KKR, RådsPM - direktiv om paketresor och assisterade researrangemang, dp 5

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF20

Rådspromemoria

2015-05-18

Finansdepartementet

Konsumentenheten

KKR, dp. 4a

KKR, dp. 4a

Rådets möte (konkurrenskraft) den 28 maj 2015

Dagordningspunkt 5

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om paketresor och assisterade researrangemang och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 samt direktiv 2011/83/EU och om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG (första läsningen)

Dokument: Har inte presenterats ännu.

Tidigare dokument: KOM (2013) 512 slutlig

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om paketresor och assisterade researrangemang och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 samt direktiv 2011/83/EU och om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG

Fakta-PM: Justitiedepartementet 2012/13:FPM149

Överläggning med civilutskottet har ägt rum den 8 maj 2014 och information har lämnats den 25 november 2014. Ett möte med civilutskottet kommer att äga rum den 21 maj 2015. Frågan har behandlats vid samråd med EU-nämnden den 23 maj och den 28 november 2014.

Bakgrund

Europeiska kommissionen presenterade den 9 juli 2013 ett förslag till ett direktiv om paketresor och assisterade researrangemang som ska ersätta det nuvarande minimidirektivet från 1990. Syftet är att införa enhetliga regler samt att uppdatera regelverket till dagens sätt att köpa paketresor och på så sätt förbättra konsumentskyddet.

Det finns ett brett stöd bland medlemsstaterna för initiativet att revidera nuvarande regelverk. De huvudsakliga frågeställningarna under förhandlingsarbetet har gällt tillämpningsområdet och bestämmelserna om resegarantier (insolvensskydd).

Rättslig grund och beslutsförfarande

Den rättsliga grunden är artikel 114 EUF. Direktivet antas genom

medbeslutandeförfarande mellan rådet och Europaparlamentet. Rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet.

Svensk ståndpunkt

Regeringen är positiv till initiativet att utvidga konsumentskyddet och göra regelverket mer enhetligt. Förslaget motsvarar enligt regeringens bedömning den övergripande målsättningen om att en god balans ska råda mellan konsumenters och näringsidkares intressen och att en snedvriden konkurrens på resemarknaden ska motverkas. Regeringen stödjer därför förslaget.

Europaparlamentets inställning

Europaparlamentet röstade om förslaget den 12 mars 2014. Europaparlamentet välkomnar revideringen av regelverket. De förslag till ändringar som parlamentet lämnat syftar i huvudsak till förtydliganden av förslaget. Den viktigaste frågan för parlamentet under trilogförhandlingarna har varit att s.k. click-through paketresor (se nedan) omfattas av tillämpningsområdet i likhet med kommissionens ursprungliga förslag.

Förslaget

Nuvarande direktiv om paketresor är från 1990 och utgår från att resenären köper sin paketresa ur en resekatalog. Utvecklingen av internethandeln och liberaliseringen av luftfartssektorn har lett till att resenärer i dag kan skräddarsy sina resetjänster själva, framför allt via internet. Syftet med förslaget är att modernisera regelverket så att det anpassas till dagens sätt att köpa paketresor och på så sätt förbättra konsumentskyddet. Förslaget är huvudsakligen ett fullharmoniseringsdirektiv till skillnad mot dagens direktiv.

Den huvudsakliga förändringen mot nuvarande direktiv är att tillämpningsområdet utvidgas, så att fler kombinationer av resetjänster kan utgöra en paketresa. Dessutom kommer direktivet till vissa delar att om-fatta assisterade (länkade) researrangemang. Detta är en kombination av minst två olika resetjänster som inte uppfyller kriterierna för att vara en paketresa men som har stora likheter med en paketresa. En paketresearrangör har ansvar för information före avtalet, ansvar för avtalets genomförande och ersättning om något brister i arrangemanget samt för att ställa resegarantier. En återförsäljare av assisterade researrangemang har en skyldighet att ställa resegarantier samt att informera resenären om att det inte är en paketresa som köps.

Under vårens trilogförhandlingar har vissa ändringar skett i förhållande till rådets förslag till en allmän inriktning som beslutades i december 2014. Det rör sig huvudsakligen om ändringar som syftar till att förtydliga förslaget. Liksom i kommissionens förslag ingår en s.k. click-through paketresa i definitionen av paketresa, dvs. en paketresa där två resetjänster köps från olika näringsidkare genom länkade bokningsprocesser och där resenärens bokningsuppgifter förs över till den andra näringsidkaren. I rådets förslag skulle en sådan kombination i stället vara ett assisterat researrangemang och därmed omfattas av bestämmelserna om resegarantier men inte av övriga regler som gäller paketresor.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

Nuvarande direktiv genomförs i svensk rätt genom lagen (1992:1672) om paketresor (paketreselagen) och resegarantilagen (1972:204). Förslaget till nytt direktiv kommer att innebära ändringar i båda lagarna.

Ekonomiska konsekvenser

I och med att fler kombinationer av resetjänster kommer att omfattas av regelverket, kommer fler aktörer behöva ställa resegarantier. I den svenska resegarantilagen finns dock redan i dag krav på resegaranti för ”paketliknande” researrangemang. Förslaget innebär vissa lättnader för företagen jämfört med dagens direktiv. Eventuella kostnadsökningar för det allmänna bör kunna finansieras inom ramen för befintliga anslag.