KKR, Kommenterad dagordning KKR 28-29 maj

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2014/15:3AAF1D

Kommenterad dagordning

rådet

2015-05-14

Utbildningsdepartementet

Konkurrenskraftsrådets möte den 28-29 maj 2015

1. Godkännande av dagordningen

Icke Lagstiftande ärenden

2. (ev.) Antagande av A-punkter

Lagstiftande ärenden

3. (ev.) Antagande av A-punkter

Inre marknad och industri

4. Produktsäkerhetspaketet (första läsningen)

- Allmän inriktning

Europeiska kommissionen presenterade den 13 februari 2013 ett förslag till förordning om konsumentprodukters säkerhet som en del av ett produktsäkerhetspaket. Förslaget till förordning syftar till att uppnå mer säkra konsumentvaror. Europeiska kommissionen presenterade samtidigt ett förslag till förordning om marknadskontroll av produkter. Detta förslags övergripande syfte är att omstrukturera och förenkla befintliga regler om marknadskontroll till nytta för företag, konsumenter och myndigheter.

Intensiva förhandlingar ägde rum under 2013. Europaparlamentet lämnade sitt betänkande i april 2014. Den utestående frågan i förhandlingarna är förslaget till obligatorisk ursprungslandsmärkning i artikel 7 i förordningen om konsumentprodukters säkerhet. Många medlemsstater har efterlyst en konsekvensanalys av nämnda bestämmelse vilket saknas i kommissionens ursprungliga förslag. För att tillmötesgå detta krav presenterade kommissionen den 6 maj 2015 en studie om ursprungslandsmärkning för konsumentprodukter.

Det lettiska ordförandeskapet överväger att föra upp produktsäkerhetspaketet på konkurrenskraftsrådet 28 maj för beslut om en allmän inriktning. Den diskussion som förutses gäller artikel 7 om obligatorisk ursprungslandsmärkning.

a) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om konsumentprodukters säkerhet och om upphävande av rådets direktiv 87/357/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG

Ansvarigt statsråd: Per Bolund

Tidigare behandling i riksdagen

Civilutskottet har informerats den 23 april 2013 och den 25 november 2014. Överläggning med civilutskottet har ägt rum den 11 juni 2013 . Ett möte med civilutskottet kommer att äga rum den 21 maj 2015. Frågan har behandlats vid samråd med EU-nämnden den 28 november 2014.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen är positiv till förslaget, men anser att det är problematiskt med krav på ursprungslandsmärkning i denna rättsakt. Ursprungslandet som anges kan komma att vara det land där varan monteras ihop utan att vara fysiskt tillverkad där. Den föreslagna bestämmelsen riskerar att bli missvisande för konsumenter. Det finns andra bestämmelser som stärker spårbarheten effektivt. Kommissionens studie ger inte skäl för att ändra ståndpunkt i denna fråga.

b) Förslag om förordning om marknadskontroll av varor

Ansvarigt statsråd: Mikael Damberg

Tidigare behandling i riksdagen

Näringsutskottet har informerats den 14 februari och den 28 november 2013. Överläggning med civilutskottet bl.a. i fråga om den omdebatterade frågan om obligatorisk urspungslandsmärkning har ägt rum den 11 juni 2013. Frågan har behandlats vid samråd med EU-nämnden den 28 november 2014.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen är positiv till förslaget om förordning om marknadskontroll av produkter men det bedöms inte möjligt att komma vidare med denna förordning om inte frågan om ursprungslandsmärkning som återfinns i paketets andra förordning löses ut.

5. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om paketresor och assisterade researrangemang och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 samt direktiv 2011/83/EU och om upphävande av rådets direktiv 90/314/EEG (första läsningen)

- Politisk överenskommelse

Ansvarigt statsråd: Per Bolund.

