KKR, RådsPM - produktsäkerhet, dp 4a

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF1F

Rådspromemoria

2015-05-18

Finansdepartementet

Konsumentenheten

Rådets möte (konkurrenskraft) den 28 maj 2015

Dagordningspunkt 4a

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om konsumentprodukters säkerhet

Dokument: Har ej presenterats ännu.

Tidigare dokument: KOM (2013) 78 slutlig

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om konsumentprodukters säkerhet och om upphävande av rådets direktiv 87/357/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG

Fakta-PM: Justitiedepartementet 2012/13:FPM77

Civilutskottet har informerats den 23 april 2013 och den 25 november 2014. Överläggning med civilutskottet har ägt rum den 11 juni 2013 . Ett möte med civilutskottet kommer att äga rum den 21 maj 2015. Frågan har behandlats vid samråd med EU-nämnden den 28 november 2014.

Bakgrund

Europeiska kommissionen presenterade den 13 februari 2013 ett förslag till en förordning om konsumentprodukters säkerhet som ska ersätta direktivet 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet och direktivet 87/357/EEG om farliga livsmedelsimitationer. Förslaget om förordning om konsumentprodukters säkerhet utgör tillsammans med ett förslag till en förordning om marknadskontroll av produkter, det s.k. produktsäkerhetspaketet.

Intensiva förhandlingar pågick under 2013 men arbetet med produktsäkerhetspaketet stannade därefter mer eller mindre av. Europaparlamentet lämnade sitt betänkande i april 2014.

Rättslig grund och beslutsförfarande

Den rättsliga grunden är artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Förordningen antas genom medbeslutandeförfarande mellan rådet och Europaparlamentet. Rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet.

Svensk ståndpunkt

Regeringen är i stort positivt till förslaget till förordning om konsumentprodukters säkerhet men anser att det är problematiskt med krav på ursprungslandsmärkning i denna rättsakt. Ursprungslandet som anges kan komma att vara det land där varan monteras ihop utan att vara fysiskt tillverkad där. Den föreslagna bestämmelsen riskerar därför att bli missvisande för konsumenter. Det finns andra bestämmelser i förslaget som stärker spårbarheten effektivt. Kommissionens studie ger inte skäl för att ändra ståndpunkt i denna fråga.

Europaparlamentets inställning

Europaparlamentet har antagit sitt första ställningstagande. Parlamentet är positivt inställt till ursprungslandsmärkning och föreslår att tillverkare bara ska behöva märka ursprungslandet på engelska.

Förslaget

Förslagen till förordningar syftar till att uppnå mer säkra konsumentvaror, förenkla reglerna för ekonomiska aktörer, förbättra och skärpa marknadskontrollen för produkter på den inre marknaden samt säkerställa att varor uppfyller gällande krav. Förordningarna ska ersätta nu gällande EU-regler på området som finns bl.a. i det allmänna produktsäkerhetsdirektivet från 2001.

Den utstående frågan i förhandlingarna är förslaget till obligatorisk ursprungslandsmärkning i artikel 7 i förordningen om konsumentprodukters säkerhet. Ett flertal medlemsstater har efterlyst en konsekvensanalys av nämnda bestämmelse, eftersom en sådan inte gjordes inom ramen för den ursprungliga konsekvensanalysen för de båda rättsakterna. Den 6 maj 2015 presenterade kommissionen en studie om ursprungslandsmärkning för konsumentprodukter. Studien behandlar ursprungslandsmärkning för olika produktgrupper. Av studien framgår att från tillsynsmyndigheternas perspektiv förbättrar inte, eller i så fall endast obetydligt, en obligatorisk ursprungslandsmärkning produkters spårbarhet. Inte heller när det gäller produktsäkerhet ur ett konsumentperspektiv är det enligt studien troligt att ursprungslandsmärkning spelar någon betydande roll.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

Förslaget till produktsäkerhetspaket innebär att nu gällande direktiv kommer att ersättas med två direkt tillämpliga EU-förordningar.

Det svenska regelverket bestående av produktsäkerhetslagen (2004:451), produktsäkerhetsförordningen (2004:469) och lagen om farliga livsmedelsimitationer (1992:1328) kommer därmed att behöva anpassas till en ny struktur.

Ekonomiska konsekvenser

Kommissionen bedömer att förslaget till förordning om konsumentprodukters säkerhet inte får några andra budgetkonsekvenser än dem som följer av en korrekt förvaltning av förordningen som i form av direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet redan är en del av EU-rätten.

Ett krav på ursprungslandsmärkning av alla produkter avsedda för konsumenter skulle få konsekvenser för företagen, men omfattningen är svår att bedöma.