KKR, RådsPM - RSS ERA färdplan, dp 9

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF24

Rådspromemoria

2015-05-07

Utbildningsdepartementet

Forskningspolitiska enheten

Konkurrenskraftsrådets (KKR) möte den 29 maj 2015

Dagordningspunkt: 9

Rubrik: Utkast till rådsslutsatser för färdplanen för det europeiska forskningsområdet (ERA) - antagande

Dokument: 8409/15 (RSS), ERA färdplan (ERAC 1205/15)

Fakta-PM:

2006/7:FPM77 Grönbok om det europeiska forskningsområdet (ERA)

2011/12: FPM170 Ett stärkt partnerskap för Europeiska forskningsområdet (KOM(2012) 392)

2011/12: FPM171 För bättre tillgång till vetenskaplig information (KOM(2012)401)

2012/13: FPM11 Strategi för EUs internationella samarbete inom forskning och innovation (KOM(2012)497)

2014/15: FPM4 Lägesrapport för Europeiska forskningsområdet (ERA) (KOM(2014)575)

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: ERA har tidigare behandlats vid samråd med EU-nämnden den 28 november 2014, 19 september 2014, 14 februari 2014, 20 september 2013, samt 7 december 2012.

Bakgrund

Det europeiska forskningsområdet (ERA) syftar till att uppnå ett enat forskningsområde med ett fritt flöde av forskare och vetenskaplig kunskap i Europa.

ERA har sin grund i bl.a. följande dokument:

Grönbok – Europeiska området för forskningsverksamhet: Nya utsikter (KOM(2007)161)

Ett stärkt partnerskap för det europeiska området för forskningsverksamhet (KOM(2012) 392)

Baserat på meddelandena lyfter man inom ERA vissa prioriteringar som man strävar efter att förverkliga och implementera fullt ut i Europa och vilka kan sammanfattas i:

effektivare nationella forskningssystem,

optimalt gränsöverskridande samarbete och konkurrens,

en öppen arbetsmarknad för forskare,

jämställdhet och jämställdhetsintegrering inom forskningen,

optimal cirkulering och tillgång till och överföring av vetenskaplig kunskap, samt

internationellt samarbete med tredje land inom forskning och innovation.

Konceptet europeiskt forskningsområde, ERA, beslutades vid Europeiska rådet i Lissabon år 2000. ERA beskrevs som bestående av tre delar som tillsammans ska stärka Europas konkurrenskraft och vara stöd för att Europa ska bli ett ledande kunskapsbaserat samhälle: en europeisk inre marknad för forskning, där forskare, metoder och kunskaper rörs sig fritt; en effektiv koordinering på europeisk nivå av nationella och regionala forskningsaktiviteter, program och policy; samt initiativ genomförda och finansierade på EU nivå.

I kommissionens grönbok om ERA från 2007 initieras en diskussion om Europas framtida forskningslandskap och hur man skulle gå vidare med implementeringen av ERA mot bakgrund av den alltmer globaliserade världen jämfört med då ERA som begrepp definierades år 2000.

Europeiska rådet (ER) bestämde 2011 att det europeiska forskningsområdet (ERA) ska vara förverkligat 2014. I juli 2012 presenterade kommissionen ett meddelande om hur ERA ska kunna förverkligas. Med utgångspunkt i meddelandet antogs rådsslutsatser (RSS) i december 2012. Rådsslutsatserna bekräftar kommissionens förslag på prioriteringar för ERA.

En lägesrapport för förverkligandet har tagits fram två gånger, 2013 och nu 2014. Lägesrapporterna går igenom de framsteg som gjorts inom ramen för de prioriteringar som rådet har ställt sig bakom på EU nivå och på MS nivå.

Rådsslutssatser om ERA antogs i februari 2014 och tog sin utgångspunkt i lägesrapporten från september 2013. I rådsslutssatserna inbjuds medlemsstaterna och kommissionen, genom samarbete inom ERAC (en kommitté som ger medlemsstaterna, rådet och EU-kommissionen strategisk rådgivning i frågor som rör ERA) att ta fram en färdplan med strategiska målsättningar för det fortsatta arbetet inom ERA. Målsättningen är att en färdplan ska finnas framtagen vid halvårsskiftet 2015.

Den andra lägesrapporten från kommissionen om ERA presenterades vid KKR den 26 september 2014 och vid KKR 5 december 2014 antogs rådsslutsatser om ERA med utgångspunkt i lägesrapporten från september samma år.

För att uppnå de mål som satts upp för ett väl fungerande ERA har ERAC under vintern/våren 2014-15 tagit fram ett förslag till färdplan som hjälp till medlemsstaterna att identifiera nationella aktiviteter och arbeta med implementeringen av ERA.

I syfte att effektivisera styrning och uppföljning av ERA har ERAC under vintern/våren 2014-15 inlett arbetet med att se över de s.k. ERA-relaterade gruppernas format, styrning och verksamhet.

Implementeringen av ERA sker kontinuerligt men genom förväntat antagande av RSS för ERA:s färdplan på KKR i maj och RSS för ERA:s rådgivande struktur (dp 11) höjer man nu ambitionsnivån för förverkligandet av ERA.

