JoF, kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2021/22:4E10E9

Kommenterad dagordning rådet

2022-01-10

Näringsdepartementet

Sekretariatet för EU och internationella frågor

Rådets möte (jordbruks- och fiskeministrarna) den 17 januari 2022

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

2.A-punkter

Icke lagstiftande verksamhet

3.Ordförandeskapets arbetsprogram

- Föredragning av ordförandeskapet

Ansvarigt statsråd: Anna-Caren Sätherberg

Förslagets innehåll:

På rådsmötet väntas det franska ordförandeskapet att redogöra för sitt arbetsprogram och sina prioriteringar inom jordbruks- och fiskeområdet. På jordbrukssidan väntas ordförandeskapet att prioritera frågan om krav på importerade jordbruksprodukter från tredjeland (reciprocitet), samt kommande förslag från kommissionen om geografiska ursprungsmärkningar, förslag om säljfrämjande för jordbruksprodukter samt översynen av handelsnormerna.

fiskesidan väntas ordförandeskapet ta vid i trepartssamtalen om kontrollförordningen. På djur-, växt- och livsmedelsområdet väntas ordförandeskapet bland annat att hantera förslaget om fodertillsatser samt

översynen av EU-reglerna om material i kontakt med livsmedel som väntas komma under första kvartalet 2022.

I övrigt väntas ordförandeskapet bland annat hantera förslaget om tillgängliggörande av produkter på den inre marknaden såväl som export från EU som förknippas med avskogning eller utarmning av skogar samt översynen av direktivet om hållbar användning av växtskyddsmedel. Även frågor som hanteras i andra rådsformationer väntas komma upp för diskussion i jordbruks- och fiskerådet, t.ex. kopplat till LULUCF och meddelandet om hållbara kolcykler, där Frankrike bland annat planerar en diskussion om kolinlagring som affärsmodell (carbon farming) vid jordbruksministrarnas informella möte.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Frågan har inte varit föremål för tidigare behandling i miljö- och jordbruksutskottet eller EU-nämnden.

JORDBRUK

4. Marknadssituationen

- Information från kommissionen och diskussion

Ansvarigt statsråd: Anna-Caren Sätherberg

Förslagets innehåll:

Kommissionen informerar regelbundet om hur marknaden för jordbruks- och trädgårdsprodukter utvecklas.

Generellt råder höga priser på flertalet jordbruksråvaror. Det höga kostnadsläget för insatsvaror, pressar dock lönsamheten i jordbruket. Priserna på mjölk, nötkött, fjäderfä och ägg ligger på en hög nivå både i Sverige och i EU. Det svenska priset för griskött är fortsatt högt på grund av god inhemsk efterfrågan. Priserna på griskött i EU har dock sjunkit kraftigt efter sommaren på grund av ökat utbud som lett till obalans i marknaden. Priserna för huvudgrödorna vete och majs ligger på en hög nivå såväl i Sverige som på världsmarknaden eftersom svenska priser följer världsmarknaden. Höga priser på råolja, bidrar till att höja priser på grödor som kan användas för energiproduktion.

2 (5)

De höjda energipriserna påverkar lantbrukets kostnader för diesel, el, handelsgödsel och foder.

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen tar not om informationen. Regeringen konstaterar att de ökade kostnaderna för insatsvaror innebär en utmaning för många lantbrukare. Regeringen ser därför att situationen bör följas och analyseras noga.

Marknadsorienteringen av GJP har visat sig ändamålsenlig för att trygga livsmedelsförsörjningen och livsmedelssäkerheten. Därför ska krisåtgärder användas restriktivt.

Det är positivt att kommissionen regelbundet informerar om marknadssituationen.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Marknadssituationen var senast föremål för överläggning i miljö- och jordbruksutskottet den 11 november 2021 och samråd med EU-nämnden den 12 november 2021.

