KKR, RådsPM - RSS ERA rådgivande struktur, dp 10

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF25

Rådspromemoria

2015-05-07

Utbildningsdepartementet

Forskningspolitiska enheten

Konkurrenskraftsrådets (KKR) möte den 29 maj 2015

Dagordningspunkt: 10

Rubrik: Utkast till rådsslutsatser om den rådgivande strukturen för det europeiska forskningsområdet (ERA) - antagande

Dokument: 8562/15 (RSS)

Fakta-PM:

2006/7:FPM77 Grönbok om det europeiska forskningsområdet (ERA)

2011/12: FPM170 Ett stärkt partnerskap för Europeiska forskningsområdet (KOM(2012) 392)

2011/12: FPM171 För bättre tillgång till vetenskaplig information (KOM(2012)401)

2012/13: FPM11 Strategi för EUs internationella samarbete inom forskning och innovation (KOM(2012)497)

2014/15: FPM4 Lägesrapport för Europeiska forskningsområdet (ERA) (KOM(2014)575)

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: ERA har tidigare behandlats vid samråd med EU-nämnden den 28 november 2014, 19 september 2014, 14 februari 2014, 20 september 2013, samt 7 december 2012.

Bakgrund

Det europeiska forskningsområdet (ERA) syftar till att uppnå ett enat forskningsområde med ett fritt flöde av forskare och vetenskaplig kunskap i Europa.

ERA har sin grund i bl.a. följande dokument:

Grönbok – Europeiska området för forskningsverksamhet: Nya utsikter (KOM(2007)161)

Ett stärkt partnerskap för det europeiska området för forskningsverksamhet (KOM(2012) 392)

Konceptet europeiskt forskningsområde, ERA, beslutades vid Europeiska rådet i Lissabon år 2000. ERA beskrevs som bestående av tre delar som tillsammans ska stärka Europas konkurrenskraft och vara stöd för att Europa ska bli ett ledande kunskapsbaserat samhälle: en europeisk inre marknad för forskning, där forskare, metoder och kunskaper rörs sig fritt; en effektiv koordinering på europeisk nivå av nationella och regionala forskningsaktiviteter, program och policy; samt initiativ genomförda och finansierade på EU nivå.

I kommissionens grönbok om ERA från 2007 initieras en diskussion om Europas framtida forskningslandskap och hur man skulle gå vidare med implementeringen av ERA mot bakgrund av den alltmer globaliserade världen jämfört med då ERA som begrepp definierades år 2000.

Europeiska rådet (ER) bestämde 2011 att det europeiska forskningsområdet (ERA) ska vara förverkligat 2014. I juli 2012 presenterade kommissionen ett meddelande om hur ERA ska kunna förverkligas. Med utgångspunkt i meddelandet antogs rådsslutsatser (RSS) i december 2012. Rådsslutsatserna bekräftar kommissionens förslag på prioriteringar för ERA.

En lägesrapport för förverkligandet har tagits fram två gånger, 2013 och nu 2014. Lägesrapporterna går igenom de framsteg som gjorts inom ramen för de prioriteringar som rådet har ställt sig bakom på EU nivå och på MS nivå.

Rådsslutssatser om ERA antogs i februari 2014 och tog sin utgångspunkt i lägesrapporten från september 2013. I rådsslutssatserna inbjuds medlemsstaterna och kommissionen, genom samarbete inom ERAC (en kommitté som ger medlemsstaterna, rådet och EU-kommissionen strategisk rådgivning i frågor som rör ERA) att ta fram en färdplan med strategiska målsättningar för det fortsatta arbetet inom ERA. Målsättningen är att en färdplan ska finnas framtagen vid halvårsskiftet 2015.

Den andra lägesrapporten från kommissionen om ERA presenterades vid KKR den 26 september 2014 och vid KKR 5 december 2014 antogs rådsslutsatser om ERA med utgångspunkt i lägesrapporten från september samma år.

För att uppnå de mål som satts upp för ett väl fungerande ERA har ERAC under vintern/våren 2014-15 tagit fram ett förslag till färdplan som hjälp till medlemsstaterna att identifiera nationella aktiviteter och arbeta med implementeringen av ERA.