Europeiska kommissionen presenterade den 9 juli 2013 ett förslag till ett direktiv om paketresor och assisterade researrangemang som ska ersätta det nuvarande minimidirektivet från 1990. Syftet är att införa enhetliga regler samt att uppdatera regelverket till dagens sätt att köpa paketresor och på så sätt förbättra konsumentskyddet. Europaparlamentet har röstat om förslaget den 12 mars 2014. Rådet beslutade om en allmän inriktning vid konkurrenskraftsrådet den 4 december 2014. Under våren har trilogförhandlingar ägt rum och det lettiska ordförandeskapets avsikt är att rådet ska besluta om en politisk överenskommelse vid konkurrenskraftsrådet den 28 maj 2015.

Tidigare behandling i riksdagen

Överläggning med civilutskottet har ägt rum den 8 maj 2014 och information har lämnats den 25 november 2014. Ett möte med civilutskottet kommer att äga rum den 21 maj 2015. Frågan har behandlats vid samråd med EU-nämnden den 23 maj och den 28 november 2014.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen är positiv till initiativet att utvidga konsumentskyddet och göra regelverket mer enhetligt. Förslaget motsvarar enligt regeringens bedömning den övergripande målsättningen om att en god balans ska råda mellan konsumenters och näringsidkares intressen och att en snedvriden konkurrens på resemarknaden ska motverkas. Regeringen stödjer därför förslaget.

6. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar (Första läsningen)

- Allmän inriktning

Ansvarigt statsråd: Morgan Johansson

I april 2014 lade kommissionen fram ett förslag till ett direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar, Societas Unius Personae, (SUP-bolag). Målet med direktivet är att underlätta grundandet av privata enmansbolag med begränsat ansvar.

Vid Coreper den 8 maj i år konstaterade ordförandeskapet att det enligt de gamla röstningsreglerna finns en blockerande minoritet mot förslaget men att förslaget ändå kommer att tas upp för en allmän inriktning på konkurrenskraftsrådets möte i maj.

Tidigare behandling i riksdagen

Information lämnades till civilutskottet den 13 maj 2014 och den 3 mars 2015. Överläggning hölls med civilutskottet den 16 april 2015. Information lämnades skriftligen till justitieutskottet den 15 april 2015.

Förslaget har inte tidigare behandlats av EU-nämnden.

Förslag till svensk position vid konkurrenskraftsrådet:

Sverige bör verka för att så långt möjligt få genomslag för den svenska ståndpunkten i förhandlingen.

Icke lagstiftande ärenden

7. Politik om den Digitala Inre Marknaden

Ansvarigt statsråd: Mikael Damberg

a) Rådsslutsatser om digital omvandling av europeisk industri

- Antagande

Det lettiska ordförandeskapet tog i april månad fram ett utkast till rådsslutsatser om digital omvandling av europeisk industri. Förslag till rådsslutsatser har därefter förhandlats vid i huvudsak två möten i rådsarbetsgruppen för konkurrenskraft och tillväxt.

I förslaget till rådsslutsatser framhålls bl.a. vikten av en digital omvandling av EU:s industri för att skapa arbetstillfällen, öka produktiviteten och förbättra europeiska företags konkurrenskraft.

Tidigare behandling i riksdagen

Samråd med EU-nämnden om industripolitiken inom den framtida strategin för den digitala inre marknaden ägde rum den 27 februari 2015.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen föreslår att Sverige kan godkänna rådsslutsatserna. Sammantaget har centrala svenska ståndpunkter beaktats väl i rådsslutsatserna.

b) Strategin för den Digitala Inre Marknaden

- Presentation av Kommissionen

- Diskussion

Ordförandeskapet har aviserat att man avser hålla en diskussion vid KKR om strategin för Europas digitala inre marknad.

Kommissionen presenterade den 6 maj ett meddelande om en strategi för Europas digitala inre marknad. Strategin syftar till att få EU:s inre marknad och den fria rörligheten att fungera väl också i en alltmer uppkopplad och digital ekonomi. Strategin innehåller en handlingsplan med både lagstiftande och icke-lagstiftande förslag, med tidsangivelser för när dessa ska läggas fram av kommissionen, för att sedan diskuteras och beslutas av EU:s medlemsstater och Europaparlamentet.

