KKR -RådsPM SMS dp. 6

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:4646DC

Rådspromemoria

2016-11-15

Utrikesdepartementet

Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad (UD HI)

Konkurrenskraftsrådets möte den 28 november 2016

Dagordningspunkt 6

Rubrik:

Den inre marknaden: ett år efter antagandet av Inremarknadsstrategin

Dokument:

Diskussionspapper: Den inre marknaden, ett år efter antagandet av Inremarknadsstrategin (14246/16)

Tidigare dokument:

KOM (2015) 550 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén "Att förbättra den inre marknaden: bättre möjligheter för individer och företag"

Fakta-PM Utrikesdepartementet 2015/16:FPM17, Inremarknadsstrategin.

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: den 27 november 2015

Bakgrund

Inremarknadsstrategin för varor och tjänster, KOM (2015) 550, presenterades den 28 oktober 2015. Strategin togs fram mot bakgrund av att det fortfarande finns ett antal hinder för fritt utbyte av varor och tjänster, vilka begränsar möjligheterna för företag och individer och som därmed leder till färre arbeten och onödigt höga priser. Avsikten är att strategin ska ge den inre marknaden en nystart genom dels ett antal lagförslag, dels ett antal åtgärder som hjälper bl.a. små- och medelstora företag och nystartade företag att expandera, främja innovation och ökade investeringar. Åtgärderna i strategin är både lagförslag och policyinitiativ och merparten planeras genomföras under 2016 och 2017.

Nu ett år efter att strategin lanserades är avsikten att vid mötet diskutera hur det har gått hittills med genomförandet, var det finns mest potential och hur rådet fortsatt kan bidra till ett snabbt och ambitiöst genomförande av strategin. Kommissionen förväntas vid mötet även presentera ett nytt initiativ för nystartade företag, s.k. start-ups.

Rättslig grund och beslutsförfarande

Inte aktuellt.

Svensk ståndpunkt

Regeringens övergripande position gällande Inremarknadsstrategin har inte förändrats. Sverige delar kommissionen uppfattning om vikten av att stärka EU:s inre marknad. En väl fungerande inre marknad är en nyckel till tillväxt och välstånd. Ansträngningarna för att ta bort hinder för handeln med varor och tjänster på den inre marknaden måste fortsätta för att tillväxten och jobben i Europa därmed ska kunna öka.

Regeringen anser att det är av stor vikt att kommissionen fortsatt prioriterar genomförandet av strategin och levererar annonserade åtgärder. När det gäller att bedöma områden med stor potential är det svårt att lyfta fram vissa områden framför andra eftersom det är viktigt att ha en bred och ambitiös reformagenda. Med detta i beaktande vill regeringen likväl framhålla att åtgärder som stärker den inre marknaden för tjänster och den digitala inre marknaden är av högsta prioritet för Sverige. Framtidens nya jobb kommer framför allt att skapas inom tjänstesektorn och i den digitala ekonomin. Varuområdet utgör stommen av den inre marknaden och bör med viss regelbundenhet ses över och moderniseras. Därutöver behöver även verktyg likt problemlösningsnätverket Solvit effektiviseras för att bättre avhjälpa fall där medborgarnas rättigheter inte blivit tillvaratagna.

Europaparlamentets inställning

Europarlamentet stödjer målsättningarna och åtgärderna i strategin.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

Redogörelse för berörda svenska regler och effekter på dessa får bedömas kopplat till bedömning av de konkreta förslag till lagstiftning och andra åtgärder som lämnas vid genomförandet av strategin.

Ekonomiska konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser får bedömas kopplat till bedömning av de konkreta förslag till lagstiftning och andra åtgärder som lämnas vid genomförandet av strategin.

Övrigt