Färdplanens topprioriterade åtgärder inom respektive ERA-prioritet:

1. Effektivare nationella forskningssystem:

Stärka utvärderingen av forsknings- och innovatiospolicys och söka komplementaritet mellan och rationalisering av instrument på EU-nivå och nationell nivå.

2. Optimalt gränsöverskridande samarbete och konkurrens :

2a. Gemensam hantering av stora samhällsutmaningar:

Bättre anpassning inom och mellan den gemensamma programplaneringsprocessen och de resulterande initiativen (t.ex. gemensamma programplaneringsinitiativ) och påskynda genomförandet av dessa.

2b. Optimal användning av offentliga investeringar i forskningsinfrastruktur:

Att sträva efter optimal användning av offentliga investeringar i forskningsinfrastruktur genom att nationella prioriteringar hänger samman med ESFRI:s prioriteringar och kriterier som tar full hänsyn till långsiktig hållbarhet.

3. En öppen arbetsmarknad för forskare:

Använda öppen, transparent och meritbaserad rekryteringspraxis när det gäller forskartjänster.

4. Jämställdhet och jämställdhetsintegrering inom forskningen:

Att via nationell jämställdhetslagstiftning uppnå effektiva åtgärder för att ta itu med obalansen mellan könen i forskningsinstitutioner och beslutsfattande organ och integrera jämställdhetsperspektivet bättre i FoU-politik, forskningsprogram och forskningsprojekt.

5. Optimal cirkulering och tillgång till och överföring av vetenskaplig kunskap:

a) Implementering av policys för kunskapsöverföring på nationell nivå med syftet att maximera spridning, upptag och utnyttjande av vetenskapliga resultat. Forskningsutförande organisationer och forskningsfinansiärer bör göra kunskapsöverföring till sin andra natur genom att integrera det i sitt dagliga arbete.

b) Främja öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

6. Internationellt samarbete:

Utveckla och genomföra lämpliga gemensamma strategier och åtgärder för internationellt samarbete inom forskning, teknologi och innovation på grundval av nationella prioriteringar i medlemsstaterna.

I syfte att effektivisera styrning och uppföljning av ERA har ERAC under vintern/våren 2014-15 inlett arbetet med att se över de s.k. ERA-relaterade gruppernas format, styrning och verksamhet.

Implementeringen av ERA sker kontinuerligt men genom förväntat antagande av RSS för ERA:s färdplan på KKR i maj (dp 10) och RSS för ERA:s rådgivande struktur höjer man nu ambitionsnivån för förverkligandet av ERA.

Nedan följer en uppräkning av de ERA-grupper som är aktiva idag:

ERAC - European Research Area and Innovation Committee. ERAC är en kommitté som ger medlemsstaterna, rådet och EU-kommissionen strategisk rådgivning i frågor som rör ERA.

SFIC – Strategic forum for forward looking activities. Fokus är implementering av den internationella dimensionen av ERA.

GPC – Groupe de haut niveau pour la Programmation Conjointe (High level group on joint programming). GPC är en högnivågrupp för gemensam programplanering.

ESFRI – European Strategy Forum for Research Infrastructure. ESFRI är en arbetsgrupp under medlemsländerna som gör översikter och prioriteringar av satsningar på forskningsinfrastruktur i medlemsländerna.

SGHRM – The ERA Steering Group on Human Resources and Mobility. Denna ERA-grupp fokuserar på karriär- och mobilitetsfrågor för forskare på EU nivå och på nationell nivå.

HG – Helsinki Group on Gender in Research and Innovation. Denna ERA grupp fokuserar på hur jämställdhet implementeras i ERA.

KT – The ERAC Working Group on Knowledge Transfer. Denna ERA grupp har inrättats för att se över hantering av immaterialrätt inom kunskapsöverföring (nyttiggörande) samt över metoder och processer för framgångsrik kunskapsöverföring.

