KKR, RådsPM -DSM, dp 7b

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF23

Rådspromemoria

2015-05-12

Utrikesdepartementet

Enheten för främjande och EU:s inre marknad

Konkurrenskraftsrådets möte 28 maj 2015

Dagordningspunkt 7b

Rubrik: Politik om den Digitala Inre Marknaden

-Presentation av kommissionen

- Diskussion

Dokument:

-

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden:

Strategin för den digitala inre marknaden behandlades i EU-nämnden den 27 februari inför Konkurrenskraftsrådet den 2 mars, som en del av diskussionen om industripolitiken i den kommande strategin för den digitala inre marknaden.

Bakgrund

Ordförandeskapet har aviserat att man avser hålla en diskussion vid KKR om strategin för Europas digitala inre marknad. Kommissionen presenterade den 6 maj ett meddelande om en strategi för Europas digitala inre marknad. Strategin syftar till att få EU:s inre marknad och den fria rörligheten att fungera väl också i en alltmer uppkopplad och digital ekonomi. Strategin innehåller en handlingsplan med både lagstiftande och icke-lagstiftande förslag, med tidsangivelser för när dessa ska läggas fram av KOM, för att sedan diskuteras och beslutas av EU:s medlemsstater och Europaparlamentet.


Den digitala inre marknaden är en av EU-ordförande Junckers viktigaste

prioriteringar, vilket också har bekräftats av Europeiska rådet, Europeiska parlamentet och lyfts fram i 2015 års tillväxtstrategi. Givet frågornas spännvidd har KOM angett att det är en fråga som rör den inre marknaden (ekonomin) i stort och därmed inte är en fråga enbart för IT-ministrar. Vice-ordförande Andrus Ansip leder och samordnar arbetet med utvecklingen av EU:s digitala inre marknad i KOM, som involverar så många som 15 kommissionärer.

Rättslig grund och beslutsförfarande

Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (FEUF)

Förslag till svensk ståndpunkt

En innovativ och digital inre marknad är en av regeringens övergripande EU-prioriteringar för EU-arbetet 2015. Regeringen föreslår att Sverige ska välkomna kommissionens meddelande. Regeringen kan ställa sig bakom de tre föreslagna huvudinriktningarna för att förverkliga en europeisk digital inre marknad och delar KOM:s bedömning att en inre marknad som till fullo drar nytta av digitaliseringens möjligheter har stor potential att bidra till Europas tillväxt och konkurrenskraft.

Regeringen föreslår vidare att Sverige välkomnar att KOM presenterar förslag på åtgärder för att stimulera den gränsöverskridande e-handeln i Europa, och att strategin belyser vikten av fria, gränsöverskridande dataflöden. Ytterligare harmonisering av t.ex. konsumentregler och förenklingar för företagen kan bidra till att gynna den gränsöverskridande e-handeln, till förmån för både konsumenter och företag. De flesta företag, oavsett sektor är beroende av fria, gränsöverskridande dataflöden för sin verksamhet idag.

Regeringen föreslår att Sverige ställer sig särskilt positivt till att den internationella dimensionen av den digitala inre marknaden lyfts fram i strategin, och delar KOM:s uppfattning att EU bör utveckla och driva en ambitiös digital handels- och investeringspolitik, för att värna frihandel och företagens konkurrenskraft.

Regeringen anser att det är positivt att KOM anger att vissa områden kräver ytterligare analys (bl.a. vad avser onlineplattformar) innan beslut om åtgärder fattas, eftersom en viktig fråga för svenskt vidkommande är att nya förslag från kommissionen bör vara evidensbaserade och föregås av heltäckande konsekvensutredningar.

Europaparlamentets inställning

Ej aktuellt

Förslaget

Strategin fokuserar på tre övergripande områden:

Förbättra företags och konsumenters tillgång till varor och tjänster online i Europa, genom att ta bort hinder för gränsöverskridande verksamhet;

Skapa rätt förutsättningar för framväxten av digitala nätverk och innovativa tjänster;

Maximera tillväxtpotentialen för EU:s digitala ekonomi, genom exempelvis investeringar i it-infrastruktur samt satsningar på digitala kunskaper och offentliga e-tjänster.

Under de tre områdena finns 16 nyckelåtgärder med därtill hörande delåtgärder.

Åtgärdsområde 1 rör bl.a. harmonisering av konsumentregler och översyn av det europeiska konsumentskyddssamarbetet; effektiv tillämpning av tjänstedirektivet för att motverka geo-blockering; minskade administrativa bördor för företagen v.g. momshantering samt förbättrad information om nationella och EU-rättsliga regler på den inre marknaden. KOM föreslår vidare harmonisering av undantag och inskränkningar i upphovsrätten. Inga skarpa förslag gällande paketleveranser presenteras, utan man siktar på en genomlysning för ökad pristransparens med start år 2016.

När det gäller åtgärdsområde 2, föreslås väntade översyner av telekomregelverket och direktivet om audiovisuella medietjänster, liksom e-dataskyddsdirektivet. När det gäller onlineplattformar anger KOM att man före årets slut ska initiera en granskning av plattformarna, inklusive deras roll i den delade ekonomin.


Gällande åtgärdsområde 3, anger KOM bl.a. att ett initiativ för fria, gränsöverskridande dataflöden ska föreslås år 2016 för att förhindra oberättigade lokaliseringskrav inom EU. En fråga som KOM anger ingår i detta är ägarskap, användning av och tillgång till data. Lansering av ett initiativ för europeiskt moln föreslås. Här finns också ett förslag om partnerskap för cybersäkerhet. Gällande digitala kunskaper anger KOM inget konkret utan hänvisar till nationell kompetens och att kommande initiativ ska omhänderta behovet av kunskaper och expertis. Avseende e-samhället aviserar KOM att man ska presentera en handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 som bl.a. syftar till ökad gränsöverskridande tillgång till offentliga e-tjänster. KOM tar här också upp behovet av att utveckla nya standarder.

I meddelandet finns en tidsplan med angivelser för när enskilda förslag väntas läggas fram för behandling i berörda rådsformationer. Ungefär hälften av förslagen ska presenteras i år, och resterande ska läggas fram nästa år.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

Åtgärdsförslagen påverkar flertalet svenska regler, bl.a. konsumentregler, kontraktsrättsliga regler, upphovsrättsliga regler, momsregler samt telekomregler. Regeringen kommer att analysera varje enskilt åtgärdsförslag i meddelandet, för att utvärdera vilka effekter de kan ha för nuvarande regelverk. I flera fall anger KOM målsättningar, och det är ännu inte klart vilka lösningar KOM tänker presentera så småningom.

Ekonomiska konsekvenser

Kan inte förutses i nuläget men KOM anger att en sammankopplad digital inre marknad kan bidra med 415 miljarder Euro per år till Europas ekonomi, och skapa 3,8 miljoner jobb.

Övrigt

-