KKR - RådsPM - Rapport om internationalisering dp. 11

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2016/17:4646E0

Rådspromemoria

2016-11-20

Utbildningsdepartementet

Forskningspolitiska enheten

Konkurrenskraftsrådets (KKR) möte den 29 november 2016

Dagordningspunkt: 11

Rubrik: Åsiktsutbyte om Kommissionens rapport om implementeringen av strategin för internationalisering av forskning och innovation

Dokument: 13288/16 (rapport från KOM) och 13298/16 (diskussionsunderlag från ORDF)

Bakgrund

Kommissionen har presenterat en rapport om implementeringen av dess strategi för internationalisering av forskning och innovation (COM(2016)657).

Rättslig grund och beslutsförfarande

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, EUF-fördraget i dess avsnitt om forskning och teknisk utveckling (art. 179-190).

Ingen beslutspunkt.

Svensk ståndpunkt

Deltagandet av forskare från icke-medlemsstater i Horizon 2020 har halverats jämfört med föregående ramprogram. Detta innebär att ramprogrammet blivit mindre internationaliserat, vilket regeringen menar är negativt, särskilt då forskningen i övrigt blivit allt mer internationaliserad. Regeringen avser därför allmänt att framhålla vikten av att öka det internationella samarbete genom Horizon 2020 med målet att detta åtminstone ska nå ungefär samma nivå som under föregående ramprogram. I förberedelserna inför nästa ramprogram (FP9) bör förutsättningarna för internationellt samarbete noga övervägas.

Europaparlamentets inställning

Ej känt.

Förslaget

EU har en strategi för internationaliseringen av forskning och innovation (COM(2012)497). Den aktuella rapporten redogör för implementeringen av denna strategi. Kommissionen föreslår inte förändringar av strategin utan menar att arbetet med att implementera strategin behöver fördjupas. Strategin fokuserar på att

  • integrera internationalisering i genomförandet av Horizon 2020;
  • att avlägsna hinder för internationellt samarbete;
  • att gemensamma internationella insatser behövs för att adressera stora globala samhällsutmaningar;
  • att utöka synergierna med medlemsländernas satsningar;
  • att EUs kommunikation med omvärlden (kring forskning) behöver fokuseras,
  • och att kvantitativa indikatorer behöver användas för att följa upp internationaliseringen.

Det kan noteras att deltagandet av forskare från icke-medlemsstater i Horizon 2020 i stort sett har halverats (från 4,9 % till 2,4 %) vid jämförelse med föregående ramprogram för forskning. Detta innebär att ramprogrammet blivit mindre internationaliserat trots att forskningen i övrigt blivit allt mer internationaliserad.

Gällande svenska regler och förslagets effekter på dessa

Inga.

Ekonomiska konsekvenser

Inga.

Övrigt