KKR - RådsPM Patentet dp. 7

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:4646DD

Rådspromemoria

2016-11-16

Justitiedepartementet

Enheten för immaterialrätt och transporträtt (Ju/L3)

Konkurrenskraftsrådets möte den 28 november 2016

Dagordningspunkt x

Rubrik: Det enhetliga patentsystemets ikraftträdande

Dokument: 14262/16 LIMITE PI 130 COMPET 573

Tidigare dokument: – Fakta-PM: –

Frågan tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: den 23 september 2016

Bakgrund

Vintern 2012–2013 antogs EU:s patentförordningar inom ramen för ett fördjupat samarbete. Då undertecknade även flertalet EU-medlemsstater ett domstolsavtal. Rättsakterna lägger grunden för ett enhetligt patentskydd och en enhetlig patentdomstol i EU. Med det nya, enhetliga patentsystemet blir det enklare, billigare och rättssäkrare för innovativa företag som vill skydda sina investeringar i Europa och som i dag är hänvisade till olikartade nationella patentsystem.

Sedan domstolsavtalets undertecknande har patentskyddet förberetts i en medlemsstatskommitté och domstolen i en annan. Det arbetet är färdigt. Stora investeringar har gjorts i avgiftssystem, procedurregler, IT-system, förberedelser av domarrekrytering, domstolsbyggnader osv. På nationell nivå har omfattande lagändringar antagits. Industrin har lagt stora resurser på att anpassa sig och sina affärsstrategier till det nya systemet.

För att systemet ska träda i kraft måste 13 medlemsstater ratificera domstolsavtalet, däribland Tyskland, Frankrike och Storbritannien. I dag har elva gjort det, bl.a. Frankrike. En handfull ytterligare medlemsstater är på väg att göra det. Eller är, som Tyskland och Storbritannien, mycket långt gångna i sina förberedelser. Sedan folkomröstningen i somras är det dock oklart om och när Storbritannien tänker ratificera.

Inför konkurrenskraftsrådet (KKR) i september mottog ansvariga ministrar ett stort antal brev från små och stora företag och patentrelaterade yrkesgrupper som krävde att patentsystemet träder i kraft så snart som möjligt. I flertalet av breven framhölls att systemet blir attraktivare, om Storbritannien deltar långsiktigt.

Sverige och Belgien, som leder förberedelsekommittéerna, manade vid KKR till ytterligare ratifikationer, inte minst de öronmärkt nödvändiga. Detta bemöttes positivt av hela nio medlemsstater och kommissionen, trots att det bara var en övrig dagordningspunkt.

Ju närmare Storbritanniens förutskickade utträdesanmälan vi kommit utan dess ratifikation, desto viktigare har det blivit att kunna ta bort nödvändigheten av den. Bedömningen är att en patentreform som inte träder i kraft innan förhandlingarna om Storbritanniens utträde ur EU inleds, i bästa fall försenas kraftigt.

För att gå användarna till mötes och kunna sjösätta det tillväxt- och jobbgenererande integrationsprojekt som patentsystemet utgör måste något göras. Sverige, Belgien, Luxemburg och Nederländerna har därför inför detta KKR tillsammans lagt fram ett förslag för att säkerställa patentreformens ikraftträdande som sammanfattas nedan. Förslaget stöds redan av viktiga delegationer.

Förslaget håller öppet för senare ratifikation och deltagande. Det tar enbart sikte på ikraftträdandet. Det är också neutralt i frågan om Storbritanniens eventuella deltagande efter EU-utträdet.

Rådsdiskussionens syfte är att nå ett politiskt mandat att kalla till en diplomatkonferens för att träffa ett avtal som gör att systemet kan träda i kraft oberoende av en brittisk ratifikation. Det gäller oavsett vad som sägs i ratifikationsfrågan vid KKR.

Rättslig grund och beslutsförfarande

Domstolsavtalet är ett mellanfolkligt avtal mellan flertalet EU-medlemsstater (men inte EU). Det avtal som ska tas fram senare på expertnivå har sin folkrättsliga grund i Wienkonventionen.

Svensk ståndpunkt

Patentreformen är starkt efterfrågad av användarna och ett väsentligt svenskt intresse. Sverige bör verka för ett ikraftträdande i enlighet med det av Sverige, Belgien, Luxemburg och Nederländerna ingivna mötesdokumentet (se förslaget nedan).

Europaparlamentets inställning

Förslaget

Sverige, Belgien, Luxemburg och Nederländerna har tillsammans tagit fram dokumentet inför rådsmötet. Av detta framgår att:

– patentreformen i princip är färdig,

– europeisk industri förväntar sig ett snabbt ikraftträdande,

– förväntningarna genljöd i inlägg av många delegationer vid förra KKR,

– Storbritanniens ratifikation av systemet krävs formellt för ett ikraftträdande,

– det är oklart om Storbritanniens ratifikation kan ske i närtid.

Mot den bakgrunden välkomnar Sverige m.fl. en brittisk ratifikation som det snabbaste sättet att få igång systemet. För fallet att ratifikationen dröjer, söker Sverige m.fl. ett politiskt mandat att i vinter iscensätta en diplomatkonferens för antagande av ett avtal som innebär att systemet kan träda ikraft oberoende av om Storbritannien ratificerar.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

Sveriges m.fl. förslag tar enbart sikte på reformens ikraftträdande. Reformens effekter på svenska regler har redan tagits om hand genom lagändringar som redan antagits och förordningsändringar som redan beslutats.

Ekonomiska konsekvenser

Sveriges m.fl. förslag tar enbart sikte på reformens ikraftträdande. Reformens ekonomiska konsekvenser har redan behandlats i tidigare lagstiftningsärenden (se prop. 2013/14:89, prop. 2015/16:124).

Övrigt

Kommissionen bedömer att det enhetliga patentsystemet kommer att öka BNP i EU med i storleksordningen 325 miljarder kronor per år. I vissa medlemsstater bedöms BNP öka med över en procent.