GAC_Kommenterad_dagordning_15_mars

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2015/16:43E63D

GAC

Kommenterad dagordning Rådet

2016-03-07

Statsrådsberedningen

EU-kansliet

Allmänna rådets möte den 15 mars 2016

Kommenterad dagordning

1.Godkännande av dagordningen

Lagstiftningsöverläggningar

2.(Ev.) A-punkter

3.(Ev.) Övriga frågor

-Aktuella lagförslag

-Information från ordförandeskapet

Icke lagstiftande verksamhet

4.A-punkter

5.Resolutioner, synpunkter och beslut antagna av Europaparlamentet

Informationspunkt

Allmänna rådet avser att notera synpunkter och beslut antagna av

Europaparlamentet under sammanträdestillfället den 24 februari i

Strasbourg. Detta är en standardpunkt på dagordningen.

2

6.Uppföljning ER

Informationspunkt

7. Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 17-

18 mars 2016

Diskussionspunkt

=Utkast till Europeiska rådets slutsatser

Bakgrund

Ett utkast till slutsatser inför Europeiska rådets möte den 17-18 mars kommer att diskuteras vid Allmänna rådets möte den 15 mars. Utkastet har ännu inte delgivits medlemsstaterna. En annoterad dagordning till mötet i Europeiska rådet delgavs EU-nämnden inför mötet i Allmänna rådet den 16 februari. Två frågekomplex dominerar dagordningen; migration och ekonomiska frågor.

Europeiska rådet ska återkomma till migrationsfrågorna i ljuset av den pågående migrationskrisen i Europa och där framstegen i genomförandet av redan beslutade åtgärder har hittills varit mycket begränsade. Migrationsfrågornas behandling kommer i hög grad vara beroende av den senaste utvecklingen.

Vad gäller de ekonomiska frågorna väntas stats- och regeringscheferna ha en övergripande diskussion om det ekonomiska läget och ge vägledning inför medlemsländernas årliga rapportering inom ramen för Europa 2020-strategin och stabilitets- och tillväxtpakten. Kommissionens årliga tillväxtöversikt utgör ett viktigt underlag inför mötet. Vidare väntas Europeiska rådet göra en övergripande utvärdering av medlemsstaternas genomförande av de landsspecifika rekommendationerna inom europeiska terminen. Avslutningsvis väntas det nederländska ordförandeskapet informera om pågående arbete på inre marknadsområdet.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen anser att EU solidariskt måste genomföra de beslut som fattats för att gemensamt lösa migrationssituationen. EU:s asylhantering måste fungera långsiktigt och utgöras av ett system där alla medlemsstater delar solidariskt på ansvaret att ta emot människor i behov av skydd. Vi måste också få till stånd ett bättre återvändande

3

inom EU och ett bättre samarbete om återtagande med tredjeländer. Det är angeläget att så snart som möjligt få en konkret tidtabell på plats för att säkra genomförandet av beslutade åtgärder.

Regeringen stödjer ett ambitiöst genomförande av Europa 2020- strategin och anser det särskilt viktigt att påskynda genomförandet av strukturreformer. En ansvarsfull finanspolitik är också centralt för att stödja återhämtningen i Europas ekonomier. Regeringen ser även ett behov av att öka investeringar i Europa. Regeringen ser positivt på att sysselsättning och sociala frågor ges ökad vikt och ses som en integrerad del av såväl årets tillväxtöversikt som den europeiska terminen. Vidare menar regeringen att det fortsatta arbetet med att fördjupa den inre marknaden är av stor vikt.

8.Europeiska terminen

Informationspunkt, ev diskussionspunkt

=Syntesrapport om 2016 års europeiska termin

=Tematisk diskussion

Bakgrund

Den europeiska terminen för ekonomisk-politisk samordning 2016 inleddes den 26 november 2015 genom att kommissionen presenterade den årliga tillväxtöversikten som innehåller förslag till övergripande prioriteringar för den ekonomiska politiken i EU det kommande året. Tillväxtöversikten har behandlats i flera rådsformationer och samråd med EU-nämnden har ägt rum inför respektive rådsmöte. Det nederländska ordförandeskapet förväntas presentera en rapport som sammanfattar rådets behandling av de olika delarna av den europeiska terminen. Rapporten har ännu inte delgivits medlemsstaterna.

