KKR, RådsPM - enmansbolag, dp 6

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF21

Rådspromemoria

2015-05-13

Justitiedepartementet

Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Konkurrenskraftsrådets möte den 28-29 maj 2015 – EU-förslag om privata enmansbolag med begränsat ansvar (SUP-bolag)

Dagordningspunkt 6

Rubrik: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar (Första läsningen)

Ärende 2014/0120 (COD)

Allmän inriktning

Tidigare dokument:

KOM(2014) 212 slutlig

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar

KOM(2014) 212 slutlig bilaga 1 och bilaga 2

SWD(2014) 123 final Sammanfattning av konsekvensanalys

Faktapromemoria 2013/14:FPM 82

Information lämnades till civilutskottet den 13 maj 2014 och den 3 mars 2015. Överläggning hölls med civilutskottet den 16 april 2015, utskottssammanträde 2014/15:23. Civilutskottets subsidiaritetsprövning, utskottssammanträde 2013/14:29.

Information lämnades skriftligen till justitieutskottet den 15 april 2015.

Förslaget har inte tidigare behandlats av EU-nämnden.

Bakgrund

I april 2014 lade kommissionen fram ett förslag till ett direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar, Societas Unius Personae, (SUP-bolag). Målet med direktivet är att underlätta grundandet av privata enmansbolag med begränsat ansvar. Bolagsformen ska följa samma regler i hela EU i vissa frågor. Ett SUP-bolag ska ha en enda andel som enligt huvudregeln innehas av en och samma person. Det ska dock inte vara någon ny europeisk associationsform utan en nationell bolagsform som grundas och drivs i enlighet med harmoniserade bestämmelser som gäller i alla medlemsstater.

Förslaget har förhandlats i rådets arbetsgrupp för bolagsrätt sedan maj 2014. Vid Coreper den 8 maj i år konstaterade ORDF att det enligt de gamla röstningsreglerna finns en blockerande minoritet mot förslaget. ORDF meddelade vid mötet att förslaget ändå kommer att tas upp för en allmän inriktning på konkurrenskraftsrådets möte i maj.

Rättslig grund och beslutsförfarande

Se faktapromemoria 2013/14:FPM 82.

Svensk ståndpunkt

Svensk ståndpunkt efter överläggning med civilutskottet

För Sverige är det av största vikt att nedanstående aspekter får genomslag i förhandlingen:

Risker för missbruk av bolagsformen ska så långt som möjligt förebyggas. Den svenska bolagsstyrningsmodellen och den svenska arbetsmarknadsmodellen bör värnas, liksom skyddet för borgenärer och arbetstagare.

Kringgåenden av skatteregler och negativa konsekvenser för arbetstagares styrelserepresentation bör motverkas. Det bör ställas krav på att ett SUP-bolag ska registreras i den medlemsstat där bolaget har sin huvudsakliga verksamhet.

Kraven vid registreringen av ett SUP-bolag bör motsvara kraven vid registreringen av ett privat aktiebolag, t.ex. krav på identifiering. Ett samarbete mellan medlemsstaternas registreringsmyndigheter bör gynnas för att underlätta kontroller av inskickade uppgifter.

Bestämmelserna om kapitalskydd bör utformas så att risken för att bolagsformen används för oseriös verksamhet minimeras. Medlemsstaterna bör få ställa krav på att ett SUP-bolag ska ha högre aktiekapital än en euro/krona.

Om Sverige i förhandlingarna inte får genomslag för de aspekter som redovisats ovan kommer Sverige att verka för att skapa en blockerande minoritet.

Förslag till svensk position vid konkurrenskraftsrådet

Sverige bör verka för att så långt möjligt få genomslag för den svenska ståndpunkten i förhandlingen.

Europaparlamentets inställning

Förslaget behandlas i Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor. Enligt underhandskontakter finns det visst stöd i Europaparlamentet för de svenska ståndpunkterna.

Förslaget

Se faktapromemoria 2013/14:FPM 82.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

Se faktapromemoria 2013/14:FPM 82.

Ekonomiska konsekvenser

Se faktapromemoria 2013/14:FPM 82.