Tidigare behandling i riksdagen

Strategin har inte tidigare behandlats i riksdagen.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen föreslår att Sverige välkomnar kommissionens meddelande. Sverige kan ställa sig bakom de tre föreslagna huvudinriktningarna för att förverkliga en europeisk digital inre marknad och delar kommissionens bedömning att en inre marknad som till fullo drar nytta av digitaliseringens möjligheter har stor potential att bidra till Europas tillväxt och konkurrenskraft.

Sverige välkomnar vidare att kommissionen presenterar förslag på åtgärder för att stimulera den gränsöverskridande e-handeln i Europa, och att strategin belyser vikten av fria, gränsöverskridande dataflöden. Ytterligare harmonisering av t.ex. konsumentregler och förenklingar för företagen kan bidra till att gynna den gränsöverskridande e-handeln, till förmån för både konsumenter och företag. De flesta företag, oavsett sektor, är beroende av fria, gränsöverskridande dataflöden för sin verksamhet idag.

Det är särskilt positivt att den internationella dimensionen av den digitala inre marknaden lyfts fram i strategin och Sverige delar kommissionens uppfattning att EU bör utveckla och driva en ambitiös digital handels- och investeringspolitik, för att värna frihandel och företagens konkurrenskraft.

Vidare är det positivt att kommissionen anger att vissa områden kräver ytterligare analys (bl.a. vad avser onlineplattformar) innan beslut om åtgärder fattas, eftersom en viktig fråga för svenskt vidkommande är att nya förslag från kommissionen bör vara evidensbaserade och föregås av heltäckande konsekvensutredningar.

Övriga frågor

8. a) Pågående lagstiftningsförslag

Översynen av EU:s varumärkessystem (första behandlingen)

  • Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) 207/2009 om gemenskapsvarumärken
  • Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning)

- Information

Ansvarigt statsråd: Morgan Johansson

Sedan våren 2013 har det pågått förhandlingar om kommissionens förslag till en översyn av EU:s varumärkessystem. Översynen innebär ändringar i varumärkesdirektivet, som harmoniserar den nationella varumärkesrätten inom EU, och i varumärkesförordningen, som gör det möjligt att registrera varumärken på EU-nivå.

Förhandlingarna i rådet avslutades i juli förra året. Därefter inleddes trilogförhandlingar mellan rådet, Europaparlamentet och kommissionen. Det sista trilogmötet hölls i april i år då de tre institutionerna nådde en politisk överenskommelse. Målsättningen är att rättsakterna ska kunna antas i höst.

Vid KKR kommer ordförandeskapet att lämna information om förhandlingarna.

Tidigare behandling i riksdagen

Förslaget var föremål för samråd med EU-nämnden den 23 maj 2014.

Förslag till svensk ståndpunkt

Sverige välkomnar den politiska överenskommelsen och kan notera informationen från ordförandeskapet.

b) Uppdatering om genomförandet av EU kommissionens meddelande om försvarsindustrin

Ansvarigt statsråd: Peter Hultqvist

Dagordningspunkten är en presentation av en rapport från Kommissionen vilken diskuteras av försvarsministrarna vid utrikesrådet den 18 maj.

Tidigare behandling i riksdagen

Rådsslutsatser kopplade till meddelandet var föremål för samråd med EU-nämnden den 13 maj 2015.

rslag till svensk ståndpunkt

Regeringens inriktning är att allt samarbete kring dessa frågor ska vara mellanstatligt, och att medlemsstaternas behov ska vara drivande.

Merparten av dessa frågor rör medlemsstaternas nationella suveränitet. Det samarbetet bör vara mellanstatligt, och utrymmet för Kommissionen är här begränsat.

c) Implementering av det enhetliga patentsystemet

- Presentation av Kommissionen och av ordförandena från respektive genomförandekommitté

Ansvarigt statsråd: Morgan Johansson

Under dagordningspunkten kommer Kommissionen samt ordföranden i den förberedande kommittén för den enhetliga patentdomstolen respektive ordföranden i det särskilda utskottet för det enhetliga patentskyddet att ge en lägesrapport över implementeringen av det enhetliga patentsystemet.

Tidigare behandling i riksdagen

Frågan behandlades senast i nämnden den 19 september 2014 inför Konkurrenskraftsrådet 25 september 2014.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen föreslår att Sverige kan välkomna informationen från kommittéerna.

