JoF, Dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2022/23:4EE021


EU-nämnden

Möte i Europeiska unionens råd för jordbruks- och fiskefrågor

20 mars 2023

Preliminär dagordning

Kommenterad dagordning

Godkännande av dagordningen

(ev.) Godkännande av A-punkter
a) Icke lagstiftande verksamhet

b) Lagstiftning

Icke lagstiftande verksamhet

FISKE

Fiskeripaketet

a) Meddelande om den gemensamma fiskeripolitiken i dag och i morgon: En pakt för fiskeri och oceaner som syftar till en hållbar, vetenskapligt grundad, innovativ och inkluderande fiskeriförvaltning

b) Rapport om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter

c) Meddelande om en handlingsplan för EU: skydd och återställande av marina ekosystem för ett hållbart och motståndskraftigt fiske

d) Meddelande om energiomställningen inom EU:s fiskeri- och vattenbrukssektor

- Föredragning av kommissionen
- Diskussion

JORDBRUK

Marknadssituationen, i synnerhet efter invasionen av Ukraina
- Information från kommissionen och medlemsstaterna
- Diskussion
Diskussionsunderlag

Handelsrelaterade jordbruksfrågor
- Information från kommissionen

-Diskussion
Diskussionsunderlag

Övriga frågor

Jordbruk

a) Aktuella lagstiftningsförslag

Förordningen om restaurering av natur: aspekter som rör jordbruk och skogsbruk
- Information från ordförandeskapet

b) Rapport från den europeiska reflektionsgruppen för griskött
- Information från kommissionen

c) Meddelande om översynen av EU-initiativet om pollinatörer - En ny giv för pollinatörer
- Information från kommissionen

Fiske

d) Framtiden för protokollet om partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och Marocko
- Information från den lettiska, litauiska och polska delegationen