I maj 2015 förväntas KKR att anta RSS om färdplanen för den fortsatta implementeringen av ERA. Föreliggande RSS uppmanar medlemsstaterna att implementera ett antal topprioriterade åtgärder för var och en av ERA:s prioriteringar. Som en följd av antagande av dessa RSS förväntas varje medlemsland att påbörja implementeringen av dessa åtgärder genom lämpliga aktiviteter i sina handlingsplaner eller strategier vid halvårsskiftet 2016.

Färdplanens topprioriterade åtgärder inom respektive ERA-prioritet:

1. Effektivare nationella forskningssystem:

Stärka utvärderingen av forsknings- och innovatiospolicys och söka komplementaritet mellan och rationalisering av instrument på EU-nivå och nationell nivå.

2. Optimalt gränsöverskridande samarbete och konkurrens :

2a. Gemensam hantering av stora samhällsutmaningar:

Bättre anpassning inom och mellan den gemensamma programplaneringsprocessen och de resulterande initiativen (t.ex. gemensamma programplaneringsinitiativ) och påskynda genomförandet av dessa.

2b. Optimal användning av offentliga investeringar i forskningsinfrastruktur:

Att sträva efter optimal användning av offentliga investeringar i forskningsinfrastruktur genom att nationella prioriteringar hänger samman med ESFRI:s prioriteringar och kriterier som tar full hänsyn till långsiktig hållbarhet.

3. En öppen arbetsmarknad för forskare:

Använda öppen, transparent och meritbaserad rekryteringspraxis när det gäller forskartjänster.

4. Jämställdhet och jämställdhetsintegrering inom forskningen:

Att via nationell jämställdhetslagstiftning uppnå effektiva åtgärder för att ta itu med obalansen mellan könen i forskningsinstitutioner och beslutsfattande organ och integrera jämställdhetsperspektivet bättre i FoU-politik, forskningsprogram och forskningsprojekt.

5. Optimal cirkulering och tillgång till och överföring av vetenskaplig kunskap:

a) Implementering av policys för kunskapsöverföring på nationell nivå med syftet att maximera spridning, upptag och utnyttjande av vetenskapliga resultat. Forskningsutförande organisationer och forskningsfinansiärer bör göra kunskapsöverföring till sin andra natur genom att integrera det i sitt dagliga arbete.

b) Främja öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

6. Internationellt samarbete:

Utveckla och genomföra lämpliga gemensamma strategier och åtgärder för internationellt samarbete inom forskning, teknologi och innovation på grundval av nationella prioriteringar i medlemsstaterna.

Rättslig grund och beslutsförfarande

Rättslig grund: EUF-fördraget artikel 179 om ERA.

Beslutsförfarande: rådsslutsatser antas med konsensus

Svensk ståndpunkt

Regeringen anser att ERA är ett viktigt strategiskt projekt som är centralt för europeisk forskning och innovation. Medlemsstaterna och EU bör arbeta för en hög ambitionsnivå gällande implementering av ERA.

Regeringen stöder inriktningen i RSS som innebär att medlemsstaterna måste ta ett ökat ansvar för implementeringen av ERA.

Regeringen tycker att det är bra att rådet ger sitt stöd till den färdplan som den rådgivande kommittén ERAC tagit fram. Vi har i förhandlingarna dock ifrågasatt det lämpliga i att bifoga ERAC:s yttrande som ett annex, vilket vi har fått stöd för. Sammanfattningsvis tycker vi att det är bra att RSS ordagrant listar de topprioriterade åtgärderna för var och en av ERA:s prioriteringar.

Regeringen menar att det är bra att man följer upp implementeringen av ERA men att en monitorering inte enbart bör göras genom ett antal kvantitativa indikatorer eftersom flera av de topprioriterade åtgärderna är av mer kvalitativ natur. Uppföljningen och monitoreringen av implementeringen av ERA får inte innebära en ökad administrativ börda. Hur ERA färdplan kommer att följas upp blir en viktig fråga för SE att bevaka.

Generellt sett anser regeringen att prioriteringen om jämställdhet är särskilt viktig och bör genomsyra hela arbetet med ERA och dess implementering.

Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom ordförandeskapets utkast till rådslutsatser.

Europaparlamentets inställning

Ej känt.

Förslaget

RSS understryker vikten av implementering av ERA på nationell liksom europeisk nivå samt att implementeringen metodiskt bör följas upp genom bl.a. olika indikatorer. I rådsslutsatserna föreslås att ERAC ska lämna förslag på indikatorer och kvalitativa metoder för uppföljning av ERA färdplan vid slutet av 2015.

RSS lyfter även vikten av att de ERA-relaterade grupperna ska ge strategiskt stöd för implementeringen av Horisont 2020.

RSS uppmanar medlemsstaterna och europeiska kommissionen att implementera de prioriteringarna som lyfts i färdplanen som ERAC presenterade i april 2015, samt att medlemsstaterna bör ta fram strategier eller nationella färdplaner för detta senast vid halvårsskiftet 2016.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

Inga direkt föreliggande effekter på svenska regler

Ekonomiska konsekvenser

Inga direkta ekonomiska konsekvenser.

Övrigt

På KKR i maj kommer även RSS för ERAs rådgivande struktur att antas. Se RådsPM för dp 11.