Om tillfälle ges är det angeläget att Sverige understryker viken av ett snabbt genomförande av reformen och att de deltagande medlemsstaterna enas om låga avgiftsnivåer för det enhetliga patentskyddet så att reformen kan uppfylla sina syften – främjandet av innovation, tillväxt och jobb i EU.

d) Inventering av rådets slutsatser från december 2013 - rapport från högnivågruppen för konkurrenskraft och tillväxt

- Presentation från ordförandeskapet och högnivågruppens ordförande

Inför rådets möte 28 maj har högnivågruppen för konkurrenskraft och tillväxt genomfört en inventering av de slutsatser som rådet antog i december 2013 och ska rapportera sitt arbete till rådet.

I sin rapport noterar högnivågruppen att vissa framsteg har gjorts men att mer behöver göras. Särskilt prioriterat är åtgärder för att undanröja kvarvarande hinder på den inre marknaden för tjänster och förbättra tillämpningen av principen om ömsesidigt erkännande.

I rapporten konstateras också att mer behöver göras för att förbättra ramvillkoren för europeisk industri och kommissionen ombeds av medlemsstaterna att ta fram en vägkarta för att stärka konkurrenskraften.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen föreslår att Sverige kan notera informationen. Ingen diskussion förväntas.

e) Småföretagsakten

- på begäran av den tyska delegationen

Den tyska delegationen har begärt att Kommissionen ska presentera arbetet med uppdateringen av småföretagsakten.

En revidering av SBA har varit på gång en tid och under hösten 2014

höll kommissionen ett öppet samråd med syfte att få in underlag och

synpunkter på SBAs kommande inriktning. Frågan var även uppde för information vid KKR i mars. Kommissionen räknar med att presentera det nya förslaget under våren 2015.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar information om arbetet och tar not av informationen.

f) Arbetsprogram för det inkommande ordförandeskapet

- Presentation av den luxemburgska delegationen

Under dagordningspunkten förväntas den luxemburgska delegationen presentera det inkommande ordförandeskapets planer för EU-arbetet under hösten 2015. Den inre marknaden är en av Luxemburgs ordförandeskapsprioriteringar. Tre frågor väntas stå i fokus i Konkurrenskraftsrådet under hösten. Dessa är Strategin för den Digitala Inre marknaden, Inremarknadsstrategin för varor och tjänster samt den gemensamma industripolitiken.

Förslag till svensk ståndpunkt

Ingen diskussion förväntas, svenskt inlägg är inte påkallat.

Forskning

Icke lagstiftande åtgärder

9. Utkast till rådsslutsatser för färdplanen för det europeiska forskningsområdet (ERA)

- Antagande

Ansvarigt statsråd: Helene Hellmark Knutsson

Det europeiska forskningsområdet (ERA) syftar till att uppnå ett enat forskningsområde med ett fritt flöde av forskare och vetenskaplig kunskap i Europa. Konceptet europeiskt forskningsområde, ERA, beslutades vid Europeiska rådet i Lissabon år 2000.

Man har inom arbetet med ERA fastslagit vissa prioriteringar som man strävar efter att förverkliga och implementera fullt ut i Europa och vilka kan sammanfattas i:

effektivare nationella forskningssystem,

optimalt gränsöverskridande samarbete och konkurrens,

en öppen arbetsmarknad för forskare,

jämställdhet och jämställdhetsintegrering inom forskningen,

optimal cirkulering och tillgång till och överföring av vetenskaplig kunskap, samt

internationellt samarbete med tredje land inom forskning och innovation.

För att uppnå de mål som satts upp för ett väl fungerande ERA har ERAC (en kommitté som ger medlemsstaterna, rådet och EU-kommissionen strategisk rådgivning i frågor som rör ERA) under vintern/våren 2014-15 tagit fram ett förslag till färdplan som hjälp till medlemsstaterna att identifiera nationella aktiviteter och arbeta med implementeringen av ERA.