Medlemsstaterna förväntas även ha en tematisk diskussion på basis av ett underlag från det nederländska ordförandeskapet. Underlaget har ännu inte cirkulerats.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen anser att det är viktigt att upprätthålla ambitionsnivån i genomförandet av Europa 2020-strategin för att uppnå målet om smart och hållbar tillväxt för alla. För att detta ska lyckas är det helt centralt att medlemsstaterna tar sitt ansvar och påskyndar genomförandet av reformer på nationell nivå. Regeringen ser det arbete som sker inom ramen för terminen som ett sätt att uppmuntra

4

till en ansvarsfull ekonomisk politik och uppfyllelse av de mål som medlemstaterna gemensamt kommit överens om. En generell utgångspunkt för regeringen i den europeiska terminen är att fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna rörande sysselsättningspolitiken, den ekonomiska politiken (inklusive på skatteområdet) och sociala frågor även fortsättningsvis respekteras.

9. Interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning

Beslutspunkt

Allmänna rådet kommer vid detta möte att slutligt anta det interinstitutionella avtalet sedan det godkänts av Europaparlamentet vilket väntas ske den 9 mars. I samband med mötet kommer det också att äga rum en ceremoni där avtalet undertecknas av de tre institutionerna.

-Programmering

Diskussionspunkt

Bakgrund

En del i avtalet handlar om programmering som blir föremål för diskussion vid mötet. I avtalets artikel 6 sägs att kommissionen ska ha en dialog med såväl Europaparlamentet som rådet under de olika faserna, inklusive de förberedande i processen med att ta fram det årliga arbetsprogrammet. De tre institutionerna ska också efter att programmet har antagits enas om en gemensam deklaration med målen och de viktigaste prioriteringarna för det närmaste året.

Vid allmänna rådet den 15 mars kommer en diskussion att föras om hur och när rådet ska ge sitt bidrag till kommissionens arbetsprogram. Kommissionen kommer även att informera om genomförandet av arbetsprogrammen för 2015 och 2016.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen avser rösta ja till att avtalet slutligt antas.

Regeringen välkomnar att programmeringen blir mer strukturerad, vilket även leder till ökad öppenhet. Det är viktigt att säkerställa att

5

rådet får ta aktiv del i dialogen mellan institutionerna i alla skeden i processen med arbetsprogrammet.

För att diskussionerna i rådet ska bli meningsfulla är det även av vikt att kommissionen presenterar dokument i god tid inför mötena.

10.Sammanhållningspolitiken

Informationspunkt

-Medelande från Kommissionen om investeringar i sysselsättning och tillväxt (Art. 16 CPR)

Bakgrund

I förordning 1303-2013 slås fast att Kommissionen senast den 31 december 2015 ska utarbeta en rapport om resultatet av förhandlingarna av partnerskapsöverenskommelsen (överenskommelse mellan medlemsstaterna och Kommissionen kring användningen av samtliga Europeiska struktur och investeringsfonder i landet) och de operationella programmen, inklusive en översikt av de viktigaste frågorna.

I medelandet beskrivs de viktigaste reformerna inom sammanhållningspolitiken som ökad resultatorientering och koncentration av fonderna, stärkt koppling till europeiska terminen, förbättrade förutsättningar för investeringar via tydligare förhandsvillkor samt ökad användning av finansiella instrument.

I medelandet visas även på den ökade vikt som fonderna fått i MS i form av andel av investeringarna i och med den finansiella krisen, i vissa MS (bl.a. PT, HR, LT) står de Europeiska Struktur och Investeringsfonderna fonderna för ca 70 % av de offentliga investeringarna.

Kommissionen kommer att presentera de huvudsakliga slutsatserna från medelandet. Medelandet är främst beskrivande till sin karaktär och innehåller inte några kontroversiella slutsatser.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen är positiv till rapporten då den på ett balanserat sätt beskriver förhandlingsprocessen kring Partnerskapsöverenskommelsen och de operationella programmen och de viktigaste utmaningarna för sammanhållningspolitiken.

6

11.Övriga frågor

-