GAC, Kommenterad dagordning

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48DB6B

Allmänna rådets möte den 17 oktober 2017

Kommenterad dagordning

Godkännande av dagordningen

Lagstiftningsöverläggningar

A-punkter

Icke lagstiftande verksamhet

(ev.) A-punkter

Förberedelser inför Europeiska rådet den 19-20 oktober 2017 - Utkast till rådsslutsatser

Diskussionspunkt

Vid mötet i Allmänna rådet den 17 oktober 2017 kommer ett utkast till slutsatser inför Europeiska rådet (ER) den 19-20 oktober att behandlas. Utkastet har ännu inte delgivits medlemsstaterna.

ER förväntas behandla migration, Ett digitalt Europa, försvar samt externa relationer. Det kan inte uteslutas att ytterligare frågor kommer att tas upp på mötet.

När det gäller migration väntas ER ta ställning till resultaten av de åtgärder som vidtagits för att begränsa flödet av migranter längs samtliga migrationsrutter samt överväga om ytterligare åtgärder från EU och dess medlemsstater behövs, t.ex. i form av stöd till direkt berörda medlemsstater eller ökat samarbete med UNHCR och IOM eller med ursprungs- eller transitländer. ER förväntats återkomma till frågorna framöver.

Under dagordningspunkten Ett digitalt Europa väntas ER diskutera hur EU bäst kan möta utmaningarna och dra nytta av möjligheterna från den digitala revolutionen. Detta förväntas ske mot bakgrund av slutsatserna från i juni samt en rapport från det digitala toppmötet i Tallinn den 29 september. ER förväntas också betona vikten av genomförandet av den digitala inre marknaden.

Under punkten säkerhet och försvar förväntas ER bygga vidare på slutsatserna från 2016 och 2017 med ett fokus på att det europeiska permanenta strukturerade försvarssamarbetet (PESCO) ska kunna lanseras före utgången av 2017.

ER kommer också att behandla aktuella utrikespolitiska händelser med ett fokus på relationen till Turkiet.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar att Europeiska rådet behandlar de externa aspekterna av migration. Det är viktigt att alla insatser genomförs helt i enlighet med folkrätten och med full respekt för mänskliga rättigheter.

Regeringen anser att EU skyndsamt behöver nå en uppgörelse för en fungerande lösning om det gemensamma asylsystemet som ska vara effektiv, rättssäker, långsiktigt hållbar, human och medge beslut av hög kvalitet som värnar asylrätten.

Regeringen välkomnar att ER lyfter fram vikten av fullbordandet av den digitala inre marknadsstrategin. Regeringen anser att den digitala inre marknaden ska vara öppen mot omvärlden och främja fria, gränsöverskridande dataflöden.

Regeringen välkomnar att ER följer upp arbetet med inrättandet av ett permanent strukturerat samarbete (PESCO). Det är ett strategiskt intresse för Sverige att stärka EU som säkerhetspolitisk aktör. PESCO har potential att bidra till förmågeuppbyggnad och bidra till stärkt europeisk säkerhet. Det är Sveriges ambition att delta i PESCO och bidra till dess framgång.

Regeringen välkomnar en diskussion om EU:s relation till Turkiet, mot bakgrund av den allt mer oroande utvecklingen där.

Tidigare behandling i riksdagen

Förberedelser inför Europeiska rådet den 19-20 oktober 2017 har tidigare behandlats i EU-nämnden inför Allmänna rådet 25 september 2017.

Årlig dialog om rättstatens principer

Diskussionspunkt

Bakgrund

Genom slutsatser vid allmänna rådet i december 2014 etablerades rådets dialog om respekt för rättsstatens principer internt i EU. Två dialoger har hittills hållits. Teman har varit respekten för rättstatens principer i digitaliseringens tid respektive relaterat till migrationskrisen. Vid GAC den 15 november 2016 antogs slutsatser enligt vilka rådsdialogen behöver fortsätta och stärkas genom en både tätare och mer strukturerad dialog. I slutsatserna förutses också en ny utvärdering 2019, som ska ta ställning till om dialogen bör omvandlas till en årlig s.k. peer review. Det estniska ordförandeskapet har valt att fokusera årets dialog på utmaningar för mediemångfald och rättsstaten i digitaliseringens tid, med naturlig koppling till ordförandeskapets övergripande fokus på digitala frågor.

Det estniska ordförandeskapet har cirkulerat tre frågor som medlemsstaterna förväntas svara på vid allmänna rådet. På basis av svaren ska ordförandeskapet utarbeta förslag till slutsatser. Frågorna rör 1) Vad medlemsstaterna ser som de största utmaningarna för rättstatens principer, demokrati och MR i den digitala tidsåldern och det nya medielandskapet 2) Vad MS kan göra för att stödja journalister och andra som arbetar i medievärlden för att säkra kvalitet och trovärdighet och 3) Hur MS arbetar för att säkra medborgarnas mediekompetens.

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen stödjer de årliga dialogerna för att stärka rättstatens principer i EU och anser det viktigt att de lyfter verkliga problem och utmaningar inom ramen för slutsatserna från 2014. Regeringen kan även stödja ordförandeskapets val av tema och de frågor som tagits fram inför diskussionen. Regeringen fäster stor vikt vid att EU uppmuntrar en aktiv mediepolitik som ger möjlighet till starka och oberoende public service-bolag också i det nya medielandskapet, liksom aktivt stöd för en mångfald av självständiga nyhetsmedier för att bidra till upprätthållandet av rättsstatens principer. Det finns ett behov av genomtänkta satsningar på medie- och informationskunskap med inriktning på de svårigheter allmänheten möter i ett snabbt föränderligt medielandskap. Oberoende journalistik, oavsett plattform är en förutsättning för levande demokrati.

Tidigare behandling i riksdagen

Den årliga dialogen om rättsstatens principer behandlades senast i EU-nämnden den 10 november 2016.

(Ev.) Övriga frågor