Utöver dessa 7 mer formella grupper finns även ytterligare tre grupper inrättade:

ERAC task force on Open Access

Group of National Points of Reference on Open Access

Digital ERA Forum. Denna grupp inrättades då den digitala aspekten betonades i implementeringen av ERA genom ett meddelande från kommissionen 2012. Gruppen stödjer insatser inom området e-vetenskap och e-infrastruktur som syftar till att implementera ERA.

I RSS rörande ERA från 2011 (11032/11) identifierade man ett behov av en ökad koordinering mellan ERAC och de ERA-relaterade grupperna. I RSS rörande ERA från 2013 (10331/13) enades rådet om att se över strukturen och mandaten för dessa grupper och bjöd därmed in kommissionen och ERAC till att överväga en eventuell översyn, vilket nu har påbörjats.

Rättslig grund och beslutsförfarande

Rättslig grund: EUF-fördraget artikel 179 om ERA.

Beslutsförfarande: rådsslutsatser antas med konsensus.

Svensk ståndpunkt

Regeringen anser att ERA är ett viktigt strategiskt projekt som är centralt för europeisk forskning och innovation. Medlemsstaterna och EU bör arbeta för en hög ambitionsnivå gällande implementering av ERA.

Regeringen anser att ökad koordinering mellan ERAC och de ERA-relaterade grupperna är viktig för att uppnå hög effektivitet av implementeringen av ERA. Regeringen anser därför att det är bra att ordförande lägger fram förslag till RSS om ERA:s rådgivande struktur. Vidare är det positivt att man nu ser över de ERA-relaterade gruppernas mandat vilka bör vara tydliga men tillåta de enskilda grupperna att agera självständigt.

Regeringen menar att de ERA-relaterade grupperna bör återspegla de övergripande prioriteringarna som lyfts fram i färdplanen för ERA men att de inte enbart ska fokusera på implementeringen av färdplanen utan även fortsättningsvis ha en strategisk och rådgivande roll. Denna ståndpunkt har vi fått gehör för.

Regeringen anser också att medlemsstaterna bör ha god nationell samordning för arbetet i de ERA-relaterade grupperna, att grupperna bör omnämnas som just ERA-relaterade grupper för att understryka det kontinuerliga arbetet med implementeringen av ERA, samt att ERAC får en ökad strategisk roll och fokuserar på den övergripande koordineringen mellan de ERA-relaterade grupperna, vilket är ståndpunkter vi har fått gehör för.

Regeringen har inte ansett att ERAC ska ha delat ledarskap mellan kommissionen och medlem från ett medlemsland eftersom detta kan leda till ineffektivitet i beslutsprocesserna.

Generellt sett anser regeringen att prioriteringen om jämställdhet är särskilt viktig vilket bör återspeglas i den fortsatta processen för översynen av de ERA-relaterade grupperna.

Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom ordförandeskapets utkast till rådslutsatser.

Europaparlamentets inställning

Ej känt.

Förslaget

RSS anger att de ERA-relaterade grupperna ska stödja och verka för implementeringen av de sex övergripande ERA-prioriteringarna samt att gruppernas mandat bör ses över. Vidare anger RSS att grupperna ska utarbeta egna arbetsprogram vilka ska samordnas genom ERAC.

RSS anger också att ERAC ska arbeta vidare med icke utlösta frågor rörande ERA-gruppernas mandat och koordinering, samt ta fram standardklausuler för dessa. RSS anger också att ERAC ska ta fram förslag till mekanismer för fortsatt hantering av de ERA-relaterade grupperna inklusive deras förutsättningar och mandat.

Slutligen anger RSS att ERAC ska ha ett delat ordförandeskap mellan kommissionen och medlemsstaterna samt att ERACs styrgrupp ska bestå av de två ordförandena från ERAC samt ordförande från respektive ERA-grupp samt ytterligare två representanter från medlemsstaterna.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

Inga direkt föreliggande effekter på svenska regler.

Ekonomiska konsekvenser

Inga direkta ekonomiska konsekvenser.

Övrigt

På KKR i maj förväntas även RSS för färdplanen för ERAs att antas. Se RådsPM för dp 10.