Föreliggande rådsslutsatser uppmanar medlemsstaterna att implementera ett antal topprioriterade åtgärder för var och en av ERA:s prioriteringar. Som en följd av antagande av dessa rådsslutsatser förväntas varje medlemsland att påbörja implementeringen av dessa åtgärder genom lämpliga aktiviteter i sina handlingsplaner eller strategier vid halvårsskiftet 2016.

Förslag på svensk ståndpunkt:

ERA är ett viktigt strategiskt projekt som är centralt för europeisk forskning och innovation. Medlemsstaterna och EU bör arbeta för en hög ambitionsnivå gällande implementering av ERA.

Regeringen stöder inriktningen i rådsslutsatserna som innebär att medlemsstaterna måste ta ett ökat ansvar för implementeringen av ERA.

Regeringen tycker att det är bra att rådet ger sitt stöd till den färdplan som den rådgivande kommittén ERAC tagit fram.

Hur ERA färdplan kommer att följas upp fortsättningsvis blir en viktig fråga för regeringen att bevaka.

Generellt sett anser regeringen att prioriteringen om jämställdhet är särskilt viktig och bör genomsyra hela arbetet med ERA och dess implementering.

Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom ordförandeskapets utkast till rådslutsatser.

10. Utkast till rådsslutsatser om den rådgivande strukturen för det europeiska forskningsområdet (ERA)

- Antagande

Ansvarigt statsråd: Helene Hellmark Knutsson

I rådsslutsatser rörande det europeiska forskningsområdet (ERA) från 2011 identifierade man ett behov av en ökad koordinering mellan ERAC (en kommitté som ger medlemsstaterna, rådet och EU-kommissionen strategisk rådgivning i frågor som rör ERA) och de s.k. ERA-relaterade grupperna.

De grupper som vi idag kallar för ERA-relaterade grupper som har inrättats med olika mandat och styrningsprinciper vid olika tidpunkter och i olika sammahang. Grupperna har det gemensamt idag att de fokuserar kring en ERA-prioritet, eller en del av en ERA-prioritet eller flera ERA-prioriteter, men de kan även ansvara för andra frågor.

I rådsslutsatser rörande ERA från 2013 enades rådet om att se över strukturen och mandaten för dessa grupper och bjöd därmed in kommissionen och ERAC till att överväga en eventuell översyn, vilket nu har påbörjats.

För att uppnå de mål som satts upp för ett väl fungerande ERA och för att effektivisera styrning och uppföljning av ERA har ERAC därför under vintern/våren 2014-15 inlett ett arbete med att se över de ERA-relaterade gruppernas format, styrning och verksamhet.

Rådsslutsatserna anger att de ERA-relaterade grupperna ska stödja och verka för implementeringen av de sex övergripande ERA-prioriteringarna samt att gruppernas mandat bör ses över. Vidare anges också att ERAC ska arbeta vidare med icke utlösta frågor rörande ERA-gruppernas mandat och koordinering samt att ERAC ska ta fram förslag till mekanismer för fortsatt hantering av de ERA-relaterade grupperna inklusive deras förutsättningar och mandat.

Förslag till svensk ståndpunkt:

ERA är ett viktigt strategiskt projekt som är centralt för europeisk forskning och innovation. Medlemsstaterna och EU bör arbeta för en hög ambitionsnivå gällande implementering av ERA.

Regeringen anser att ökad koordinering mellan ERAC och de ERA-relaterade grupperna är viktig för att uppnå hög effektivitet av implementeringen av ERA. Regeringen anser därför att det är bra att ordförande lägger fram förslag till RSS om ERA:s rådgivande struktur. Vidare är det positivt att man nu ser över de ERA-relaterade gruppernas mandat vilka bör vara tydliga men tillåta de enskilda grupperna att agera självständigt.

I förhandlingarna av rådsslutsatserna har regeringen fått gehör för flera av sina ståndpunkter. I ERAC:s fortsatta arbete med att se över de ERA-relaterade grupperna gällande verksamhet och mandat är det viktigt att fortsätta bevaka svenska ståndpunkter som vi drivit i förhandlingarna av rådsslutsatserna.

Generellt sett anser regeringen att prioriteringen om jämställdhet är särskilt viktig vilket bör återspeglas i den fortsatta processen för översynen av de ERA-relaterade grupperna.

Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom ordförandeskapets utkast till rådslutsatser.

11. Mot öppen och excellent Europeisk forskning – uppföljning av det offentliga samrådet rörande Science 2.0

- Riktlinjedebatt

Ansvarigt statsråd: Helene Hellmark Knutsson

Förslag till svensk ståndpunkt:

Kommenterad dagordning kommer att kompletteras onsdag 20 maj för denna punkt då underlagen från kommissionen inte kom i tid.

12. Utkast till rådsslutsatser om öppen, dataintensiv och sammankopplad forskning som drivkraft för snabbare och bredare innovation

- Antagande

Ansvarigt statsråd: Helene Hellmark Knutsson

Utkast till rådsslutsatser om öppen, dataintensiv och sammankopplad forskning knyter an till flera viktiga områden och insatser med anknytning till den digitala ekonomin. ER:s slutsatser från oktober 2013 lyfte vikten av den digitala ekonomin, innovation och tjänster som en drivkraft för tillväxt och jobb. Kommissionen har därefter publicerat meddelanden om datadriven ekonomi (juli 2014) och digital inre marknad (maj 2015), vilka båda lyfter vikten av bl.a. forskning och innovation.

Genom Europa 2020-strategin infördes en digital agenda för Europa som ett av sju flaggskeppsinitiativ och den 6 maj 2015 presenterade kommissionen en strategi för Europas digitala inre marknad.

Vid KKR den 3 mars 2015 hölls en riktlinjedebatt gällande digitala aspekter av, samt forskningssamhällets roll i en datadriven ekonomi. Under våren har utkastet till rådsslutsatser diskuterats i rådsarbetsgruppen för forskning flera gånger. Centralt för rådsslutsatserna är öppen tillgång till data, samtidigt som det finns viktiga frågor gällande bl.a. immateriella rättigheter, säkerhetsaspekter och personlig integritet som måste beaktas om datamaterial släpps fria.

I rådsslutsatserna betonas också den potential som finns i open science-begreppet där öppen tillgång till vetenskaplig information, särskilt forskningsdata är viktiga förutsättningar för en datadriven ekonomi och för framgångsrik forskning och innovation.

I rådsslutsatserna omnämns också viktiga förutsättningar för att kunna använda data på ett mer effektivt sätt, bl.a. utvecklingen av gemensamma standarder och molntjänster, utbildning och ökad kompetens inom det digitala området samt koordinering av medlemsstaternas e-infrastruktur.

Förslag till svensk ståndpunkt:

En stark digital ekonomi är avgörande för tillväxt och europeisk konkurrenskraft i en allt mer globaliserad värld. Det är därför angeläget att Europa skapar de bästa förutsättningarna för att tillvarata alla möjligheter som digitaliseringen ger för att stärka europeiskt näringsliv, skapa nya arbetstillfällen och ge bättre förutsättningar för konsumenter.

En framgångsrik datadriven forskning och innovation är i sig beroende av tillgång till tillförlitliga och betrodda data av god kvalitet som uppfyller krav på interoperabilitet, liksom standardiserade och gemensamma format och protokoll för data och metadata samt solida infrastrukturer, resurser, tillräcklig kompetens samt tillhörande tjänster för data.

I förhandlingarna om rådsslutsatserna har regeringen tillsammans med likasinnade strävat efter att bevaka och förstärka skrivningar som på olika sätt stöder forskares förutsättningar och möjligheter att publicera sin forskning med öppen tillgång med fortsatt hänsyn tagen till skydd för persondata och beaktande av relevant nationell lagstiftning.

Regeringen föreslår att Sverige ställer sig bakom ordförandeskapets utkast till rådslutsatser.

Övriga frågor

13. Arbetsprogrammet för det inkommande ordförandeskapet

- Presentation av Luxemburgs delegation

Ansvarigt statsråd: Helene Hellmark Knutsson

Luxemburgs delegation presenterar arbetsprogrammet för det inkommande ordförandeskapet.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen föreslår att Sverige noterar informationen från Luxemburgs delegation.