KKR, RådsPM - Rådsslutsatser Digital omvandling industrin, dp 7a

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF22

Rådspromemoria

2015-05-15

Näringsdepartementet

Enheten för företag och företagande

Konkurrenskraftrådets möte den 28-29 maj 2015

Dagordningspunkt 7a

Rubrik: Utkast till rådsslutsatser om digital omvandling av europeisk industri

Dokument: 8566/15

Tidigare dokument: -

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: -

Bakgrund

Det lettiska ordförandeskapet tog i april månad fram ett utkast till rådsslutsatser om digital omvandling av europeisk industri. Förslag till rådsslutsatser har därefter förhandlats vid i huvudsak två möten i rådsarbetsgruppen för konkurrenskraft och tillväxt, den 21 och 29 april, och även behandlats kort den 4 maj 2015.

Kommissionen har tidigare kommit med bl.a. meddelanden om ”En digital agenda för Europa” (KOM(2010)245) och ”För en europeisk industriell renässans” (KOM(2014)14), vilket det erinras om i inledningen av förslaget till rådsslutsatser. Den 6 maj 2015 presenterade kommissionen sin strategi för utveckling av den digitala inre marknaden (KOM(2015)192)slutlig). Olika aspekter rörande den digitala inre marknaden har tidigare behandlats bl.a. vid de två senaste mötena för Konkurrenskraftsrådet och nu senast vid det s.k. informella ministermötet i Riga i mars månad.

Rättslig grund och beslutsförfarande

Rådsslutsatser antas genom konsensus.

Svensk ståndpunkt

Regeringen föreslår att Sverige kan godkänna rådsslutsatserna. Sammantaget har centrala svenska ståndpunkter beaktats väl i rådsslutsatserna.

Europaparlamentets inställning

-

Förslaget

I förslaget till rådsslutsatser framhålls bl.a. vikten av en digital omvandling av EU:s industri för att skapa arbetstillfällen, öka produktiviteten och förbättra europeiska företags konkurrenskraft. För att åstadkomma detta nämns en rad olika åtgärder. Det finns bl.a. skrivningar om vikten av enkla och förutsägbara ramvillkor, borttagande av oproportionerliga regelbördor och andra hinder för nyttjande av den fulla potentialen för såväl digitalisering av industrin som gränsöverskridande e-handel, att den digitala dimensionen ska beaktas i konsekvensutredningar inför nya EU-rättsakter och i utvärderingar av befintliga regelverk för att tillse att de är ändamålsenliga för den nya digitala tidsåldern. Vidare framhålls bl.a. behovet av öppenhet för den digitala inre marknaden gentemot omvärlden, att hänsyn ska tas till behovet av fria, gränsöverskridande dataflöden, och att den internationella dimensionen ska beaktas i flera olika avseenden.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

-

Ekonomiska konsekvenser

-

Övrigt

-