5. Handelsrelaterade jordbruksfrågor

- Information från kommissionen och diskussion

Ansvarigt statsråd: Anna-Caren Sätherberg

Förslagets innehåll:

Kommissionen kommer att informera om aktuella handelsrelaterade jordbruksfrågor. WTO-ministermötet som skulle ägt rum i Genève 30 november-3 december 2021 sköts upp på grund av pandemiläget. Inget nytt datum har ännu fastställs. WTO:s jordbruksförhandlingar handlar bland annat om begränsningar av handelsstörande jordbruksstöd, offentlig lagerhållning för livsmedelsförsörjning i utvecklingsländer, marknadstillträde, den särskilda skyddsmekanismen (SSM) för utvecklingsländer och exportrestriktioner.

EU har under de senaste åren slutit frihandelsavtal med bland annat Vietnam, Kanada och Japan. Principöverenskommelser slöts om ett moderniserat avtal med Mexiko i april 2018 och ett associeringsavtal med Mercosur (Brasilien, Argentina, Uruguay och Paraguay) i juni 2019. EU förhandlar frihandelsavtal med bland annat Chile, Australien och Nya

3 (5)

Zeeland. EU är världens största exportör av livsmedel och jordbruksprodukter och exporten uppgick 2020 till ca 184,3 miljarder euro (Storbritannien ingår nu som tredjeland), vilket motsvarar en ökning på 1,4 %. Värdet av nettoexporten uppgick till 62 miljarder euro (+3 %).

Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen prioriterar fortsatt det multilaterala samarbetet inom ramen för WTO. Regeringen stödjer likaså EU:s förhandlingar med olika parter om bilaterala och regionala frihandelsavtal och för fram offensiva intressen på jordbruksområdet samtidigt som viktiga värden såsom klimat, miljö, människors och djurs hälsa främjas.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Frågan var senast föremål för överläggning i miljö- och jordbruksutskottet den 15 juli 2021 och för samråd med EU-nämnden den 16 juli 2021.

Övriga frågor

Jordbruk

6 a) Högnivåkonferensen: Djurskydd i EU i dag och i framtiden (online, 9 december 2021)

- Information från kommissionen

Ansvarigt statsråd: Anna-Caren Sätherberg

Förslagets innehåll:

Den 9 december 2021 arrangerade kommissionen en djurskyddskonferens för aktörer och intressenter inom djurhållning, livsmedelsproduktion och djurskyddsorganisationer samt representanter från medlemsstaterna. Evenemanget samlade cirka 500 aktiva deltagare och mer än 2000 personer följde via webbstreaming.

Från kommissionen närvarade EU:s kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet Stella Kyriakides och EU:s jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski. Även den slovenske ministern för jordbruk, skogsbruk och livsmedel Jože Podgoršek och flera EU-parlamentariker deltog.

4 (5)

Konferensen är ett led i den utvärdering som kommissionen genomför inför översynen av EU:s djurskyddslagstiftning. Under konferensen hölls olika paneldebatter om bl.a. utfasning av burar, djurtransporter, slakt och djurskyddsmärkning. Utvärderingen väntas bli klar under 2022. Lagstiftningsförslag ska presenteras i slutet av 2023.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Frågan har inte varit föremål för tidigare behandling i miljö- och jordbruksutskottet eller EU-nämnden.

6 b) Meddelande om hållbara kolcykler

- Föredragning av kommissionen

Ansvarigt statsråd: Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll

Förslagets innehåll:

Meddelandet (St.15045/21) tar upp behovet av hållbara kolflöden för att EU ska nå klimatneutralitet 2050. Meddelandet pekar ut tre huvudspår: att drastiskt minska användning av fossilt kol, att ersätta fossilt kol med återvunna eller förnybara resurser i verksamheter som behöver kol, samt att binda och lagra kol. Kommissionen vill främja kolinlagring genom att skapa förutsättningar för en grön affärsmodell där handel med kolinlagringskrediter kan öka incitamenten för kolinfångning och kolinlagring. Kommissionen avser att presentera en rättsakt avseende certifiering för kolinlagring i slutet av 2022.

Datum för tidigare behandling i riksdagen:

Frågan har inte varit föremål för tidigare behandling i miljö- och jordbruksutskottet eller EU-nämnden.

Faktapromemoria: Fakta-PM skickas till riksdagen senast den 9 februari.

5 (5)