KKR, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2020/21:4D4E00

Kommenterad dagordning rådet

2020-09-03

Utrikesdepartementet

Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad

KKR inre marknad och industri den 18 september 2020

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

Icke lagstiftande verksamhet

3.Rådsslutsatser kring en fördjupad inre marknad för en stark återhämtning och ett konkurrenskraftigt, hållbart Europa

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Diskussion och antagande

Ansvarigt statsråd: Anna Hallberg

Förslagets innehåll:

Rådsslutsatserna är framåtblickande med fokus på behovet av en fortsatt fördjupning av EU:s inre marknad i stort. Avstamp görs i kommissionens så kallade marspaket samt EU:s digitala strategi och den gröna given som presenterades i våras. Vidare understryks behovet av att återställa den inre marknaden mot bakgrund av covid-19. Andra svenska prioriteringar som lyfts fram i slutsatserna är vikten av att upprätthålla den inre marknadens funktion även i kristider samt ett ökat fokus på genomförande och efterlevnad av existerande regelverk.

Sverige har i nuvarande kompromissförslag fått gehör för bland annat tjänstesektorns betydelse, standardisering och digitalisering.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen kan ställa sig bakom rådsslutsatserna då flera för Sverige viktiga prioriteringar omfattas.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: -

Fortsatt behandling av ärendet: -

Faktapromemoria: -

4. Internationell konkurrenskraft och industriell resiliens

Vilken typ av behandling förväntas i rådet:

Diskussionspunkt

Ansvarigt statsråd: Ibrahim Baylan

Förslagets innehåll:

Diskussionen väntas handla om kopplingen mellan internationell konkurrenskraft och industrins resiliens. Den pågående pandemin har förstärkt debatten om ökad suveränitet på det teknologiska området och åternationalisering av värdekedjor. Det finns delade åsikter om huruvida resiliens kan stärkas genom att begränsa öppenheten gentemot tredje land eller om öppenhet stärker resiliensen.

Till detta kommer krav på att säkra lika konkurrensförhållanden globalt och inom EU, och komma till rätta med att tredje länder bl.a. använder subventioner för att vinna konkurrensfördelar.

2 (3)

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen anser att en rättvis, öppen och konkurrensutsatt hemmamarknad måste vara utgångspunkten för att skapa motståndskraft och säkra att europeiska företag är internationellt konkurrenskraftiga.

Återhämtningen efter covid-19 ska vara grön och digital och att grunden för återuppbyggnad bör vara att återställa och fördjupa den inre marknaden. Vad gäller debatten om åternationalisering av värdekedjor anser regeringen att EU:s öppenhet är nyckeln till EU:s konkurrenskraft och att åternationalisering riskerar att leda till bristande effektivitet, högre kostnader och sämre ekonomisk utveckling. Det behövs mer handel för att stärka vår konkurrenskraft och tillväxt, inte mindre.

Regeringen anser att ”strategisk resiliens” är ett bättre begrepp med fokus på att arbeta för att stärka och diversifiera leveranskedjorna. Den processen bör drivas av företagen själva som vet vilka behoven är och var eventuella sårbarheter finns. EU kan underlätta för företagen genom att återställa och fördjupa den inre marknaden, ingå handelsavtal och genom att ta täten i den gröna och den digitala omställningen. Här noterar regeringen de ekosystem som utpekas i kommissionens återhämtningsplan. Dessa ekosystem visar hur komplicerade värdekedjor är och inget land gynnas av en åternationalisering för att korta värdekedjor för att försöka bli självförsörjande på varor.

Datum för tidigare behandling i riksdagen: -

Fortsatt behandling av ärendet: -

Faktapromemoria: -

3 (3)