ska fungera bättre för ekonomiska aktörer och myndigheter. Idag regleras marknadskontroll i ett flertal olika rättsakter och det finns likartade men delvis olika krav och förfaranden tillämpliga för olika produktkategorier. Enligt förslaget samlas samtliga regler i förordningen om marknadskontroll vilket minskar risken för överlappningar mellan regelverken och gör det mer överskådligt. Att bestämmelserna blir enhetliga mellan olika produktkategorier innebär i sig en förenkling av regelverket. Samtidigt ses bestämmelserna om marknadskontroll över i syfte att ytterligare förenkla och förbättra regelverket. Förordningsförslaget innehåller t.ex. förslag kopplade till samarbete mellan myndigheter i olika medlemsstater samt sådana IT-system som används för informationsutbyte medlemsstater emellan.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

Regler motsvarande de som nu föreslås finns i dagsläget reglerat på EU-nivån i förordningen (EG) 765/2008 om ackreditering och marknadskontroll som sedan kompletteras av svenska regler tillämpliga inom enskilda sektorer samt av förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn. Befintliga regler kommer att behöva justeras till den föreslagna förordningen.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget bedöms inte få några direkta budgetära konsekvenser. Mer indirekt kan förenklade regler för marknadskontroll väntas innebära besparingar för företag, särskilt för små- och medelstora företag, och mer effektiva system för samarbete och utvecklade IT-verktyg kan antas minska kostnaderna för de nationella myndigheterna.